Žižkovské ženy – fenomén komunistických oslav 1. máje

Žižkovské ženy – fenomén komunistických oslav 1. máje

Slavné žižkovské ženy jsou dnes např. Olga Havlová, Marie Čermínová (Toyen), Jiřina Švorcová anebo literární postava Olbrachtovy Anny proletářky. Po vítězství komunistů si ovšem tento termín nárokuje sbor několika tisíc žen pochodujících prvomájovými průvody od roku 1949 až do května 1989. Mašírovaly vždy v čele manifestací a řazeny po stovkách do čtverců vytvářely gigantické živé obrazy. Podle toho, jak se synchronizovaně ukláněly, poklekaly, mávaly praporky, nebo vystrčily zadek, vytvářely po 40 let nové a nové obrazy, na kterých se soudruh Stalin měnil obratem v kouřící továrnu, Klementa Gottwalda nebo srp a kladivo. Vždy na konci dubna hlásalo Rudé právo – "Čím nás zase letos překvapí Žižkovské ženy?" a ony nikdy nezklamaly. Každý rok byly na svém místě a tak např. v květnu 1958 přivítaly úspěchy sovětského jaderného programu secvičeným nápisem "Atom pro mír".

Následující text je ukázkou z delšího textu, který je pro zájemce zde.
 
Existovaly výhradně "ženské" demonstrace a speciálně "žižkovské"?
Z dobového tisku víme o několika výhradně ženských demonstracích. Roku 1916 "došlo ke srocení hladových žen na Žižkově. ... 9. května se sešlo několik set žen u žižkovské radnice, žádajíce brambory a chleba pro hladové děti. Starosta neměl ničeho a odkázal ženy, aby šly na hejtmanství.... 12. května táhly žižkovské ženy na místodržitelství. Hybernská ulice u Žižkova byla uzavřena policií." Pochod se jim tehdy pokoušel rozmluvit sociální demokrat poslanec Šmeral (pozdější zakladatel KSČ), ale ženy ho napadly a byl zachráněn až rakouskou policií (Obnova, 1920).  Podobně ovšem demonstrovaly roku 1917 vinohradské ženy a to opět za zásobování a výživu lidu (Národní listy, 1917). Takovéto demonstrace se objevují i v počátcích první republiky.  Roku 1919 uspořádaly vinohradské ženy schůzi v národním domě a stěžovaly si na drahotu a lichvu. Vyslaly také na hrad svou deputaci a uklidněny Masarykem "vrátily se velice uspokojeny" (Národní politika, 1919). Téhož roku podobnou schůzi uspořádaly ženy na Žižkově, zvolily si i výbor a do čela jakousi "místní ženu z lidu, paní Rosenkranzovou" (Národní listy, 1919). Důvodem, proč ve válečných letech demonstrují převážně ženy, je patrně ten prostý fakt, že muži byli odvedeni do armády a ženy se staraly o domácnost samy. Podobně je tomu i prvních pár let první republiky, kdy většina československých jednotek je stále blokována boji v Rusku a tito legionáři se vracejí domů postupně až do roku 1922. Je to zároveň období emancipace a ženského boje za rovná práva, ale v tomto ohledu je situace v Čechách výjimečně klidná hlavně díky prvnímu presidentu Masarykovi, který je k otázkám sociálním vnímavý a v duchu Náprstkově feminista. I proto již první Československá ústava zaručuje ženám volební právo a i jinak plnou rovnoprávnost a to vše dříve, než ve většině vyspělých států Evropy. 

 
Boje o pražskou ulici a kdo byly "Husitské ženy"
Vedle všeobecného poválečného nedostatku a ženských demonstrací za návrat legionářů  jsou v rodící se republice silná témata národní. Lidé strhávají rakouské symboly a sexy je náhle vše české. Konají se tábory lidu a vzniká např. úplně nová, náhle masová Církev Československá Husitská. Někde tady se objevují i husitské ženy ne zcela přesně spojované s žižkovskou pavlačí. Husitská metafora se hodí všem a symbolizuje zároveň boj proti všemu rakouskému, německému i židovskému. Emoce na ulicích jsou silné a snaží se jich využít všechny politické strany.
Komunisté se stavěli do pozice vůdců dělnictva ale bez všeobecné podpory samotných dělníků. Často je fabriky přímo ignorovaly a když už se jim podařilo vyhlásit stávku (1920), byly kritizváni za řad odborů, že zbytečně vyhánějí dělníky na ulici a zbavují je výdělku. Pravice chtěla být na ulicích také vidět a docházelo pak např. k národnostním excesům, jako byly neblaze proslulé "Husitské ženy". Šlo jednoznačně o pamflet a provokaci, které se ovšem podařilo svolat xenofobně laděný dav na náměstí (1919).

V takové atmosféře, ne nepodobné Německu před nástupem Hitlera, si jednotlivé strany napadaly shromáždění a schůze svými "údernými jednotkami". K tomu byli často za peníze najímáni nezaměstnaní. A to jak zleva tak zprava. Občas je všechny rozehnala policie.
Žižkov v této době nebyl žádnou vyjímkou ale ani baštou komunistů. Obzvlášť rudý byl spíše sousední Karlín, kde mezi válkami mimochodem sídlil UV KSČ a např. Vysočany se svými továrnami.  Ani demonstrace Žižkovských žen nejsou víc levicové než ostatních v Praze té doby a husitská terminologie spojovaná ne vždy právem se Žižkovem, je tehdejší všeobecně zneužívaná metafora na vše české, lidové, sociální a revoluční.
 

Převrat 1948 a "Akční výbory" jako všudypřítomná temná síla
 
Po válce se veřejnost přimkla více než dříve k socialismu a vítěznému Sovětskému svazu. Veřejný prostor ovládaly hesla o "dějné spáse a spravedlivé společnosti". Socialismus  měl naplnit sekulární vizi Božího království. Husitské metafory z počátku první republiky zůstávaly stále živé a svůdné. Z táborů lidu a husitských žen jsme se jen překlopili ke spáse lidu a naplnění ideálů socialismu.
 
V únoru 1948 získávají Komunisté absolutní moc. Okamžitě vznikají Akční výbory a vstupují do všech stran i spolků (ženských, školských, uměleckých, pěveckých, tělovýchovných atd.), aby je vyčistili, ovládli, nebo rovnou zrušili. To vše rychle a brutálně. První poválečnou předsedkyni zastřešující organizace všech ženských spolků Miladu Horákovou popraví už v červnu 1950.
 
 
 

1. máj roku 1948 se ještě, dva měsíce po převratu, odehrává v provizorním období. Jednoznačně organizovaný jako připomínka únorového vítězství, ale ještě přece jen všelidová slavnost. Vše v duchu socialismu a dělnictva, které ostatně glorifikoval i protektorátní režim. Dělníci v prvomájových průvodech pochodovali i za války. Ovšem už dávno nepřipomínal prvorepublikové 1. máje, kdy o ulici bojovaly všechny strany politického spektra, navzájem si strhávaly plakáty a občas se popraly. Za první republiky to mnohem víc připomínalo dnešní 1. máj, kdy si to do ulic běží vyříkat extremisti všeho druhu. Komunistická slavnost je klidná a "Národní fronta" jednotná.  
 
Pokyny k 1. máji a Májový slib. Národní archiv, Ústřední akční výbor Národní fronty- 1. máj 1948 
 
 
 V roce 1948 se průvodem nesly transparenty s Benešem i Stalinem (křižovatka Bulhar), vpravo Žižkovské ženy v průvodu 1. května 1949

 
Organizace totalitních prvomájových průvodů
1. máj roku 1949 už je něco zcela jiného. Akční výbory na všech úrovních odvedly svou práci a oslavy už se odehrávají v nové realitě. Propaganda je absolutní a nově nastolená totalita organizuje všechny lidské aktivity. 1. máj se stává centrálním rituálem, oslavou KSČ a únorového vítězství. Kdo manifestaci organizuje?
Akční výbory ovládly všechny oblasti života a z nich také, na všech úrovních, vychází organizace a choreografie průvodů. Moc ve státě je centralizována a vydává nařízení a pokyny. Ovšem do jejich realizace se už spontánně zapojují rozličné svazy, spolky, továrny, školy, národní i obecní výbory. Jde jen o to, který komunista je ve fabrice, škole nebo čtvrti zrovna aktivnější. Proto je těžké dohledat, kdo měl zrovna navrch v kterém roce a jestli průvod zrovna organizoval okresní výbor strany, národní výbor, nebo místní aktivní buňka Svazu žen. Vše koordinovala "májová komise" složená z těch nejaktivnějších spolků.
 
"Žižkovské ženy" v čele zástupů
V takové situaci vstupují na scénu Žižkovské ženy, poprvé zmíněny Rudým Právem z 8. 5. 1949 v článku "Vítězná přehlídka... Novinkou letošního průvodu byly živé nápisy a obrazy. Tak jsme několikrát viděli, jak červené nebo modré šátky žen vytvořily v bílém okolí slovo MÍR, ba ani ta čárka nechyběla. ...Obrazy se několikrát opakovaly ale nejkrásnější v sestavě žen ze Žižkova. Žižkováci už mají takovou tradici, vždycky něčím překvapí a ostatní okresy se s tím musí smířit. Tentokrát žižkovské ženy vytvořily nejen obraz pětiletky (jako ostatní ženy), ale náhle se zastavily, poklekly a obraz změnil barvu. Ještě však nedozněl potlesk překvapených diváků a už tu bylo to hlavní. Ženy vztyčily nad hlavu čtverhranné štíty... a vytvořily nad sebou jednolitou střechu s obrazem Klementa Gottwalda. Třikrát ukázaly na Václavském nám. tento podivuhodný, obrovský obraz." Bylo to jejich první vystoupení, ještě ostýchavé, jak píše Rudé právo z 3. 5. 1949: "...Mládež dovedla svým zpěvem strhnout... i žižkovské ženy. Někde si ještě zpívat netroufali nebo neumějí. Učme se však zpívat...". 
Jak je patrné v tom průvodu z roku 1949, pochodovalo spousta organizovaných žen. Ten samý článek zmiňuje např. výslovně "Vršovické ženy". Lidové noviny z 3. 5. 1950 píší vedle opět zasloužené pochvaly pro "Žižkovské ženy" i o "Strašnických ženách", které z šátků vytvořili státní a rudou vlajku a "Záběhlických ženách", které secvičily písmena KG. Zmínky o ženách z jiných čtvrtí ovšem pomalu mizí a od roku 1951 už se tisk soustředí jen na to, čím nás zase překvapí Žižkovské ženy. První povedené vystoupení by jim samo o sobě asi takovou slávu nezajistilo. Myslím, že se zde spojuje několik komunistických klišé a přežívajících národních motivů. Je tady pořád ten svůdný obraz husitů odkazující na sociální boje a tábory lidu živený Nejedlého výkladem dějin. A zároveň nová mytologie národa odkazující ke knihám jako je Anna proletářka (1928) Ivana Olbrachta, mimochodem v roce 1949 člena UV KSČ a čerstvého šéfa publikačního oddělení Ministerstva informací (jinak řečeno hlavního cenzora). Všechna dřívější snaha falšovat dějiny zde dostupuje vrcholu a Žižkovské ženy jsou mnohovrstevnatou metaforou spojující Žižku, husity a Tábor s Annou proletářkou a Žižkovem, ještě nedávno vůbec ne tak rudým. A je tu ještě jeden pragmatický důvod. Postupně docházely peníze na nákladné alegorické vozy a traktory z prvních poúnorových manifestací a Žižkovské ženy tak zadarmo převzaly jejich roli.
 
 
 Žižkovské ženy vytvářející podobiznu K. Gottwalda a členové Sokola ve stejném průvodu sestavili rudou hvězdu (1. května 1949)


Takto se vydaly Žižkovské ženy na pochod a vytrvale mašírovaly prvomájovými oslavami až do května 1989. Redaktoři Rudého práva se již rutinně těší "čím zase překvapí" a ženy vždy znovu a znovu přichází "s tradičním nápadem živého obrazu" (Rudé právo, 1977). Ze zpráv v tisku jen namátkou: roku 1955 se dožadují diváci: " Opakovat, opakovat!", v roce 1956 je obraz "dokonale vyřízen", roku 1966 se objevuje nový prvek v podobě "dirigenta, energického soudruha s praporkem", na jehož pokyny ženy poklekají před tribunou a i v roce 1982 vyjadřují svým nápisem "touhu stamiliónů lidí po míru".
 
Kdo byly a pochodovaly dobrovolně?
Zůstává otázka kdo byly ty ženy a dělaly to dobrovolně? Z počátku určitě, jak dokazuje další vzpomínka z knihy Život Olgy Havlové: "Matka vždycky všechno brala doopravdy a tak byla opravdová také ve svých omylech. V prvních letech byla přesvědčenou stranicí: dala se například ke skupině žižkovských žen, ...nacvičovaly do průvodů tělocvičná vystoupení, jimiž pak ohromovaly... Jednou se matka z takového průvodu vrátila domů ještě ve cvičebním dresu, kanárkově žluté blůzce – a nezvedené dcery se při pohledu na ni mohly umlátit smíchy." (Život Olgy Havlové, Pavel Kosatík). Taková prostě byla doba. Časem i matka Olgy prohlédla a po roce 1968 vystoupila ze strany. Ani ne tak na protest proti odstavení Dubčeka, kterého milovala, ale hlavním důvodem bylo zdražení stranických známek. Jako většina původních nadšenců prokoukla faleš komunistů a zdražení pak bylo jen poslední kapkou. Vzhledem k tomu, že šlo o dlouholetou členku a dělnici, základní organizace za ni několik let platila dál známky sama a učinila z ní tak svou mrtvou duši. Tak postupně umřelo vše ve společnosti a ve stejném duchu se proměnily i prvomájové průvody. Zpočátku spontánní a nadšené, i když pod dohledem všudypřítomných agitačních výborů, se staly povinnými. 
Účast byla víceméně pro všechny dobrovolná, ale pokud chtěl někdo v socialistickém státě postoupit o stupínek výš v přesně definované společenské hierarchii, byla taková účast nutná. 
Někdo říká, že dostávaly 50 korun za vystoupení nebo dokonce tuzexové bony, ale to je v tomto kontextu bezvýznamné. Získávaly hlavně podíl na moci ať v práci, škole nebo v obvodu. Panuje také názor, že to nebyly vůbec ženy ze Žižkova. Z počátku patrně ze Žižkova pocházely, ale jak se v průběhu desetiletí měnila nálada a struktura společnosti, uvolněná místa po nadšených stranících zaplňovaly čím dál více funkcionářky strany z celé Prahy a vytvořily elitní klub známostí a výhod. Ke konci režimu to přestalo bavit už i stranické funkcionářky a režim, totálně zprofanovaný fenomén Žižkovských žen, zachraňoval povinnou účastí žákyň žižkovských škol.
 
Epilog
Žižkovské ženy odpochodovaly a zbyla jen trapná a trochu děsivá vzpomínka na 40 let totalitního Československa. Slavné žižkovské ženy Olga Havlová a Marie Čermínová (Toyen), obě žižkovské dělnice, vystoupily ze stínu pochodujících zástupů a naplnily své individuální osudy. Jedna se stala první dámou obnovené Republiky a druhá první dámou českého výtvarného umění. Dcera žižkovské hospodské Jiřina Švorcová do smrti recitovala hrstce zbylých komunistů na 1. máje a na Annu proletářku už si nevzpomene vůbec nikdo. 
Když si dnes zadáte do vyhledávače pojem žižkovské ženy, objeví se vám fotky mladých holek v džínových kraťasech projíždějících tramvají někde mezi Husitskou, Lipanskou a Olšanskými hřbitovy. Nikoho moc nezajímá, kdo a proč těch 40 let pochodoval v průvodech. Taková už je dnes doba a to je asi dobře.
 

Fotogalerie z prvomájového průvodu v roce 1948, když procházel křižovatkou Bulhar
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

 

reklama