5 otázek pro občanské sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOBĚ

5 otázek pro občanské sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOBĚ

Od vzniku občanského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOBĚ uplynulo tři čtvrtě roku. Konkrétně 19. února zaplnili nespokojení nájemníci obecních bytů Prahy 3 velký konferenční sál hotelu Olšanka a od té doby získalo občanské sdružení 650 členů. Existence sdružení nenechala chladné ani vedení radnice, jelikož o jeho pohledu na sdružení se lze dočíst prakticky v každém vydání Radničních novin. Oslovili jsme jednatele sdružení Ing. Jiřího Válka a položili pět otázek.

Asi většina čtenářů našeho zpravodaje už o sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOBĚ někdy slyšelo. Přesto bych rád požádal o stručné vysvětlení, proč sdružení vzniklo a co je jeho cílem?

Naše občanské sdružení vzniklo v lednu letošního roku jako odpověď na aroganci moci, kterou vůči občanům Městské části Praha 3 projevuje Radnice, přesněji řečeno zastupitelé ODS, která cíleně ignoruje situaci občanů v oblasti tak citlivé jako je bydlení. První se proti asociálním a amorálním praktikám při privatizaci bytového fondu veřejně ozvali občané z ulice Pod Lipami na tzv.  privatizačních pohovorech dne 16. září 2008 a na zasedání Zastupitelstva Městské částí Praha 3 dne 18. září 2008, kde byl poprvé otevřen případ prapodivné privatizace bytu pana Zdeňka Lochmana, zástupce starostky odpovědného za privatizaci obecních bytů, v rekonstruovaném cihlovém secesním domu v lukrativní části Vinohrad za 11.800 Kč/m2, zatímco byty (původně „podnikové“, které obec získala bezúplatným převodem – tj. zadarmo!!!) v panelových domech přes 30 let starých za 27.000 Kč/m2. Oprávněně proto byly občany kritizovány rozdíly v cenách těchto bytů a neprůhlednost a nespravedlnost privatizace. To mělo za následek, že občanům – nájemníkům bytů v domě Pod Lipami 2663/3 byla „za trest“ protiprávně dočasně pozastavena privatizace. Kauza bytu pana Zdeňka Lochmana byla veřejně pranýřována i v mediích, např. pořad „Černé ovce“ na ČT1 ze dne 16.10.2008) – viz. www.ceskatelevize.cz/ivysilani/208452801081016-cerne-ovce.       
Následovala PETICE ze dne 28.10.2008 za spravedlivou privatizaci obecních bytů, kterou podepsalo více než 400 občanů a čím dál víc občanů si uvědomovalo, že asociální a amorální jednání Radnice nelze dále tolerovat. Proto se dne  5. ledna 2009 v domě Pod Lipami 2662/1 uskutečnila schůze občanů, kteří se zde rozhodli založit občanské sdružení, které bude bojovat za spravedlivou a průhlednou privatizaci obecních bytů a další práva občanů MČ Praha 3. Občanské sdružení s názvem ŽIŽKOV (NEJEN) SOBĚ bylo zaregistrováno MV ČR dne 20. ledna 2009. První veřejná schůze dne 19. února 2009 v hotelu Olšanka, která měla být ustavující, se zúčastnilo více jak tisíc občanů a nebylo možné ji organizačně zvládnout. Proto se dne 3. března 2009 uskutečnila nová ustavující schůze, na níž byli zvoleni jednatelé sdružení. Na ni navázalo veřejné shromáždění občanů dne 16. března 2009 v hotelu Olšanka, kde byli občané informování o ustavení sdružení, s jeho stanovami a s prohlášením „Co chceme“, které bylo východiskem pro PETICI ze dne 5. května 2009. To je asi tak ve stručnosti to nejpodstatnější o vzniku našeho sdružení.
Cílem našeho sdružení, v souladu se stanovami, je sledovat situaci v oblasti komunální bytové politiky a upozorňovat na všechny druhy bezpráví proti občanům a s tím související trestnou činnost, zejména pokud k nim dochází v organizačních složkách veřejné správy a aktivně bojovat proti těmto jevům všemi zákonnými prostředky. Podporovat spravedlivé řešení požadavků občanů vyplývajících z jejich petičních a jiných aktivit a směřujících k nápravě konkrétních negativních jevů.
Pozn: Flagrantním příkladem je tzv. 4. etapa privatizace obecních bytů v Městské části Praha 3.
 
 
V průběhu letošního roku se o Vašem občanském sdružení poměrně dost mluvilo a několik článků bylo otištěno i v celostátních denících. Na vašem webu jsem našel informaci, že do sdružení k dnešnímu dni vstoupilo 650 členů, což lze rozhodně vnímat jako úspěch. V současné době však mám pocit, že aktivity trochu utichají. Co je teď ve vašem plánu?
 
Máte pravdu. V relativně krátké době jsme se dostali do povědomí jak našich spoluobčanů a sdělovacích prostředků, tak našich oponentů a protivníků. Jak jsem již uvedl, největší zájem občanů o naše sdružení jsme zaznamenali v počátku. Dokladem toho je dnes již historická schůze dne 19. února 2009, ale i veřejné shromáždění občanů dne 16. března 2009 v hotelů Olšanka, kterých se zúčastnili stovky občanů. Získali jsme nejen řádně registrované členy, ale také i další sympatizanty, kteří naši činnost podporují. I přes Vaše pocity naše činnost v žádné případě neutichá. Výbor jednatelů sdružení se schází pravidelně každý týden. Hlavními nástroji našeho boje ZA PRÁVA OBČANŮ A PROTI BEZPRÁVÍ jsou v současné době písemné požadavky, dotazy a stížností na příslušné organizační složky veřejné správy včetně orgánů činných v trestním řízení a demonstrace občanů, o nichž průběžně informujeme na webových stránkách ZIZKOVNEJENSOBE.CZ, těsná spolupráce s dalšími občanskými iniciativami v hl. m. Praze jako je občanské sdružení OBČANÉ ZA SVÁ PRÁVA V PRAZE – www.obcanepraha.cz, občanské sdružení ZA PRIVATIZACI A ZLEPŠENÍ PODMÍNEK BYDLENÍ V MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 - www.privatizacepraha2.cz a další. Výsledkem společného úsilí je například celopražská PETICE-BYTY ze dne 26. března 2009 (viz www.obcanepraha.cz/byty/pdf/petice1.pdf) adresovaná Zastupitelstvu hl. m. Prahy, Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR a Senátu Parlamentu ČR a požadující spravedlivou privatizaci obecních bytů za stejných podmínek pro všechny občany hl. m. Prahy, dostupné nájemní bydlení pro všechny skupinyobyvatel bez diskriminace věkem, zdravotním stavem, rodinným stavem a skutečností, zda nájemník bydlí v domě obecním nebo u soukromého vlastníka a zajištění slušného bydlení pro sociálně slabé občany v hl. m. Praze. Sběr podpisů pod PETICI-BYTY stále probíhá, neboť je třeba 10 tisíc podpisů, aby mohla být projednána na plenárním zasedání Senátu Parlamentu ČR. Nejbližší akcí našeho občanského sdružení je VEŘEJNÁ SCHŮZE OBČANŮ NA TÉMA: PRIVATIZACE BYTŮ v úterý dne 3. listopadu 2009 v 19.00 hod. v hotelu Olšanka.
 
 
Napadá Vás nějaký důvod, proč by s vámi měli sympatizovat i ti, kteří v obecních bytech nebydlí a mohou mít pocit, že se jich toto téma vůbec netýká?
 
Myslím, že jsem na tuto Vaši otázku v zásadě odpověděl již v rámci předchozích dotazů. Takže ještě pouze k upřesnění. Naše občanské sdružení sice vzniklo v odezvě na asociální a amorální chování Radnice v oblasti bytové politiky, konkrétně privatizace obecních bytů, ale přes svou důležitost to není jediná oblast, která se týká každodenního života občanů Městské části Praha 3. Jde také například o dodržování zákonů týkající se zneužití pravomoci veřejných činitelů, střetu zájmu, veřejných investičních aktivit, veřejných zakázek, systému parkování, využívání nebytových prostor, dotací, činnost a financování akciových společností zřízených MČ Praha 3 atd. Jednou větou: naše sdružení se chce zabývat všemi problémy, které většinu občanů, především sociálně slabších a seniorů trápí a společně s nimi hledat cesty k jejich řešení a k nápravě. To je důvod, proč by nás měli ve svém vlastním zájmu podpořit.
 
 
Můžete se podělit o vaši zkušenost s reakcí a jednáním Radnice?
 
Dá se to vyjádřit jednoduše: ZKUŠENOST S RADNICÍ JE TA NEJHORŠÍ. Osvědčenými nástroji komunikace Radnice s občany jsou ignorace, arogance a pomluvy. Radnice se dokonce neštítí zneužívat RADNIČNÍ NOVINY, o čemž se občané mohli sami přesvědčit. Žádné oficiální jednání zástupců sdružení s představiteli Radnice se dosud neuskutečnilo. Není vlastně ani o čem jednat, Zastupitelstvo MČ Praha 3 většinovými hlasy zastupitelů za ODS zatím všechny petiční požadavky, které sdružení podporuje, „zametlo pod koberec“. Zájmy sdružení vůči Radnici hájí Bc. Matěj Stropnický, jeden z pěti jednatelů sdružení, který je současně zastupitelem MČ Praha za Stranu zelených. Účast Bc. Stropnického ve výboru jednatelů není v žádném případě výrazem selektivní politizace sdružení, je to důsledek přirozeného vývoje. Bc. Stropnický je člen petičního výboru PETICE ze dne 28. října 2008 a účastníkem schůze občanů dne 5. ledna 2008, kde byl vznik sdružení iniciován.
 
 
Myslíte, že po těchto zkušenostech máte šanci na úspěch?
 
Kdybychom o tom já, ostatní jednatelé a převážná část členů, aktivistů a sympatizantů nebyli přesvědčeni, patrně bychom do toho „nešli“. Naší slabou stránkou bezesporu je, že se jedná o dobrovolnou a neplacenou činnost, kterou děláme na úkor svého volného času a omezování rodinných příslušníků. To možná někteří spoluobčané vůbec nechápou. Našim protivníkem jsou zastupitelé MČ Praha 3 za ODS a aparát Úřadu MČ Praha 3, placení i námi občany z veřejných prostředků. Z hlediska poměru sil a prostředků boj zdánlivě předem prohraný. Není to pravda, blíží se čas komunálních voleb – říjen 2010 – ČAS ZMĚN. Naše sdružení je připraveno do těchto komunálních voleb vstoupit a působit, aby většina občanů přišla volit a dala najevo svůj názor k asociálnímu a amorálnímu jednání stávajících komunálních politiků a „vymazala“ je z politické mapy MČ Praha 3. Je to i v obecném zájmu rozvoje demokracie u nás. Stačí zjednodušeně připomenout v současné době nedokonale fungující demokratický mechanismus:
1.     Z různých důvodů s celostátní nebo komunální politikou nespokojení občané – oprávnění voliči k volbám nejdou – na protest je ignorují.
2.     Školní přiklad:
a)     K volbám se dostaví 30% občanů – oprávněných voličů.
b)    Z občanů – oprávněných voličů, kteří se dostavili k volbám, 30% volí ODS, ostatní hlasy se „rozdrobí“ mezi zbývající strany. 
c)     Výsledek: ODS sice opět zvítězila, ale ve skutečnosti 15% občanů – oprávněných voličů rozhodlo o dalším osudu zbývajících 85% občanů – oprávněných voličů, kteří lehkomyslně rezignovali na své právo volit a uvolnili hráze asociálním a amorálním praktikám se všemi z toho vyplývajícími důsledky, což dokládá i současný stav v MČ Praha 3.
3.   Demokratickému Kocourkovu je třeba všemi prostředky zabránit – náprava je v rukách každého občana – oprávněného voliče!
 
 
Děkuji za rozhovor.
 
Rozhovor pro zpravodaj KAUZA3.CZ poskytl Ing. Jiří Válek, jednatel Občanského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOBĚ

  


Související články

Vznik sdružení za průhlednou privatizaci bytů

V Praze vzniklo občanské sdružení, jehož cílem je přimět radnici Prahy 3, aby vytvořila koncepci privatizace bytů v městské části. Občanské sdružení Žižkov (nejen) sobě zaregistrovalo ministerstvo vnitra. Za tři týdny se bude konat jeho valná hromada. ČTK to řekl zastupitel městské části Praha 3 Matěj Stropnický. Podle mluvčího městské části Jana Sotony ...pokračování

PRIVATIZACE: Radnice neporuší zákony

Na webu Prahy 3 se objevil zajímavý článek na privatizační téma. Své postoje zde předkládá paní starostka Kozumplíková. Článek přebíráme v plném znění.pokračování

Demonstrace občanů nikoho z radnice nezajímá ?

V úterý 9. června se od 14 hodin uskutečnila demonstrace občanů, kteří usilují o transparentní privatizaci obecních bytů. Demonstrace proběhla před zasedáním zastupitelstva MČ Prahy 3, které se konalo od 15 hodin v budově radnice. Sešlo se asi 200 občanů, kteří jsou vesměs členy občanského sdružení „Žižkov(nejen)sobě“. Představitelé tohoto sdružení, pan ...pokračování

Ondřej Rut, SZ: Privatizace bytů na jednání zastupitelstva - Splní víc, než slíbili?

Názory
Poslední jednání zastupitelstva bylo ukázkou přezíravosti a neprůstřelnosti vedení radnice. Zejména v bodě vypořádání petice za dokončení privatizace, kde bylo na zasedání přítomno několik stovek občanů. Přesto lze ve stanovisku Rady MČ k petici za dokončení privatizace vidět malý krok vpřed – je to poprvé, kdy v uceleném materiálu radnice popisuje ...pokračování

FOTO: Členská základna občanského sdružení Žižkov nejen sobě se rozšířila o stovky nespokojených nájemníků

V hotelu Olšanka se již podruhé sešli nespokojení nájemníci obecních domů, aby podpořili vznikající občanské sdružení bojující za dořešení procesu privatizace v Praze 3. Tentokrát zaplnili velký kongresový sál s více jak dvojnásobnou kapacitou než na minulé akci.pokračování

Občanské sdružení Žižkov nejen sobě zve na veřejnou členskou schůzi

Je tomu více jak 14 dní, kdy se „konala“ první členská schůze občanského sdružení Žižkov nejen sobě. Neočekávaný zájem účastníku prakticky znemožnil konání akce, jelikož do pronajatého sálu se nevešla ani polovina z nich. Na pondělí 16. 3. je připraven sál s několikanásobnou kapacitou.pokračování

VIDEO – zakládající členská schůze OS „ŽIŽKOV (NEJEN) SOBĚ"

Obyvatelé obecních domů Prahy 3 se dnes sešli se společným cílem - spojit své síly a společně prosazovat své zájmy při privatizaci bytů. Netroufám si odhadnout, kolik lidí se sem dostavilo, ale rozhodně to bylo více, než kdokoliv z organizátorů předpokládal.pokračování

Proč a jak vzniklo Občanské sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOBĚ?

Občanské sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOBĚ (dále jen OS „Ž(N)S“) vzniklo v důsledku četných individuálních a skupinových občanských aktivit, dosud více méně roztříštěných, v souvislosti s netransparentní bytovou politikou uplatňovanou stávající garniturou na Úřadu městské části Praha 3. pokračování

Privatizace a správa bytů na Praze 3 – služba občanům nebo dobrý byznys?

Názory
Firmu Správa komunálního majetku (SKM) a.s. znají asi všichni, kteří bydlí v obecních bytech na Praze 3. Akciové společnosti Správa zbytkového majetku, Pražská parkovací či Správa městského portfolia Prahy 3 už tak známé nejsou, přestože jde o společnosti založené a stoprocentně vlastněné MČ Praha 3. pokračování

Spravedlnost privatizace je v dialogu

Názory
Tento článek jsem napsal původně pro Radniční noviny. Přiznám se, že pro mě nebylo velkým překvapením, když ho redakční rada odmítla zveřejnit. Do Radničních novin prý polemika nepatří a občané si ji nepřejí číst. Nabízím ji proto alespoň kriticky uvažujícím čtenářům Kauzy 3.pokračování
reklama