Chat Dušanem Machoňem - šéfem místních strážníků

Chat Dušanem Machoňem - šéfem místních strážníků

Ing. Dušan Machoň je absolventem Policejní akademie ČR a Vysoké školy finanční a správní. V roce 1973 se narodil na Vysočině a u Městské policie Praha pracuje od roku 1997. Na webu Městské policie Praha 3 se uvádí, že mezi její stěžejní úkoly patří ochrana bezpečnosti osob a majetku. Přesto je v myslích Pražanů spojována převážně s odtahy špatně zaparkovaných automobilů. Na dotazy čtenářů Kauzy3 odpovídal Dušan Machoň.

Stávající obecně závazná vyhláška hl. m. Prahy (č. 42/1999 Sb. hl. m. Prahy, ve znění vyhlášky hl. m. Prahy č. 11/2008 Sb. hl. m. Prahy, o omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při užívání pyrotechnických předmětů) zakazuje používání zábavní pyrotechniky na území Prahy po celý rok s výjimkou Silvestra a Nového roku. Tato vyhláška se porušuje i na území Prahy 3 prakticky denně. Rád bych se zeptal, kolik se Vám podařilo zajistit přestupců (např. za rok 2014) a jak s nimi bylo dále postupováno? Jaké vidíte ve Vaší práci možnosti v zajištění dodržování této vyhlášky?
V uplynulém roce strážníci řešili na dvě desítky případů porušení zákazu používání zábavní pyrotechniky. V naprosté většině se však jednalo o osoby mladší 15 let a tudíž bez možnosti následného postihu za přestupek. Komplikovaná situace v souvislosti s odhalením pachatele přestupku nastává v případě, kdy oznamovatel není schopen přesněji lokalizovat místo, kde k takovému jednání dochází. Pokud nepřistihneme pachatele přestupku přímo na místě, lze jeho jednání jen obtížně prokázat.
 
Věc byla šetřena Policií ČR a dle mých informací následně odložena.
 
Pokuta udělena byla, nebo nebyla?  
Nevím, kterou pokutu máte na mysli.
 
Kolik bylo v roce 2014 uděleno pokut spojených s parkováním vozidel v Praze 3?
V roce 2014 bylo strážníky odhaleno celkem 38 512 spáchaných nedovoleným stáním vozidla na pozemní komunikaci. V blokovém řízení bylo řešeno 6 882 přestupků.
 
Kolik bylo v Praze 3 ve stejném roce uděleno pokut za rušení nočního klidu a za znečišťování veřejného prostranství?
V loňském roce bylo řešeno celkem 2 353 přestupků rušení nočního a 1 715 přestupků znečištění veřejného prostranství. Celkový počet odhalených přestupků proti veřejnému pořádku činil 5 470 deliktů,  457 přestupků bylo řešeno v blokovém řízení, zbývající pak jinou zákonnou formou (oznámení přestupku, apod.)
Rušení nočního klidu provozem restauračních zařízení, barů a heren, zejména hlasitou reprodukovanou hudbou, oznamujeme odboru výstavby ÚMČ Praha 3 pro podezření z porušení stavebního zákona. Ve většině případu se jedná o provozování hudební produkce v rozporu s kolaudačním rozhodnutím.
 
Do jaké míry může vedení radnice Prahy 3 ovlivňovat činnost městských strážníků a stanovovat jejich priority?
Městskou policii MČ Praha 3 nezřizuje ani neřídí. V rámci spolupráce dává podněty, připomínky, popř. návrhy na zaměření činnosti, stejně jako další subjekty státní správy a samosprávy.
 
Kolik v Praze 3 slouží celkem strážníků a kolik se jich zabývá odtahy vozidel?
Na Obvodním ředitelství městské policie Praha 3 je v současné době zařazeno 88 z plánovaného počtu 110 strážníků. Odtahy provádí jedna či dvě hlídky v rámci směny (tedy 2-4 strážníci). K tomuto bych rád doplnil, že nařizování odtahů vozidel je jedním z mnoha úkolů, které strážníci plní. Vyjma této činnosti zajišťují dohled na přechodech pro chodce v blízkosti základních škol před začátkem vyučování, v rámci projektu „Školní policie“ dohlíží na bezpečnost dětí u základních škol i v odpoledních hodinách, kontrolují „závadové osoby“, řeší přestupky proti veřejnému pořádku vč. dodržování obecně závazných vyhlášek hl. m. Prahy, provádí sběr použitých injekčních stříkaček a jehel po narkomanech, atd.
 
Kolik je na Praze 3 policistů MP, jak mají území rozdělené, jaké je jejich pracovní doba? 
Jak jsem již uvedl výše, na Obvodním ředitelství městské policie Praha 3 je v současné době zařazeno celkem 88 z plánovaného počtu 110 strážníků. Území Prahy 3 je pro potřeby naší činnosti rozděleno na 8 okrsků, ve kterých působí vyjma strážníků v hlídkové službě strážníci okrskáři (bližší informace o jednotlivých okrscích vč. jmen okrskářů naleznete na www.mppraha.cz  nebo  www.praha3.cz ), kteří odpovídají za zajišťování místních záležitostí veřejného pořádku v příslušném okrsku s důrazem na místní a osobní znalost. K dnešnímu dni působí na území městské části 25 strážníků okrskářů z plánovaného počtu 33. Mým prvořadým záměrem je naplnění jejich plánovaného počtu, aby byl každý z osmi okrsků obsazen čtyřmi okrskáři v  na sebe navazujících směnách tak, aby byla zajištěna nepřetržitá přítomnost okrskáře v okrsku. Jeden okrskář rovněž působí v rámci projektu „Parková policie“ na pražském Vítkově.
Strážníci v přímém výkonu služby (hlídková služba, okrskáři) pracují v systému nepřetržitého rozvržení pracovní doby ve čtyřech na sebe navazujících směnných cyklech (den+den+noc+noc). Pracovní doba je od 06:30 do 19:00 hod. resp. 18:30 do 07:00 hod.
 
Zasahují do vaší práce nějak politici a úředníci MČ P3?
Nelze hovořit o zásazích politiků a úředníků do činnosti MP. Jde o koordinaci činností a součinnost v rámci zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku. Ze zákona řídí obecní (městskou) policii starosta (v hl. m. Praze primátor) nebo jiný člen zastupitelstva obce (hl. m. Prahy) pověřený zastupitelstvem obce (hl. m. Prahy). V současné době je to radní pro bezpečnost Bc. Libor Hadrava.
 
Kdo určuje, na co se má MP zaměřit? Např. zaměřit se více na větší ochranu chodců a ochranu majetku občanů, než na nasazování botiček.
Činnost a úkoly obecní (městské) policie jsou upraveny zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů.
Zaměření činnosti vychází z průběžného vyhodnocování bezpečnostní situace, stavu veřejného pořádku, podnětů či stížností občanů, poznatků z vlastní činnosti, podnětů orgánů veřejné správy apod.
 
Pokud spáchá přestupek politik, postupujete stejně jako u běžného občana? 
Postup je stejný jako o kteréhokoli jiného občana. Odlišná situace je u projednávání přestupků poslanců a senátorů. Ti mají dle přestupkového zákona možnost výběru, zda přestupek projednají na místě se strážníkem (policistou), a projednáním přestupku v disciplinárním řízení dle jednacího řádu příslušné komory Parlamentu ČR.
 
Je velice chválihodné, že MP při cestě do školy nyní hlídá ráno od 7 do 8 h mnohem více přechodů u škol, např. u J z. Poděbrad. Budete v hlídkování pokračovat, nebo je to časově limitované? Bylo by možné hlídkovat i při cestě ze školy? 
Naši strážníci v průběhu školního roku vykonávají dohled na celkem 11 přechodech pro chodce v blízkosti základních škol. V současné době je to maximálně možný počet, který jsme schopni za stávajících početních stavů strážníků zajistit. Dozor bude prováděn stále po celý školní rok. V zájmu bezpečnosti dětí provádíme v rámci projektu „Školní policie“ v odpoledních hodinách na konci vyučování 1. stupně dozor u všech základních škol. Počet dozorovaných přechodů a škol však vždy závisí na aktuálním počtu strážníků ve směně v daný den. Vždy se snažíme na tuto činnost nasazovat maximální počet strážníků v rámci daných personálních možností.
 
Má MP plánovaný objem částek, které musí za den vybrat na různých pokutách např. od řidičů za špatné parkování? 
Žádné limity nebo normy stanoveny nejsou. O způsobu řešení resp. výši případné pokuty rozhoduje pouze strážník, který daný přestupek řeší.
                                                                                                                                                                                                                                         
Kdo, která složka MP, nařizuje odtahy vozidel z modré zóny, které probíhají během noci?
OŘ MP Praha 3 realizuje odtahy vozidel v době od 09:00 do 22: 00 hod. tak, abychom v nočních hodinách nerušili občany nadměrným hlukem a současně jsme se mohli ve zvýšené míře věnovat i ostatním problematikám - pouliční kriminalita, ochrana veřejného pořádku, kontroly „závadových“ osob, atd.  V případě potřeby odtahu vozidla mimo uvednou dobu, dozorčí služba požádá o provedení odtahu dopravní skupinu MP s celoměstskou působností s nepřetržitým výkonem služby.
 
Kontrolujete i zneužívání karet ZTTP neplatných, nebo zfalšovaných při parkování na místech vyhrazených pro invalidy?
Ano. V případě zjištění zneužití, padělání, pozměňování parkovacího průkazu pro osoby se zdravotním postižením věc oznamujeme příslušnému správnímu orgánu.
 
Na Tachovském náměstí funguje velkokapacitní klub Storm, který pojme stovky návštěvníků. Hosté tohoto klubu zpravidla odcházejí mezi 2. a 7. hodinou ranní, kdy posilněni a unaveni opouštějí klub v rozverné náladě. Často tvoří skupinky, které se dohadují, kam ještě půjdou, jestli objednají taxi, zpívají, řvou, někdy se i rvou. Pro obyvatele okolních domů to představuje velký problém. V jinak noční ztichlé ulici se nedá spát, budí se nám děti… S Klubem Storm souvisí i cyklostezka, kde se často návštěvníci klubu srocují, pijí levnější alkohol, aby nemuseli pít dražší uvnitř klubu. Výsledkem je cyklostezka plná střepů, odpadků, výkalů a zvratků. Přivolaná policejní hlídka často přijede pozdě, kdy už je skupinka dotyčných pryč anebo přijede včas situaci zklidní. Z dlouhodobé perspektivy je to ale pro nás stále stejné, ve středu, v pátek a sobotu, kdy bývá ve Stormu akce, je na ulici rámus celou noc, opilí lidé posedávají u vchodů k domům či okolo, což také není příjemné, když zrovna přicházíte nebo odcházíte. Situaci by možná mohla řešit stálá přítomnost strážníků v problematické dny i hodiny. Předpokládám, že by bylo možné i nějak kooperovat s PČR na řešení tohoto problému. Chápu, že nemáte na starosti pouze tuto lokalitu, ale zdejší situace je velmi vážná. Chystáte nějaká opatření proti těmto jevům?
Problematice, související s provozem Vámi zmíněného klubu Storm, věnujeme zvýšenou pozornost v rámci kontrol se zaměřením na dodržování veřejného pořádku vč. zákazu prodeje alkoholických nápojů osobám mladším 18 let. V této souvislosti úzce spolupracujeme s Policií ČR a příslušnými odbory ÚMČ Praha 3. Rád bych zmínil, že zvýšená opatření probíhají již několik týdnů. Rozšíření dalších opatření ve vztahu k ochraně veřejného pořádku připravujeme.
 
Bydlíte na Praze 3? Pokud ano, v jaké její části?
Ano. Bydlím na Vinohradech již 17 let.
 
Na Praze 3 je mnoho míst, kde není parkování povoleno, a přesto tam auta často parkují, ačkoliv je tam třeba chodník. Tyto přestupky nikdo nepokutuje. Mám na mysli například chodník před bývalou tržnicí na Koněvově ulici (proti ústí do Rokycanovy) nebo několik míst na Tachovském náměstí? Proč toto vaši strážníci nepostihují?
Kontrolám dodržování zákona o silničním provozu se strážníci věnují v rámci běžné hlídkové činnosti. Za uplynulý rok jsme řešili celkem 38 512 přestupků spáchaných nedovoleným stáním vozidla na pozemní komunikaci, z toho 2 709 nedovoleného stání na chodníku. Není však v našich možnostech postihnout všechna protiprávní jednání.  Děkuji za podnět, na základě kterého zvýšíme četnost kontrol v uvedené lokalitě.
 
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.
reklama