Vznikne Waldorfská škola?

Vznikne Waldorfská škola?

Na území Prahy 3 se nachází Waldorfská mateřská školka. Rodiče dětí ustavili občanské sdružení a usilují o otevření jedné první třídy jako základu nové školy.

Vzniklo občanské sdružení

"Sdružení WS pravý břeh vzniklo zhruba před rokem a půl z popudu několika aktivních rodičů a jeho hlavním záměrem bylo založit novou waldorfskou základní školu, která by měla své sídlo „ na pravém břehu Vltavy“. Hlavními důvody byla nedostatečná kapacita ZŠW v Jinonicích a velká vzdálenost, kterou děti musí v dopravních prostředcích absolvovat. V naší nejodvážnější vizi mělo jít o školu zcela samostatnou," uvádí se ve výzvě sdružení k rodičům "předškoláků". 
Během jara 2009 se sdružení naskytla reálná příležitost vzniku waldorfské třídy pod klasickou základní školou, při ZŠ Letohradská na Praze 7.  Nyní jsou ale tyto prostory  pronajmuty  mateřské školce, která je v Letohradské v pronájmu.

Aktivita sdružení ochabla, v současné době na schůzky chodí aktivně zhruba 4-5 členů. Pokud má sdružení ve své činnosti pokračovat, je zapotřebí nové síly a zájmu rodičů, kteří jsou ochotni ukrojit si ze svého času a pro vznik nové školy něco aktivně udělat.

Hledají se zapálení rodiče

V Praze již jedna Waldorfská základní škola existuje. Jak uvádí paní Nodlová,"Situace v Jinonicích však není jednoduchá, počet dětí v odkladu pro příští rok opět zdárně překračuje dvacítku. Navíc i na ty, kteří se do Jinonic dostanou, čeká velká třída (letošních prvňáčků je 30 ve třídě), která je nelehkým úkolem nejen pro učitele, ale i pro samotné děti."

"Valná  hromada sdružení se koná  v pondělí 2. listopadu od 18 hodin v prostorách mateřského centra WMŠ na Jarově a je nejen rekapitulací činnosti sdružení, ale i výzvou a zlomovým momentem, zda-li a jakým způsobem má sdružení pokračovat, zda existuje dostatek rodičů, kteří stojí o to aktivně v tom, co sdružení začalo, pokračovat, zda rodiče mají opravdový zájem o založení nové školy. " Kontakt na vedení sdružení je: kamijir@yahoo.co.uk nebo na 776 889 886.

ZŠ v Jinonicích nabízí inspiraci

ZŠ v Jinonicích  můžete případně sami navštívit na Dnu otevřených dvěří ve středu 11. 11. 2009.  Adresa je Butovická 228/9,  Praha 5 a tel. 251 001 101. Bude to již druhý den otevřených dveří. Zájemci mohou navštívit epochové vyučování a zúčastnit se besedy s vedením školy a pedagogy. Den otevřených dveří začíná v 8.15 . Předpokládaný konec je v cca 12. 00 hod. WZŠ prosí všechny příchozí rodiče,aby s sebou nebrali děti a to ani malé,  ani ty větší.

O historii Waldorfských škol

První škola tohoto typu byla založena v roce 1919 ve Stuttgartu. Vznikla na popud továrníka Emila Molta, spolumajitele a ředitele cigaretové továrny Waldorf-Astoria (odtud jméno celého hnutí), který požádal Rudolfa Steinera o vybudování školy pro děti svých dělníků. Steiner sám viděl školu zprvu jako ojedinělý projekt, avšak již v roce 1922 byla založena druhá škola tohoto typu ve Wandsbeku u Hamburku a brzy i na dalších místech v Německu.

Rozvoj waldorfského školství byl přerušen v roce 1939, kdy byly nacistickým režimem zakázány. Po pádu nacismu a obnovení práce waldorfských škol v Německu v roce 1945 se tento typ škol začal šířit do řady dalších zemí. Dnes je waldorfských škol ve světě více než devět set, najdeme je v desítkách zemí ve všech světadílech. Waldorfská pedagogika je tak vůbec nejrozšířenějším alternativním pedagogickým směrem.

Co to je Waldorfská škola

Waldorfská škola se sama charakterizuje jako škola, která chce člověka připravovat na život nejen znalostně, nýbrž též rozvojem tvůrčích schopností a sociálních dovedností. Waldorfský učitel by měl pohlížet na dítě jako na duchovní bytost, která přichází na svět nadána možností všestranného vývoje. Jeho úkolem je pěstovat toto nadání a vést dítě k tomu, aby bylo schopno jednou převzít výchovu sebe sama.

Takto široce pojaté výchovné poslání je patrné už při zevním pohledu na obsah výuky. Vedle vědomostních předmětů je v ní velmi mnoho místa věnováno jazykům, uměleckým předmětům, ručním pracím a základům řemesel. Ještě význačnějším rysem waldorfské školy je ovšem způsob, jakým se děti k poznatkům a dovednostem dopracovávají. Učitel se snaží vést děti k zážitkům toho, jak věci fungují, a k jejich samostatnému poznávání. Ve waldorfských školách se proto jen zřídka používají hotové učebnice, ale žáci si spíše vytvářejí vlastní učebnice ve svých sešitech.

Waldorfská pedagogika klade velký důraz na správné chápání vývojových fází, jimiž děti procházejí. Snaha zabývat se určitými otázkami a vědomostními obsahy teprve na určitém stupni zralosti je dosti specifický a bývá též předmětem kritiky zastánců klasického školského systému. 

reklama