Co vás čeká, když se stanete zastupitelem Prahy 3

Co vás čeká, když se stanete zastupitelem Prahy 3

Minulý rok bylo ve volbách do zastupitelstva Prahy 3 zvoleno 21 nových zastupitelů z celkových 35. V zastupitelských lavicích je tedy oproti minulému období 60 % nových tváří. Pro většinu z nich je to ve funkci zastupitele premiéra. Věkový průměr zastupitelů ovšem klesl pouze o dva roky, ze 45 na 43 let. Co funkce zastupitele obnáší a jak je honorována?

 
Řadový zastupitel
Jste-li zvoleni jako zastupitel musíte složit zákonem předepsaný slib, abyste se zastupitelem skutečně stali. O Praze 3 či Žižkovu v něm však není ani slovo. Slib zní takto: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svou funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu hl. m. Prahy a jeho občanů, řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ 
Máte pak povinnost chodit na jednání zastupitelstva, které se koná zhruba pětkrát do roka. Při případné neúčasti se musíte omluvit. Sankce za neomluvenou účast však není žádná. Jednání zastupitelstva jsou přístupná veřejnosti. 
Zastupitel volí a odvolává vedení radnice a výborů, schvaluje rozpočet atd. Zastupitel může také vznášet návrhy na projednání (běžný občan k tomu musí sehnat nejméně 0,5 % = 357 podpisů občanů městské části), interpelovat – tedy dotazovat se členů rady či předsedů výborů. Dále může od zaměstnanců úřadu požadovat informace (i ty, ke kterým veřejnost nemá přístup). Jelikož je tzv. neuvolněný (ze svého zaměstnání), musí se živit sám či chodit do zaměstnání a za funkci zastupitele mu náleží částka 1 207,- Kč (před zdaněním) měsíčně. Jedná se o náhradu ušlého zisku v čase, kdy pracuje pro obec.  
V minulosti si někteří zastupitelé nechávali proplácet desítky hodin domácí přípravy, ačkoli na jejich připravenosti to příliš znát nebylo. Dnes už se domácí příprava nehradí. 
 
 
Člen výboru nebo komise
Jako členovi výboru nebo komise vám náleží měsíční odměna 2 252 Kč (před zdaněním). Zastupitelstvem zvolený předseda výboru nebo radou zvolený předseda komise pak pobírá měsíčně 2 813 Kč (před zdaněním). Komise a výbory se scházejí podle potřeby. V současnosti je pět výborů a devět komisí plus redakční rada Radničních novin. Členové nemusí být výhradně z řad zastupitelů, ti však převažují. Např. Výbor pro územní rozvoj se schází každý měsíc na dvě a půl hodiny. Jiné se svolávají podle potřeby. Jednání výborů jsou též přístupná veřejnosti.  
Pro ilustraci tedy předseda zmíněného výboru pobírá nepobírá 1207,- Kč jako řadový zastupitel, ale 2813,- Kč (před zdaněním) jako předseda výboru. Odměny se nesčítají, ale platí vždy jen ta nejvyšší.  Můžete být tedy členem několika výborů, ale odměnu budete mít jen za jeden.
 
Radní
Jako neuvolněný člen Rady městské části pobíráte 3 516 Kč (před zdaněním). V radě je v současnosti 9 členů. Z toho neuvolnění jsou jen dva: Michal Papež (ODS) a Irena Ropková (ČSSD). Rada se schází cca třikrát za měsíc. Zápisy jsou zveřejňovány na webu městské části. Každý člen rady má na starosti určité oblasti, kterým se věnuje. Rada zajišťuje hospodaření podle rozpočtu, může odvolávat a jmenovat vedoucí odborů úřadu, projednává materiály předložené zastupiteli a komisemi. Většina uvolněných členů rady jsou místostarostové a starosta, výjimkou je Jaroslava Suková, uvolněná členka rady, která není místostarostka. V takovéto pozici Vám náleží odměna 50 354,- Kč hrubého. Uvolněných zastupitelů má Praha 3 v současné době sedm oproti šesti v r. 2012 a pěti v r. 2010. Každý z nich má nárok na pět týdnů dovolené. 
 
Místostarosta
Pokud se vám podaří získat funkci uvolněného místostarosty, kterých je v současnosti pět, náleží vám odměna 57 884,- Kč hrubého. Nejste ovšem zaměstnancem obce ani úřadu, proto odměna a nikoli plat. Pokud k tomu děláte např. předsedu výboru atp., tak se odměny nesčítají, nýbrž se počítá ta nejvyšší tj. místostarostovská. Máte také sekretářku popř. sekretáře. Každý místostarosta má své přidělené agendy. Např. finance, privatizaci nebo kulturu.
 
 
 
 
 
Starosta
Pokud se vám podaří dosáhnout na post nejvyšší a stát se starostou Prahy 3, náleží vám odměna 65 935,- Kč hrubého. Zodpovídáte se zastupitelstvu a svým stranickým šéfům. V minulosti měl starosta nárok na auto s řidičem, což současná starostka zrušila v rámci šetření, když začala během minulého období používat své vlastní auto. V minulosti byl také v rozpočtu tzv. fond reprezentace, který byl odůvodněn především tím, že řada návštěv na pražské či státní úrovni směřuje na Vítkov a zástupci radnice Prahy 3, kteří jsou u těchto návštěv přítomni, by měli náležitě reprezentovat. Současná starostka v rámci šetření fond zrušila v roce 2013. Účtenky se ovšem ještě objevily v rámci předvolební kampaně. Kuriózním případem bylo, když si chtěl jeden ze zastupitelů z fondu reprezentace nechat proplatit nové zuby. Není divu, že neuspěl. 
 
Ze zákona má uvolněný zastupitel také nárok na odměnu při odchodu z funkce, tedy na tzv. „odchodné“ (samozřejmě pouze pokud nepokračuje ve funkci v dalším období). Je to výše odměny, kterou pobíral ke dni voleb plus tato částka za každý rok ve funkci. Horní strop je šest „platů“. 
 
Čtyři zastupitelé Prahy 3 jsou též zastupiteli na magistrátu, za což dostávají základní měsíční odměnu 3468,- Kč (před zdaněním), která se pak zvyšuje členstvím ve výborech atd.  Odměny uvolněných zastupitelů podléhají běžným daním a odvodům. Nemají také nárok na další odměny, bonusy, či 13. a 14. platy. 
 
V současné době vláda chystá nové nařízení, kterým by se měly po soudcích, žalobcích a celostátních politicích zvýšit i platy komunálních politiků. Zvýšení by mělo být stejné jako u státních zaměstnanců, tedy o 3,5%. Komunální politici by měli dostat přidáno od dubna. V roce 2011 jim byly platy kvůli stavu státních financí přechodně sníženy v průměru o 5%. V loňském roce se dostaly zastupitelské platy na úroveň z roku 2010. Komunálních a regionálních politiků je v ČR něco málo přes 60 000. 
Ozývají se též hlasy pro to, aby byl starosta finančně motivován k větším výkonům a bylo tedy možné mu za něco výjimečného, co vykonal pro obec, vyplatit odměnu. Dnes ho v takovém případě totiž může hřát pouze vděk spoluobčanů. Ze zastupitelstev obcí a měst též zní hlasy pro zavedení sankcí za neomluvenou účast. Sankce zcela jistě nebude tak přísná, jak pro poslance navrhoval někdejší předseda poslanecké sněmovny a současný prezident Miloš Zeman, tedy třetina platu dolů za každou neomluvenou účast. Nicméně změn bychom se mohli dočkat během tohoto volebního období. Ministerstvo vnitra by návrh na změnu příslušných zákonů mělo předložit zhruba za rok. 
 
Autorem ilustrací je Miroslav Trejtnar.
 
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

 

reklama