Boj o bezpečné přechody

Boj o bezpečné přechody

Stále hustší provoz aut a špatně viditelné přechody pro chodce. To je smrtelná kombinace především pro ty nejbezbrannější - pro děti, maminky s kočárky a pro seniory. Že se situace zhorší špatným značením parkovacích zón to čekal málokdo. Firma, která má vyznačování PZ na starost přitom porušuje nejen zákon, ale i projektovou dokumentaci schválenou Odborem dopravy MČ Praha3.

Po namalování modrých čar v červnu jsem s hrůzou zjistil, že došlo k porušení zákona o minimální vzdálenosti parkujících aut od přechodu hned v několika případech přímo na ulici Slavíkova, u Mateřské školky Vozová (50 cm) a u parku Rajská zahrada (15 cm). Na Odboru dopravy jsem přitom byl předem ujištěn, že zákon bude dodržen a byla mi ukázána projektová dokumentace, kde bylo vše naplánováno v souladu se zákonem. 

O skutečném stavu úředníci nic nevěděli a teprve po mém upozornění začali usilovat o opravu. Té jsme se dočkali po dvou měsících u třech přechodů až těsně před tiskovou konferencí svolanou na toto téma o.s. Pražské matky a Oživení. Praha 3 tak jen těsně unikla ostudě a novináři s kameramany se sešli na problémovém místě na Praze 7. Pouhých 5 dnů před konferencí se tak dočkal opravy přechod, který je u budoucího hlavního vstupu do parku Rajská zahrada, kam budou zcela jistě chodit od září denně desítky dětí s rodiči, ale i sportovci a senioři.

Zároveň vyzývám všechny, kteří vědí o špatně vyznačeném přechodu na Praze 3, aby mě na něj upozornili. Odbor dopravy nemá evidentně čas situaci v terénu monitorovat a o žádných chybách neví.  

Ale špatné značení není problém jenom Prahy 3 a 7, ale jak uvádí následující text o.s. Pražské matky a oživení je to problém všech částí, kde jsou zóny zavedeny.

Vymezování zón placeného stání do bezprostřední blízkosti přechodu zvyšuje nebezpečí střetu zejména dětských chodců s automobilem a odrazuje rodiče i děti od chůze. O.s. Pražské matky, Oživení a www.prechody.cz  proto vyzývli městské části i zástupce hlavního města Prahy, aby svou praxi vyznačování zón placeného stání až k přechodům přehodnotili ještě před zahájením nového školního roku.

Občanská sdružení Pražské matky, Oživení a www.prechody.cz na tiskové besedě v pondělí 18.8. upozornily na skutečnost, že zóny placeného stání, běžně značené až k přechodům, zhoršují  rozhled řidiče i chodce a dramaticky tak zvyšují pravděpodobnost nehod, které mohou mít pro chodce fatální následky. Parkování v blízkosti přechodů zvyšuje nebezpečí, jež chodcům od řidičů hrozí, a tzv. „modré zóny“ tuto běžnou, avšak nebezpečnou praxi legalizují. „Jen z důvodu nedání přednosti chodci na vyznačeném přechodu v minulém roce v ČR zahynulo 14 osob, dalších 188 jich bylo zraněno těžce a 748 lehce! To jsou již opravdu vysoká čísla“, varuje Jaroslav Hořín z Centra dopravní prevence Ministerstva vnitra.

 „Můžeme mluvit o štěstí, že zatím nedošlo k smrtelnému nebo těžkému zranění“, říká předsedkyně sdružení Pražské matky Jarmila Johnová a dodává: „Z výsledků  projektů Bezpečné cesty do školy, při nichž žáci mapují dopravní situaci v okolí své školy, vyplývá, že se děti cítí vedle nepřiměřené rychlosti vozidel nejvíce ohroženy právě špatným rozhledem kvůli autům parkujícím těsně před přechodem“. To je však prohřešek, kterého se městské části Prahy 1, 2, 3, 7 i Magistrát hlavního města Prahy vyznačováním zón placeného stání často dopouštějí. Za všechny jmenujme například  přechod přes Slavíkovu ulici u Křížkovského na Praze 3 v blízkosti ZŠ Jiřího z Poděbrad, nebo přechod na křižovatce Janovského a Šimáčkovy ulice na Praze 7 v blízkosti LŠU, kde se pohybuje hodně dětí.

Zákon o provozu na pozemních komunikacích sice uvádí, že je třeba  pro parkování před přechodem dodržet vzdálenost 5 metrů, tento předpis však dovoluje měnit tzv.“místní úprava“. Krom toho policie toleruje běžné porušování tohoto pravidla i tam, kde výjimka není povolena. Naproti tomu například britský silniční zákon zakazuje automobilům parkovat dokonce 12 metrů od přechodu a tento předpis se přísně se dodržuje. Striktním dopravním předpisům v západní Evropě odpovídá také mnohem vyšší bezpečnost silničního provozu, zejména pokud jde o jeho nejzranitelnější účastníky.

Přestože je u nás praxe parkovat těsně u přechodu legální, považují ji o.s.Pražské matky, Oživení a www.prechody.cz z  hlediska bezpečnosti za nepřijatelnou. Tyto občanské iniciativy  vítají, že se město rozhodlo zavedením zón placeného stání regulovat přebujelou dopravu v Praze,  jsou však přesvědčeny, že se tak nemůže dít na úkor bezpečnosti nejohroženějších účastníků silničního provozu zejména dětí, vozíčkářů a matek s kočárky. Kvůli sníženému horizontu rozhledu hrozí totiž právě těmto skupinám nebezpečí nejvíce.

Smyslem snažení o.s. Pražské matky, Oživení (Projekty Město pro pěší a Bbezpečné cesty do školy) i www.prechody.cz v oblasti dopravy je zlepšit podmínky chodců a umožnit dětem, aby mohly chodit do školy bezpečně pěšky, což je prospěšné pro jejich psychický, fyzický i sociální vývoj. Mnozí rodiče se však při současném uspořádání pražských silnic děti posílat do školy bojí a raději je vozí autem. Zvyšují tím nejen automobilový provoz, ale oddalují neúnosně i věk, kdy se dítě učí samostatnosti a odpovědnosti za své nejen dopravní chování.


Český  „silniční zákon“:
zákon č. 361/2000  Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých příkazů zakazuje řidiči v § 27, písm. c),: zastavit a stát na přechodu pro chodce a ve vzdálenosti kratší než 5 metrů před ním.

Řidič (s výjimkou řidiče tramvaje) je povinen umožnit chodci, který je na přechodu nebo  jej zřejmě hodlá použít, nerušené a bezpečné přejití vozovky; proto se musí řidič takového vozidla přibližovat k přechodu pro chodce takovou rychlostí, aby mohl zastavit  vozidlo před přechodem pro chodce a pokud je to nutné, je povinen před přechodem pro chodce zastavit vozidlo z.361/2000 Sb § h)5

Vývoj nehodovosti chodců v Praze  2007/2008


V roce 2007 došlo na území hlavního města Prahy k celkem 724 nehodám chodců a z tohoto počtu bylo  311 dopravních nehod zaviněno chodci. Při těchto nehodách bylo 13 chodců usmrceno (tj. 42,95% z celkového počtu nehod chodců), 62 chodců těžce zraněno a 197 chodců zraněno lehce. Nejvíce dopravních nehod chodců zavinili muži (53,4%) 27% zavinily ženy a 13,2% nehod zavinily děti do 15 let. 6,4% připadá na jinou skupinu chodců. Počet usmrcených chodců je druhý nejvyšší po usmrcených zaviněných řidičem motorového vozidla. 
            

Děti - chodci

Nejzranitelnějším účastníkem silničního provozu jsou chodci - děti. V roce 2007 došlo k 80 nehodám s chodcem, kde účastníkem bylo i dítě. To je o 12 (cca o 17%) více než v předcházejícím roce. Je to ovšem stále méně než v roce 2005 a letech předcházejících. Nárůst se projevil ve vyšším počtu těžce  a lehce zraněných (dohromady o 17, + cca 25%). Pozitivní je, že v loňském roce nedošlo k usmrcení dítěte.

Nehody s chodci v Praze – první pololetí 2008

V prvním pololetí 2008 došlo k 335 nehodám s chodci, což je mírný nárůst (+ 8, cca + 2%). Počet usmrcených vzrostl o 1 osobu na 10 (cca + 2%), mírně vzrostl i počet lehce raněných (+2, cca +1%). Naopak u těžce raněných nastal výrazný pokles o 15 osob na 75 (cca – 16%). Ze srovnání i s rokem 2006 pak vyplývá, že zatímco počet nehod je téměř relativně stabilní, tak v následcích dochází k mírnému poklesu jak celkového počtu nehod se zraněním, tak především v počtu usmrcených osob.
Z toho nehody s chodci – dětmi

Počet nehod s účastí chodců - dětí oproti loňskému roku mírně vzrostl o 4 nehody (cca 8%) na celkových 51 nehod. Oproti roku 2006 došlo ovšem k nárůstu o celkem 15 nehod. Přes tento negativní vývoj je počet těchto nehod stále nižší než v letech předcházejících, kdy ve stejném období roku 2003 došlo ke 122 nehodám s účastí dětí, v roce 2004 k 96 nehodám a v roce 2005 k 61 nehodám. Pozitivní trend oproti loňskému roku je v posunu od těžkých k lehkým zraněním a tom, že, stejně jako v roce 2007, nedošlo k žádnému úmrtí dítěte – chodce. (zdroj OD MHMP)

 

 

Související články

FOTO: Pani starostka slavnostně otevírá zóny placeného stání

Původně jsem nečekal, že z toho bude taková sláva, ale příležitost být v novinách si nechá ujít málokterý politik. Naše první dáma (ODS) není výjimkou a proto v pondělí 18. 2. proběhlo slavnostní odhalení značek ZPS.pokračování

Bezpečné cesty do školy na Praze 3

Klienti Rodinného a kulturního centra Nová Trojka a žáci Hudební školy hl. m. Prahy dnes předali zástupcům hlavního města, MČ Praha 3 a projektantovi dopravních staveb výsledky mapování s vyznačenými nebezpečnými a bariérovými místy, která musejí každodenně překonávat. V rámci projektu Pražských matek a hnutí Oživení „Bezpečné cesty do škol“ dostali ...pokračování
reklama