Co je Akční a co Strategický plán a jak pomohla anketa (1. část)

Co je Akční a co Strategický plán a jak pomohla anketa (1. část)

V červnu a červenci proběhla anketa v terénu mezi občany a na webu o problémech a prioritách Prahy 3. K čemu poslouží a jaké jsou odpovědi nás občanů?

Výsledky ankety poslouží pro práci na hlavním strategickém dokumentu MČ, kterým je Strategicky plán rozvoje (SPR). Jeho cílem je správně nastavit dlouhodobé směřování  MČ Praha 3. První strategický plán rozvoje byl zpracován a schválen již v roce 2010. Každoročně je třeba hodnotit plnění Akčního plánu pro daný rok, ale i připravit seznam záměrů a strategických cílů pro další rok. Strategický plán rozvoje byl opakovaně kritizován, takže se vedení radnice rozhodlo stávající SPR aktualizovat. Proto proběhla zmiňovaná anketa. 

Pár vět o Projektu Efektivní úřad

Aktualizace Strategického plánu je součástí velkého balíku dalších analýz a opatření, která se týkají spíše vnitřního chodu a zaměstnanců Úřadu MČ. Výběrové řízení na část projektu včetně aktualizace SPR a analýzy situace vyhrála firma AQE advisors z Brna. Projekt "Efektivní úřad MČ Praha" platí Evropská unie v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Nyní probíhají paralelně dva procesy kolem Strategického plánu rozvoje (SPR)

  • Jednoletý Akční plán na rok 2014

Jednak je připravován jednoletý Akční plán (AP) pro rok 2014, který bere ohled na dosud vykonané práce, ale musí vycházet ještě z původního schváleného Strategického plánu rozvoje přijatého pro období 2010 až 2015. Akční plán pro rok 2014 obsahuje konkrétní projektové záměry, které radnice vedle svého běžného chodu v nastávajícím roce realizuje.

Nejvíce zpochybňované cíle SPR  by již měly být upraveny a Akční plán pro rok 2014 by měl být v souladu s rozpočtovým výhledem i rozpočtem na rok 2014. Do AP na rok 2014 se již promítne zásobník nových projektů vzniklých za nové koalice. Bude samozřejmě kompromisem mezi stranami současného vedení radnice.

Všechny Odbory Úřadu byly osloveny s žádostí, aby zpracovaly své projektové záměry. Obtíž je v tom, že některé projektové záměry spadají do kompetence více radních, resp. zabývá se jimi postupně více odborů. (Například Odbor územního plánování připravuje studie a některé stupně projektové dokumentace, ale vlastní investici pak uskutečňuje Odbor technocké správy a majetku apod.).

  • Aktualizace starého Strategického plánu

Zároveň firma AQE advisors pracuje od jara i na aktualizaci starého SPR Prahy 3. Nový strategický plán rozvoje se zpracovává na období 2015 - 2020. Bude zohledňovat anketu, analýzy území, analýzy silných a slabých stránek hlavních tematických oblastí a hlavně názory zastupitelů na potřebnost, doplnění a vynechání dosud vybraných priorit. Jednou z prioritních oblastí je i větší zapojování občanů do veřejného života.

Kdo na tom pracuje a k čemu je to dobré?

Na aktualizaci SPR a přípravě Akčního plánu pro rok 2014 pracuje vedle externistů i Odbor územního rozvoje (OÚR), který musí, stejné jako celé vedení MČ, s externí firmou spolupracovat. Rada MČ také jmenovala řídící skupinu, která na práci externí firmy dohlíží, zřídila pracovní skupiny a dosadila do nich členy.
Paralelně se strategickým dokumentem MČ Praha 3 vzniká Strategický plán hl. m. Prahy. Vedení MČ a vedení HMP musejí plány koordinovat a na všem spolupracovat.

Plány obecně umožní jasnější výhled na potřeby a finanční budoucnost MČ. Ale hlavně iniciují pootevírání debaty nad směřováním MČ a to jak mezi občany, tak mezi politiky. A k tomu by měl pomoci i tento článek.

Dokumenty ke strategickému plánování na webu MČ P3:

http://www.praha3.cz/samosprava/oblasti/strategicke-planovani/index.html

(Text byl konzultován s paní M. Valentovou OÚP)

Výsledky ankety

Anketu vypracoval OÚR a firma AQE advisors. Anketa proběhla v červnu a červenci 2013. Zúčastnilo se 707 osob. Vybrané výsledky budeme uvádět postupně. Začneme negativně, identifikací hlavních zdrojů nespokojenosti.

Co občanům vadí na Praze 3

2% nevadí nic

5% menšiny a cizinci
 
6% málo zeleně

6% herny, kasina

8% bezpečnost a kriminalita

12% bezdomovci a narkomani

12% parkování

13%  hluk a smog (doprava)

15% nečistota a nepořádek

21% psí exkrementy

 

V dalším díle se podíváme na další výsledky.

 

 

 


 


Související články

Praha 3 transparentní a uklizená – takovou ji chtějí čtenáři Kauzy 3

Jaké vedení radnice byste nejraději volili? Co je podle Vás nejpalčivější problém Prahy 3 a o co by se nová reprezentace městské části měla zasadit? – to jsou otázky, jež jsme položili prostřednictvím Facebookového profilu Kauzy 3. Reakce čtenářů budiž inspirací pro komunální scénu Prahy 3. Ostatně následující komunální volby budou za necelý rok. ODPOVĚDI ...pokračování
reklama