Proč a jak vzniklo Občanské sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOBĚ?

Proč a jak vzniklo Občanské sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOBĚ?

Občanské sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOBĚ (dále jen OS „Ž(N)S“) vzniklo v důsledku četných individuálních a skupinových občanských aktivit, dosud více méně roztříštěných, v souvislosti s netransparentní bytovou politikou uplatňovanou stávající garniturou na Úřadu městské části Praha 3.

  

Cílem činnosti OS „Ź(N)S“ je, v souladu s jeho Stanovami, „sledovat situaci v oblasti komunální bytové politiky a upozorňovat na všechny druhy bezpráví proti občanům a s tím související trestnou činnost, zejména pokud k nim dochází v organizačních složkách veřejné správy a aktivně bojovat proti těmto jevům všemi zákonnými prostředky. Podporovat spravedlivé řešení požadavků občanů vyplývajících z jejich petičních a jiných aktivit a směřujících k nápravě konkrétních negativních jevů“.
Pozn: Flagrantním příkladem je tzv. 4. etapa privatizace obecních bytů v Městské části Praha 3.

Pokud se týká bytové politiky v oblasti obecních bytů, byla a je občany vnímána v několika rovinách:

1.   Růst nájmů v obecních bytech podle vládních pravidel deregulace nájemného určených pro soukromý sektor, kdy si zastupitelé veřejné správy v komunální úrovni zcela nemorálně a proti logice věci přivlastňují proti zájmu voličů určitý virtuální statut a z této pozice se chovají jako vlastníci soukromé společnosti na trhu s byty s cílem dosáhnout maximální zisk i na úkor snižování životní úrovně občanů – seniorů s nejnižšími příjmy, místo toho, aby sledovali sociální model hospodaření, jak jej uplatňují bytová družstva, tj. ve prospěch nájemníků  s vyrovnaným hospodařením a přiměřeným rezervním fondem.

2.   Proces privatizace obecních bytů je naprosto netransparentní, opět je prováděn volenými zastupiteli z pozice virtuální soukromé společnosti orientované na maximální zisk, pokud to není v rozporu s jejich soukromými zájmy (viz široce medializovaná kauza pana Zdeňka Lochmana, zástupce starostky ÚMČ Praha 3, který má privatizaci obecních bytů v popisu práce). Občané nejsou včas informování, kdy a jak budou obecní byty, ve kterých dlouhodobě bydlí, privatizované. Přestože vlastníkem obecních domů a bytů je Magistrát hl. m. Prahy, který je předal do správy jednotlivým Úřadům Městských částí (dále ÚMČ) v Praze, tyto vlastnické funkce de facto nevykonává, ale nechává je na libovůli, toho kterého ÚMČ. Např. výstavbu podnikových bytů s původním časovým a věcným břemenem - závazkem pro nájemníky v panelových domech v ulicích Pod Lipami 2662/1, 2663/3, 2664/5 (34 let staré) a V Zahrádkách 50 ÚMČ Praha 3 a Magistrát hl. m. Prahy, ani jejich právní předchůdci – ONV Praha 3 a MNV Praha vůbec nefinancovaly. Investory byly Federální ministerstvo spojů, Ústřední ředitelství spojů a Federální ministerstvo vnitra a teprve následně se stal vlastníkem Magistrát hl. m. Prahy bezúplatným převodem. Tato skutečnost si bezpochyby zaslouží při privatizaci zvláštního zřetele.

K problematice privatizace bytů vyvolali občané MČ Praha 3 v roce 2008 dvě petiční aktivity:

a) Petice „Za dokončení prodeje obecních bytů“ ze dne 9. září 2008 – viz příloha 1.

b) Petice „Nájemníků bytů v bytových panelových domech Pod Lipami 2662/1, 2663/3 a 2664/5 v Praze 3 za spravedlivou IV. fázi privatizace domovního fondu na Praze 3 a přehodnocení podmínek v usneseních č. 181, 182 a 183 Zastupitelstva Městské části Praha 3 ze dne 18.4.2008, týkajících se cen prodeje bytových jednotek ve výše uvedených bytových panelových domech“ ze dne 28. října 2008 – viz příloha 4.

Kromě uvedených petic napsali občané čelním funkcionářům MČ Praha 3 a Magistrátu hl. m. Prahy řadu protestních dopisů a osobně interpelovali na zasedáních Zastupitelstva MČ Praha 3 dne 18. září 2008 a 18. prosince 2008. Např. dopis Ing. Jiřího Válka – viz příloha 2 a odpověď zástupce starostky ÚMČ Praha 3 – příloha 3.

Protože tyto požadavky a protesty občanů neměly u příslušných organizačních složek veřejné správy adekvátní odezvu, bylo rozhodnuto na občanské schůzi dne 5. ledna 2008 v domě Pod Lipami 2662/1, Praha 3, ustavit Přípravný výbor a založit Občanské sdružení.

Zakládající Členská schůze Občanského sdružení „ŽIŽKOV (NEJEN) SOBĚ“
se koná ve čtvrtek dne 19. února 2009 v 19.00 hod.
v hotelu OLŠANKA, Táboritská 23, Praha 3

LETÁČEK - POZVÁNKA na zakládající schůzi

Je již registrována doména www.zizkovnejensobe.cz a v současné době se  dokončuje grafická podoba a připravuje obsahová náplň této webové stránky.

OS „Ž(N)S“ chce úzce spolupracovat s ostatními občanskými iniciativami, které mají obdobné zaměření a působí v hl. m. Praze. Jedná se např. o tyto subjekty:

a)   MO SON Praha 6 (SON – Sdružení nájemníků ČR, www.son.cz). Podle dostupných informací se ÚMČ Praha 6 rozhodl maximálně zvyšovat nájemné v obecních bytech, což přivádí převážnou většinu občanů, včetně střední třídy, do velmi problematické sociální situace. Na základě tohoto asociálního postupu ÚMČ Praha 6 vznikla MO SON Praha 6, která argumenty a hromadným vystoupením svých členů a příznivců zejména interpelacemi na jednáních zastupitelstva MČ Praha 6 jedná s cílem přimět zastupitelstvo MČ Praha 6 k revokaci rozhodnutí max. zvyšovat nájemné v obecních bytech.

b)   Občanské sdružení „Občané za svá práva v Praze“, www.obcanepraha.cz
Jeho poslední akcí byla demonstrace dne 29.1.2009 za účasti 160 občanů před Magistrátem hl. m. Prahy na Mariánském náměstí, Praha 1, proti zrušení azylového domu na Praze 11. Toto Občanské sdružení spolupracuje s Koalicí občanských sdružení SOS Praha, www.sospraha.cz.

Přílohy:

1.     Petice „Za dokončení prodeje obecních bytů“ ze dne 9. září 2008

2.     Dopis Ing. Jiřího Válka zástupci starostky MČ Praha 3 ze dne 3.10.2008
 
3.    E-mail zástupce starostky MČ Praha 3 ze dne 8.10.2008
 
4.     Petice „Nájemníků bytů v bytových panelových domech Pod Lipami 2662/1, 2663/3 a 2664/5 
 
5.     Průvodní dopis starostce MČ Praha 3 ze dne 25. listopadu 2008
 
6.     Průvodní dopis primátorovi hl. m. Prahy ze dne 26. listopadu 2008
 
7.     Dopis starostce MČ Praha 3 ze dne 3. února 2009

8.     Návrh Stanov OS „Ž(N)S“
 
9.     VÝZVA k účasti občanů na zakládající Členské schůzi OS „Ž(N)S“

Zpracoval:

Ing. Jiří Válek
Člen Přípravného výboru
Občanského sdružení
ŽIŽKOV (NEJEN) SOBĚ
Pod Lipami 2663/3
130 00  Praha 3 – Žižkov
Mobil: 776 784 350
E-mail: jiri.v.valek@gmail.com

OS „Ž(N)S“ bylo zaregistrováno Ministerstvem vnitra ČR 21. ledna 2009 s IČO: 26571722 na adrese: Pod Lipami 2663/3, Praha 3.
 


Související články

Několik novinek k privatizaci bytů v Praze 3

Při pročítání usnesení, které přijala 14. ledna rada MČ Praha 3, mě zaujaly především dva body. Oba se týkají privatizace bytového fondu městské části.pokračování

Vznik sdružení za průhlednou privatizaci bytů

V Praze vzniklo občanské sdružení, jehož cílem je přimět radnici Prahy 3, aby vytvořila koncepci privatizace bytů v městské části. Občanské sdružení Žižkov (nejen) sobě zaregistrovalo ministerstvo vnitra. Za tři týdny se bude konat jeho valná hromada. ČTK to řekl zastupitel městské části Praha 3 Matěj Stropnický. Podle mluvčího městské části Jana Sotony ...pokračování

Privatizace a správa bytů na Praze 3 – služba občanům nebo dobrý byznys?

Názory
Firmu Správa komunálního majetku (SKM) a.s. znají asi všichni, kteří bydlí v obecních bytech na Praze 3. Akciové společnosti Správa zbytkového majetku, Pražská parkovací či Správa městského portfolia Prahy 3 už tak známé nejsou, přestože jde o společnosti založené a stoprocentně vlastněné MČ Praha 3. pokračování
reklama