Funguje veřejná kontrola obecních firem na Praze 3?

Funguje veřejná kontrola obecních firem na Praze 3?

Obecní obchodní společnosti (obecní firma), tedy obchodní společnosti, jejichž zřizovatelem jsou obce anebo v nichž obce udržují majoritní majetkovou kontrolu (tedy drží více než 50 % akcií či majetkového podílu), jsou obcemi zřizovány zpravidla ze dvou důvodů. První spočívá v zajištění dodatečných příjmů pro obecní rozpočet (tedy společnost, jejímž cílem je dosažení zisku), druhým důvodem je pak poskytování určité veřejné služby, kterou by jinak musela obec zajišťovat sama (případně zadat externímu dodavateli v rámci institutu veřejné zakázky).

 V tomto článku se nehodlám zabývat výhodami či nevýhodami obecních firem ve vlastnictví Městské části Praha 3 (MČ Praha 3), ani důvody, které ji vedly k jejich zřízení (trafiky, byznys za veřejné peníze?), nýbrž bych se rád zaměřil na nedostatek jejich veřejné kontroly ze strany občanů Prahy 3 a některá korupční rizika s tím spojená.

 Ze závěrů jednoho z průzkumů nevládní neziskové organizace Transparency International - Česká republika (TIC) vyplývá, že většina obcí v České republice nezveřejňuje seznamy svých obecních obchodních společností. TIC zároveň uvádí, že tyto společnosti obvykle nezveřejňují výsledky hospodaření a často získávají zakázky bez veřejné souteže, čímž se zvyšuje netransparentnost toku veřejných financí. Některé obecní firmy rovněž přistupují k restriktivnímu výkladu zákona o svobodném přístupu k informacím a neposkytují informace o svém hospodaření ani na vyžádání. Rovněž statutární orgány a dozorčí rady těchto obecních firem jsou ze tří čtvrtin tvořeny neuvolněnými zastupiteli, kteří se mohou dostávat do střetu zájmů (zájem obchodní společnosti a zájem veřejný) a členové těchto orgánů často pobírají tučné odměny za svou činnost. Nebudeme si nalhávat, že výše uvedené se netýká obecních firem zřízených MČ Praha 3.

 Již první nedostatek, který TIC obcím vytýká, je i případ MČ Praha 3 - ta na svých webových stránkách uvádí pouze dvě společnosti, v nichž udržuje majoritní majetkovou kontrolu, konkrétně se jedná o Pražskou parkovací, a.s. a Správu komunálního majetku Praha 3, a.s., (srov. http://www.praha3.cz/mestska-cast/organizace-zrizene-mc/Akciove-spol..html). Po nahlédnutí do obchodního rejstříku (http://portal.justice.cz/) však můžeme zjistit, že MČ Praha 3 je majoritním vlastníkem, resp. jediným akcionářem dalších třech obchodních společností, a to Správy zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s., Správy majetkového portfolia Praha 3 a.s. a Investiční a rozvojové Praha 3 a.s. Vzhledem k velikosti Prahy 3 je to vcelku neobvykle vysoký počet (pro srovnání např. MČ Praha 10 má majetkový podíl pouze v jedné obchodní společnosti, MČ Praha 4 ve dvou, MČ Praha 2 dokonce v žádné).

 Co se týká zveřejnění výsledků hospodaření výše uvedených obecních firem, zde webové stránky MČ Praha 3 mlčí úplně a je tak nutné nahlédnout do sbírky listin příslušných obecních firem, z nichž vyplývá, že zatím pouze u Správy zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s. se lze seznámit s účetní závěrkou za rok 2009. Lze jen spekulovat, zda i účetní závěrky za rok 2009 zbylých obecních firem budou do sbírky listiny uloženy ještě před komunálními volbami…

 Nehledě na absenci jakýchkoliv informací pro občany ohledně poskytování informací v rámci zákona o svobodném přístupu k informacím (InfoZ) na webových stránkách MČ Praha 3, což už tak považuji za ostudné, se i obecní firmy zřízené MČ Praha 3 drží restriktivního výkladu InfoZ spočívající v neposkytování informací o svém hospodaření ani na vyžádání. Restriktivní výklad spočívá v tom, že obecní firmy zpravidla argumentují tím, že nejsou povinným subjektem, tj. veřejnou institucí ve smyslu § 2 odst. 1 InfoZ (dalším důvodem je argumentace, že požadovaná informace spadá pod obchodní tajemství). Podle výkladu Ústavního soudu jsou společnými znaky veřejné instituce způsob vzniku (zániku) instituce (právním předpisem), zřizovatelem je stát, kreování jejich orgánů státem, existence státního dohledu nad činností instituce a veřejný účel instituce. Na tuto judikaturu Ústavního soudu navázal Nejvyšší správní soud (rozsudek sp. zn. 8 As 57/2006 – viz www.nssoud.cz), který konstatoval, že mezi povinné subjekty patří i akciová společnost založená městem (v našem případě městskou částí). Z daného tedy vyplývá, že občané Prahy 3 mají právo na informace týkající se hospodaření obecních firem zřízených MČ Praha 3, a to i bez vyžádání! V případě odmítnutí obecní firmy poskytnout požadovanou informaci má tak žadatel poměrně slušnou šanci se požadované informace domoci (jakkoliv se délka soudního řízení v České republice dá těžko předvídat).

 Poskytování informací se týká rovněž odměňování členů statutárních orgánů a dozorčích rad obecních firem, které jsou z velké většiny tvořeny neuvolněnými zastupiteli, kteří často pobírají tučné odměny za svou činnost. O možném střetu zájmů (zájem obecní firmy a zájem veřejný) ani nemluvě. Po nahlédnutí do obchodního rejstříku lze snadno zjistit, že ve statutárních orgánech a dozorčích radách obecních firem zřízených MČ Praha 3 figurují v drtivé většině současní (ale i bývalí) zastupitelé MČ Praha 3 (někteří jsou zároveň i radní). Z přehledné tabulky jmen zastupitelů MČ Praha 3 v jednotlivých obecních firmách, které naleznete na http://praha.veciverejne.cz/mistni/praha-3/komunalni-politika/clanky/funguje-verejna-kontrola-obecnich-firem-na-p3.html, lze vyčíst, že v orgánech figuruje celkem 15 zastupitelů za ODS (z toho pan Hurda ve dvou a pan Císař figurují ve třech společnostech), 5 zastupitelů za ČSSD (resp. všichni zastupitelé zvolení za ČSSD) a jednoho zástupce má i KSČM (přičemž paní Hronová figuruje dokonce ve dvou společnostech). O tom, proč v dozorčích orgánech nejsou zástupci zbylých stran v opozici (SNK-ED, SZ, KDU-ČSL) lze jen spekulovat. Z webových stránek MČ Praha 3 nelze zjistit, zda jednotliví zastupitelé byli pro výkon svých funkcí ve statutárních orgánech a v dozorčích radách jednotlivých obecních firem dlouhodobě uvolněni či nikoliv. Uvolněnému zastupiteli totiž nenáleží podle zákona o střetu zájmů odměna (otázka ale je, zda se tento zákon na MČ Praha 3 vůbec dodržuje – zákon je prakticky nevymahatelný). Nahlédneme-li například do účetní závěrky za rok 2009 již zmiňované společnosti Správa zbytkového majetku MČ Praha 3 a.s., tak z ní vyčteme, že za rok 2009 bylo na odměnách členům statutárního orgánu a dozorčí rady společnosti vyplaceno celkem 399.000,- Kč. V průměru si tak v minulém roce každý člen orgánu přišel na částku 66.500,- Kč. U Správy komunálního majetku Praha 3, a.s. činily odměny za rok 2008 dokonce 1.188.000,- Kč, což v průměru na jednoho člena vychází 132.000,- Kč za rok (a to nepočítám nepeněžité plnění ve výši 24 mil. Kč představující pojištění pro případ odpovědnosti za škodu).

 Závěr

Na základě výše uvedeného nelze konstatovat jinak, než že veřejná kontrola obecních firem ze strany občanů Prahy 3 nefunguje vůbec. Strana Věci Veřejné je proto zásadně proti zachování výše uvedeného stavu a navrhuje následující opatření, které v případě úspěchu v komunálních volbách bude striktně prosazovat (samozřejmě dlouhodbým cílem je postupné zrušení těchto obecních firem, pokud se na základě auditu ukáže jejich neefektivnost a nehospodárnost):

-  důsledné dodržování zákona o svobodném přístupu k informacím nejen v rámci MČ Praha 3 ale i v rámci jí vlastněných obecních firem, včetně školení zaměstnanců v povinnostech, které pro ně z tohoto zákona vyplývají. Věci Veřejné považují obecní firmy za povinné poskytovatele informací. MČ Praha 3 má z pozice vlastníka možnost své obecní firmy přinutit k maximální informační otevřenosti a tím tak umožnit veřejnou kontrolu jejich hospodaření - zprávy o výsledcích hospodaření obecních firem ale i např. obsah mandátních smluv uzavřených mezi MČ Praha 3 a těmito obecními firmami by měly být zveřejňovány na úřední desce a na internetu;

-  jednoznačný zákaz pobírání finančních odměn pro uvolněné radní, uvolněné zastupitele a zaměstnance MČ Praha 3 za pozice v dozorčích radách a představenstvech obecních firem zřízených MČ Praha 3;

-     jasné nastavení systému odměňování členů představenstev a dozorčích rad obecních firem zřízených MČ Praha 3. Informace o něm budou veřejné;

-   na pozice ve statutárních orgánech obecních firem zřízených MČ Praha 3 budeme prosazovat vypisování výběrových řízení. Odbornost má přednost před klientelismem.

Plíživá privatizace tří obecních firem?

Vše výše navrhované se však v brzké době nemusí týkat třech obecních firem: Dne 21. 4. 2010 rozhodl jediný akcionář společnosti Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s., tj. MČ Praha 3, na základě usnesení Rady MČ Praha 3 o navýšení základního kapitálu o 31 mil. Kč! Důvodem navýšení, jak lze z příslušného notářského zápisu vyčíst, je investiční záměr, který „spočívá v koupi akcií společností ve skupině, a to Správy komunálního majetku Praha 3, a.s., Investiční a rozvojové Praha 3 a.s. a Pražské parkovací a.s.“, přičemž na 18. zasedání Zastupitelstva městské části, které se má konat již příští pondělí (28. 6. 2010 od 15:00 hodin) bude tento prodej akcií schvalovat zastupitelstvo (bod 27. programu). Jaký by měl prodej akcií těchto tří obecních firem jediné obecní firmě dopad na jejich veřejnou kontrolu ze strany občanů Prahy 3? Dost zásadní, uvedu alespoň těch pár nejzákladnějších:

-         všechny tři obecní firmy by již přestaly býti povinným subjektem ve smyslu § 2 odst. 1 InfoZ, tj. netýkala by se jich povinnost zveřejňovat své hospodaření a další informace, a to i na vyžádání. MČ Praha 3 by měla značně ztíženou možnost tyto „obecní firmy“ přinutit k jakékoliv informační otevřenosti;

-         MČ Praha 3 by prakticky ztratila přímý vliv na obsazování statutárních a dozorčích orgánů těchto „obecních firem“. O samotném pobírání finančních odměn pro jednotlivé členy statutárních a dozorčích orgánů těchto „obecních firem“ ani nemluvě;

-         tyto „obecní firmy“ by s velkou pravděpodobností nespadaly pod zákon o veřejných zakázkách, tzn., že jednotlivé zakázky by mohly zadávat komukoliv a bez výběrového řízení;

-         případný zisk těchto „obecních firem“ poputuje jedinému akcionáři, tedy Správě majetkového portfolia Praha 3 a.s.;

-         případný prodej těchto společností třetím osobám nebude podléhat souhlasu zastupitelstva MČ Praha 3.

Velmi by mě zajímalo, jak pánové radní z ODS zdůvodní tento investiční záměr, už jen proto, že jen prodej akcií nás bude stát oněch 31 mil. Kč. Nelze nenabýti dojmu, že radnice (resp. ODS, která jí ovládá) připravuje postupnou „privatizaci“ těchto tří společností. Před komunálními volbami považuji tento krok za velmi nešťastný a je dalším důvodem proč ODS v letošních komunálních volbách na Praze 3 rozhodně nevolit!

Mgr. Pavel Křeček – člen Klubu VV Praha 3

reklama