Diskuse

Reakce na příspěvek

privatizace domu Lupáčova 10-20

6.8.2009 13:28 vložil gina

V Praze, dne 3.8.2009

Vážená paní Na vědomí: Daniela Filipiová, senátorka
Milena Kozumplíková Olšanská 7, Praha 3
starostka Městské části Praha 3
Havlíčkovo nám. 9
130 00 Praha 3

Vážená paní starostko,
navazujeme tímto na informační schůzku pořádanou radnicí k rekonstrukci a následné privatizaci panelového domu v ulici Lupáčova. Na schůzce bohužel nebyl prostor pro zodpovězení všech našich otázek. Obracíme se na Vás proto formou tohoto dopisu s žádostí o zodpovězení níže uvedených dotazů, které vzešly ze společných setkání nájemníků předmětného domu. Prosíme laskavě o konkrétní a věcné odpovědi ke každému z bodů.

A) Rekonstrukce
1) Jaká je celková cena rekonstrukce našeho domu a jaká je cena na bytovou jednotku?
2) Kde je možné získat kopii detailního projektu rekonstrukce (tak jak byl součástí výběrového řízení pro dodavatele stavebních prací)?
3) Jaký je přesný výčet prací, které budou prováděny v domě a v jednotlivých bytech, včetně harmonogramu prací? Jaké nároky bude stavba klást na nájemníky?
4) Kdo (jmenovitě) bude zástupcem radnice pro komunikaci s nájemníky ve věci stavby? Kdo (jmenovitě) bude s nájemníky řešit vzniklé problémy?
5) Jaký bude časový režim stavby – v kolik hodin budou ve všední dny zahajovány a ukončovány práce (i práce na garážích)? Bude práce probíhat i o víkendu, pokud ano, od kolika do kolika hodin?
6) Jakým způsobem bude řešena záruka na provedené práce? Budou moci práce reklamovat přímo nájemníci, a v tom případě u koho?
7) Jaká bude výše slevy na nájemném? Bude poskytnuta sleva všem číslům popisným od doby zahájení stavby (a to i stavby garáží) – hluk, prašnost?
8) Jakým způsobem bude rozpočítána úhrada odběru elektřiny ve společných prostorách domu v době stavby (výtah, světlo na chodbě, které budou používány pro účely stavby)?
9) Jakým způsobem se bude postupovat v případě vzniklé škody na majetku nájemníků?
10) Kdy budou obsazovány nebytové prostory?

B) Privatizace
1) Jaké jsou změny v pravidlech privatizace oproti předchozím vlnám privatizace (II., III. vlna)? Proč k těmto změnám došlo? Jakým způsobem tyto změny ovlivňují cenu bytové jednotky? Kdo je za tyto změny zodpovědný?
2) Proč nedochází k prodeji celého domu, ale pouze k prodeji jednotlivých bytových jednotek? Nájemníci mají zájem o koupi celého domu, včetně nebytových prostor. Jak je možné, že v předchozích vlnách privatizace mohli nájemníci odkoupit celé domy, a to za nepoměrně nižší ceny, než je tomu nyní, jak např. zdůvodňoval nižší cenu svého bytu pan místostarosta Lochman, nebo jak lze vyčíst z níže uvedeného usnesení zastupitelstva?
Usnesení zastupitelstva ze dne 28. 12. 2004 č. 290
28-12-2004
k prodeji bytového domu čp. 2155 s pozemkem parc. č. 2801/1, vše v k. ú. Žižkov, Křivá, Praha 3 v rámci privatizace bytového fondu
Zastupitelstvo městské části
I. s c h v a l u j e
prodej bytového domu:
čp. 2155 s pozemkem parc. č. 2801/1, vše v k. ú. Žižkov, Křivá 3, Praha 3 v rámci privatizace bytového fondu, dle současných platných Zásad postupu při prodeji bytových domů s pozemky ve vlastnictví hl. m. Prahy – svěřených Městské části Praha 3 včetně jejich doplnění, Bytovému družstvu Křivá 2155/3, IČ 27188434 za kupní cenu 2 053 755 Kč
Milan Č e s k ý
starosta městské části
3) Jakým způsobem bude konkrétně určena cena za privatizované prostory? Na základě čeho znalec nemovitosti ohodnotí? Kdo bude vybírat znalce a jakým způsobem?
4) Je cena rekonstrukce zahrnována do prodejní ceny bytu, přestože již rekonstrukce byla zaplacena nájemníky v nájemném za uplynulé roky, kdy se do domu neinvestovalo?
5) Jak konkrétně bude privatizace probíhat? Jaký bude časový harmonogram od učinění nabídky až po koupi? Kdo je oprávněn byt koupit?
6) Jakým způsobem bude stanovena cena bytu nájemníkům, kteří již rekonstrukci bytu provedli na vlastní náklady v minulosti? Budou jim tyto náklady odečteny?
7) Pokud dojde k prodeji pouze bytových jednotek, jakým způsobem budou řešeny vztahy mezi vlastníky bytů a nájemníky nebytových prostor? Komu bude odváděn nájem za nebytové prostory? Kdo bude správcem budovy (kotelna, společné náklady za výtah, odpad. apod…)? Jak se budou řešit případné potřebné opravy domu – rozpočítávat náklady? Budou mít bytové jednotky vlastní měřáky na topení a vodu?

Odpověď prosím zašlete na adresu:
Tereza Houšková, Lupáčova 10, Praha 3
Nebo by bylo možné ji vyvěsit na webové stránky radnice, tak aby byly informace přístupné všem bez nutnosti odpověď kopírovat a distribuovat.antispam
Zadejte text z obrázku
* Takto označená pole jsou povinná.
reklama