Dopis zaslaný starostovi Milanu Českému

Občanské sdružení ARS AEQUI et BONI se pokusilo apelovat starostu Českého aby zvážil ostatní varianty způsobu prodeje Paláce Akropolis.

Vážený pan starosta
Milan Český

Městská část Praha 3
Havlíčkovo nám.9
130 00 Praha 3 - Žižkov

V Praze dne 1.srpna 2000

Vážený pane starosto,

dovolte mi, abych se Vám formou otevřeného dopisu pokusil ozřejmit postoje, které naše organizace zaujímá v případu Palác Akropolis. Reaguji tak zejména na možný šok způsobený mezi některými žižkovskými politiky vstupem třetího subjektu do zdánlivě jasně rozehrané partie.

Vše podstatné sice bylo, myslím dostatečně srozumitelně, vyjádřeno v úvodní kapitole Právní studie, kterou jsme zpracovali, ale vzhledem k neustálému pokušení předsouvat nám spekulace o účelové objednávce, což cítím z Vaší strany, podávám rekapitulaci zásadních skutečností, jež k našemu zájmu o případ Paláce Akropolis vedly.

AAetB bohužel zatím nedokáže v rámci své snahy postavit v České republice kvalifikovanou právní službu veřejnému zájmu obsáhnout všechny kauzy, které by si to zasluhovaly. Vybírá si proto především případy v jistém smyslu modelové (precedentní) skytající širší dosah a tedy inspiraci pro další subjekty.

V tomto smyslu pro nás události okolo Paláce Akropolis představují význačný úkaz „newspeak“ minulých let doprovázející ne vždy transparentní přesuny majetkových hodnot. A není až zase tak podstatné, jestli proklamovaným posvátným kultem má být „kultura“ či dokonce „nezávislá kultura“, jako v případě Paláce Akropolis, anebo něco jiného. Iritující a škodlivý je styl, jakým orgány veřejné správy prosazují údajně jediné správné řešení v duchu sloganu „kdo nejde s námi, je proti nám“ a samozřejmě proti posvátnému zájmu, který přece výlučně hájíme.

Podobný přístup ovšem nejsnáze vede nejenom k zpochybnění hodnověrnosti veřejných rozhodovacích procesů, ale rovněž k věcným chybám, jako se to ostatně stalo ve Vašem případě, když za jejich symbol považuji předložení návrhu neplatné zástavní smlouvy ke schválení v obvodním zastupitelstvu dne 25.července 2000 (blíže v příloze tohoto listu).

Co však AAetB k případu přimagnetizovalo nejvíce, má pozitivní a zároveň povzbuzující přídech: dali se spontánně dohromady lidé různých názorů a přesvědčení působící v místě samém a řekli dost, tohle si nenecháme líbit - pojďme požadovat racionální a průhledný postup osob ve veřejných funkcích, který nemůže být obstaven v žádném zájmu (tedy ani v zájmu kultury), protože legitimní rozhodovací postupy předcházejí a dokonce podmiňují správnost každého řešení.Vznik takto motivovaného hnutí vzdoru představuje dobrou zprávu ze Žižkova svým významem přesahující hranice této městské části.

A proto AAetB nepotřebuje ani objednávku ani peníze, aby si považovalo za čest pomáhat takto definované věci. Myslím si však, že nabízíme bezplatnou službu především orgánům Městské části Praha 3, a to už jenom tím, že otevíráme diskurs nad věcnými otázkami optimálního uspořádání poměrů okolo Paláce Akropolis. Nemáme přitom jiné ambice, než které vyjadřujeme.

Na důkaz toho přikládám v příloze další materiál z naší dílny, který zahrnuje 3 varianty jiného řešení, než jaké bylo prozatím tak vehementně prosazováno. Uvítám, když jim budete věnovat pozornost a přijmete výzvu k veřejné diskusi tváří v tvář o jednotlivých věcných komponentech volby nejlepší varianty. Takové diskusi jsme otevřeni, protože samozřejmě ani my nejsme nadáni patentem na veškerý rozum.

Vážený pane starosto, chci Vás ubezpečit, že nepochybuji o čestnosti a prozíravosti, s níž se i v této záležitosti vypořádáte s výkonem svěřeného úřadu. Také proto na Vás apeluji, abyste vyslyšel volání odpůrců „zaručeně správné varianty“ a přistoupil na rozpravu verifikující optimální řešení. Současně Vás a zprostředkovaně i celou obvodní radu vyzývám k zdržení se všech nevratných kroků v této kauze až do rozhodnutí zastupitelstva, čímž dostojíte nejenom platnému právu, ale především potvrdíte důvěryhodnost exekutivních orgánů Městské části Praha 3.

Děkuji Vám a zůstávám v úctě s pozdravem

Mgr. Martin Elger

výkonný ředitel AAetB

Příloha: - Variantní návrhy řešení uspořádání poměrů v kauze Palác Akropolis

Na vědomí: - zastupitelé Obvodního zastupitelstva MČ Praha 3

Primátor hl.m. Prahy


reklama