Vládnoucí Koalice ODS a TOP 09 odmítla návrhy na zvýšení transparentnosti rozhodování

NázoryVládnoucí Koalice ODS a TOP 09 odmítla návrhy na zvýšení transparentnosti rozhodování

Chtěl bych se tímto článkem vrátit k březnovému jednání zastupitelstva, které přijalo nový jednací řád. Klub Žižkov [nejen] sobě ve spolupráci s klubem ČSSD připravil sadu návrhů, které měly zvýšit transparentnost rozhodování a zlepšit postavení občana v diskusi na jednání zastupitelstva. Návrhy jsme formulovali několik týdnů před samotným jednáním zastupitelstva, aby koalice měla dostatek času k jejich projednání. Ačkoli jsme vyzvali kluby TOP 09 i ODS k diskusi o našich návrzích, k žádné nedošlo. Koalice na naše podněty vůbec nereagovala a namísto toho připravila vlastní návrh jednacího řádu, který zohlednil pouze dva z našich 14 návrhů.

Změny jen ve dvou bodech

Pokrok oproti doposud platnému jednacímu řádu tedy spočívá ve dvou věcech – zápisy z jednání zastupitelstva budou nově zveřejňovány na webových stránkách MČ nejpozději do 7 dnů po zasedání. Nově lze také hlasovat o odvolání starosty nebo členů Rady přímo na zasedání, kde tento návrh padne. Starý jednací řád si jistil hlasy vládnoucí strany tím, že hlasování o osudu místní vlády odsouval až na další jednání.
Tolik k pozitivnímu.

Ústup od předvolebních slibů

TOP 09 však neměla dosti odvahy či síly prosadit návrhy, které ještě těsně po volbách prezentovala jako samozřejmé.

  • Již v minulém zastupitelstvu jsme jako klub zelených prosazovali, aby videozáznamy zveřejňované na webových stránkách MČ byly sestříhány podle jednotlivých bodů jednání, doplněny textem přijatého usnesení, přepisem diskusních příspěvků a přehledem hlasování jednotlivých zastupitelů. Takto přehledně o rozhodování zastupitelstva již několik let informuje například Praha 6 (např. ZDE). Zamítnuto.
  • Zápisy zveřejňované od nynějška na webu MČ jsme chtěli doplnit stenozáznamy jednání, protože ty na rozdíl od zápisů zachycují i jednotlivé diskusní příspěvky zastupitelů. Zamítnuto.
  • Na web jsme chtěli umisťovat také zápisy z jednání výborů zastupitelstva, které jsou ze zákona veřejné a přístupné všem občanům. Zamítnuto.
  • Co se týče vystupování občanů na jednání zastupitelstva, chtěli jsme zrušit zbytečnou povinnost o vystoupení občanů hlasovat. Občané také nyní mohou vystupovat pouze na konci rozpravy k jednotlivým bodům. Zastupitelé tak nemohou na jejich vystoupení reagovat a osvojovat si návrhy vzešlé ze strany veřejnosti. Navrhli jsme proto, aby občané mohli v rozpravě vystupovat podle stejných pravidel jako samotní zastupitelé. Zamítnuto.
  • V jiných městských částech bývá zvykem, že je dopředu znám harmonogram jednání zastupitelstva, zpravidla na kalendářní rok. Zastupitelé se pak mohou lépe uvolňovat z práce či plánovat dovolenou. Náš návrh na stanovení harmonogramu zasedání byl opět zamítnut.

Všech 11 pozměňovacích návrhů opozice ke koaličnímu návrhu jednacího řádu bylo zamítnuto (jejich výčet najdete v příloze článku). Snad nejsmutnější na tom je, že všechny tyto návrhy zamítla koalice bez diskuse a zdůvodnění. Hodiny práce strávené nad formulací návrhů a hledání shody s dalšími kluby přišly vniveč. Nevzdáváme se však a věříme, že příště u zastupitelů TOP09 zvítězí zdravý rozum nad loajalitou k ODS a starým pořádkům. 


Příloha:

Pozměňovací návrhy k návrhu jednacího řádu Zastupitelstva MČ Praha 3
předkládají: Kluby Žižkov [nejen] sobě a ČSSD
Níže uvádíme jednotlivé pozměňovací návrhy k návrhu jednacího řádu Zastupitelstva MČ Praha 3 předloženému starostkou MČ Praha 3 jako bod č.3 jednání zastupitelstva dne 29.3.2011.
Návrh č. 1
Nový článek 2.1. (ostatní se přečíslují): „Rada MČ vytvoří na každý kalendářní rok předběžný harmonogram zasedání Zastupitelstva. O termínech jednání jsou členové Zastupitelstva informováni do konce ledna daného kalendářního roku.“
Návrh č. 2
Čl. 2.3. se doplní: „Program jednání a materiály musí být k dispozici členům Zastupitelstva v písemné i elektronické podobě nejpozději 7 dnů před zasedáním Zastupitelstva. Materiály dodané později Zastupitelstvo projedná pouze za souhlasu všech předsedů klubů.“
Odůvodnění: Elektronické podklady zjednoduší, zefektivní a zkvalitní práci zastupitelů. Každý zastupitel by si měl zvolit, zda chce materiály dostávat v elektronické, písemné, či v obou podobách. Stávající praxe, kdy zastupitelé obdrží přímo na jednání soubor úplně nových nebo významně pozměněných podkladů znemožňuje kvalifikované rozhodování.
Návrh č. 3
Čl. 2.5. se nahradí: „Právo předkládat návrhy k projednání na zasedání Zastupitelstva mají jeho členové a Rada MČ. Písemné materiály jsou předkládány tajemníkovi Úřadu městské části nejméně 10 dní před jednáním Zastupitelstva. Materiály podané v této lhůtě musí být vždy zařazeny na program Zastupitelstva.“
Odůvodnění: Koaliční návrh nestanovuje lhůtu pro podávání písemných návrhů na jednání zastupitelstva – mohou tak vznikat zbytečné spory o to, zda byl materiál předán v dostatečném časovém předstihu a může být řádně projednán na zastupitelstvu.
Návrh č. 4
Čl.6.9. se mění takto: „Diskusní příspěvek může trvat nejdéle 3 minuty. Řečnická doba se prodlouží o další 3 minuty, pokud o to diskutující požádá. V případě prodloužení příspěvku zaniká nárok na další příspěvek. To se netýká předkladatele.“
Odůvodnění: Hlasování zastupitelstva o prodloužení příspěvku je zbytečná procedura, která narušuje sdělení diskutujícího. Většina zastupitelských sborů postupuje popsaným způsobem – tedy pouhým oznámením prodloužení příspěvku.
Návrh č. 5
Čl. 6.12. se doplní takto: „Ke slovu se mohou členové Zastupitelstva a občané přihlásit pouze do konce rozpravy. (…) Těm členům Zastupitelstva a občanům, kteří byli přihlášeni do diskuse před rozhodnutím o ukončení rozpravy, bude slovo ještě uděleno. (…).“
Odůvodnění: doplňuje se „občané“ tam, kde bylo dosud pouze „členové Zastupitelstva“ tak, aby si například podněty vzešlé od občanů mohli zastupitelé osvojit a podat jako návrh k hlasování a také, aby občané mohli reagovat na odpověď poskytnutou jim členy zastupitelstva.
Návrh č. 6
Čl. 7.5. se mění takto: „Občané Městské části Praha 3, kteří dosáhli věku 18 let a nejsou členy Zastupitelstva, mohou na zasedání vyjadřovat svá stanoviska v písemné formě. Písemné stanovisko se vyvěsí na desce v zasedací místnosti Zastupitelstva a bude přečteno předsedajícím. Ústní vystoupení je občanům vyjma předsedajícím odůvodněných případů umožněno bez hlasování.  Občané mají právo vystoupit v rozpravě ke všem bodům jednání Zastupitelstva. Ústní vystoupení, případně ústní doplnění písemného stanoviska může trvat nejdéle 3 minuty.“  
Návrh č. 7
Doplní se nový čl. 13.3. v tomto znění: „Zasedání výborů Zastupitelstva jsou veřejná. Pokud kterýkoli člen Zastupitelstva projeví zájem, bude mu před každým jednáním příslušného výboru zasílána pozvánka na jednání výboru písemně a(nebo) elektronicky dle příslušného jednacího řádu.“
Návrh č. 8
Doplní se nový odstavec 13.4. v tomto znění: „Zápisy z Výborů Zastupitelstva jsou ihned po jejich vyhotovení zasílány písemně a (nebo) elektronicky kterémukoli členu zastupitelstva, pokud o to požádá. Současně jsou zveřejňovány na webových stránkách MČ Praha 3.“
Návrh č. 9
Čl. 15.6. se mění takto: „Podle potřeby nebo na základě žádostí alespoň dvou klubů svolá starosta předsedy všech klubů k jednání. (…)“
Návrh č. 10
Čl. 16.5. se doplní takto: „Zápis a stenozáznam musí být uložen na Úřadu k nahlédnutí. Zápisy a stenozáznamy ze všech zasedání jsou pro členy Zastupitelstva a občany Městské části Praha 3 k nahlédnutí na Úřadu a též způsobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději do 7 dnů po skončení zasedání.
Návrh č. 11
Článek 16.7. se doplní takto: „Audiovizuální záznam ze zasedání Zastupitelstva je zveřejněn na webových stránkách Městské části Praha 3, sestříhán podle jednotlivých bodů programu a spolu s přijatými usneseními a hlasováním jednotlivých zastupitelů, a to nejpozději do 30 dnů od konání příslušného jednání Zastupitelstva.“
 


Související články

Rozšířená verze ankety: Co nám strany chystají? Odpovídá ČSSD

Při přípravě tištěné Kauzy3 jsme oslovili ODS, ČSSD, koalici Žižkov (nejen) sobě, stranu Věci veřejné, TOP 09 a KSČM. Všem jsme položili stejné otázky a stanovili stejný rozsah pro odpovědi. Otázek jsme měli víc, než kolik jsme mohli otisknout, a proto na webu postupně zveřejníme doplňkové odpovědi. Uvádět je budeme ve stejném pořadí jako jsou řazeny v ...pokračování

Rozšířená verze ankety: Co nám strany chystají? Odpovídá koalice Žižkov (nejen) sobě

Při přípravě tištěné Kauzy3 jsme oslovili ODS, ČSSD, koalici Žižkov (nejen) sobě, stranu Věci veřejné, TOP 09 a KSČM. Všem jsme položili stejné otázky a stanovili stejný rozsah pro odpovědi. Otázek jsme měli víc, než kolik jsme mohli otisknout, a proto na webu postupně zveřejňujeme doplňkové odpovědi. Jediná ODS bohužel neodpověděla. Odpovědi ostatních stran ...pokračování

Rozšířená verze ankety: Co nám strany chystají? Odpovídají Věci veřejné

Při přípravě tištěné Kauzy3 jsme oslovili ODS, ČSSD, koalici Žižkov (nejen) sobě, stranu Věci veřejné, TOP 09 a KSČM. Všem jsme položili stejné otázky a stanovili stejný rozsah pro odpovědi. Otázek jsme měli víc, než kolik jsme mohli otisknout, a proto na webu postupně zveřejňujeme doplňkové odpovědi. Jediná ODS bohužel neodpověděla. Odpovědi ostatních stran ...pokračování

Rozšířená verze ankety: Co nám strany chystají? Odpovídá TOP 09

Při přípravě tištěné Kauzy3 jsme oslovili ODS, ČSSD, koalici Žižkov (nejen) sobě, stranu Věci veřejné, TOP 09 a KSČM. Všem jsme položili stejné otázky a stanovili stejný rozsah pro odpovědi. Otázek jsme měli víc, než kolik jsme mohli otisknout, a proto na webu postupně zveřejňujeme doplňkové odpovědi. Jediná ODS bohužel neodpověděla. Odpovědi ostatních stran ...pokračování

Rozšířená verze ankety: Co nám strany chystají? Odpovídá KSČM

Při přípravě tištěné Kauzy3 jsme oslovili ODS, ČSSD, koalici Žižkov (nejen) sobě, stranu Věci veřejné, TOP 09 a KSČM. Všem jsme položili stejné otázky a stanovili stejný rozsah pro odpovědi. Otázek jsme měli víc, než kolik jsme mohli otisknout, a proto na webu postupně zveřejňujeme doplňkové odpovědi. Jediná ODS bohužel neodpověděla. Odpovědi ostatních stran ...pokračování

Kompletní videozáznam z předvolební debaty kandidátů na starostu

Přinášíme kompletní záznam debaty z hotelu Olšanka. Dvouhodinový materiál je rozdělen na tři tematické části.pokračování

V Praze 3 uzavřela koaliční smlouvu vítězná TOP 09 s ODS

V Praze 3 uzavřela koaliční smlouvu vítězná TOP 09 s ODS. ČTK to dnes řekl předseda TOP 09 v Praze 3 Martin Dlouhý. Starostkou by měla být zvolena Vladislava Hujová (TOP 09). ODS, která radnici v minulém volebním období ovládala, ve volbách skončila druhá. Původně jí hrozilo, že by mohla skončit v opozici.pokračování

Praha 3 má nové Zastupitelstvo, starostku i Radu městské části

Během tříhodinového jednání Zastupitelstva byla zvolena novou starostkou Ing. Vladislava Hujová (TOP 09), čtyři uvolnění a čtyři neuvolnění členové Rady MČ Praha 3.pokračování

Plné znění koaliční smlouvy TOP 09 a ODS v Praze 3

Zveřejňujeme plné znění koaliční smlouvy, kterou uzavřela dne 9.11.2010 TOP 09 a ODS v Praze 3. Dokument vymezuje hlavní programové priority a kompetence členů rady.pokračování
reklama