Jak jednat s radnicí

Jak jednat s radnicí

Chtěli jste někdy změnit něco ve svém okolí? Zašli jste na úřad a tam s vámi jednali jako s kusem hadru? Ano, jako jednotlivec nemáte v jednání s radnicí šanci. Ale jsou zde instrumenty, kterým se dohromady říká občanská společnost. Ty pomáhají občanům se spojit a společně se pokusit něco změnit k lepšímu. (Je zajímavé, že pro změnu k horšímu se lidé spojují mnohem častěji a bez byrokratických překážek). Pro kontrast uvedu jeden citát: "Občanská společnost je polemika se svobodnou společností! A je povinností každého demokrata ze všech svých sil, do konce svých věků proti ní bojovat.“ Prezident České republiky a čestný předseda ODS - Václav Klaus

Více  informací o občanských sdruženích: obcan.ecn.cz  a  www.vitaova.cz

Proč se sdružovat

Občanské aktivity mohou mít různou formu a sílu. Bohužel často organizované petice bývají radnicí bez problémů smeteny ze stolu. Proto je mnohem efektivnější se při prosazování vlastních zájmů spojit s dalšími občany do občanského sdružení.

Podle zákona o sdružování občanů mají občané právo svobodně se sdružovat a k výkonu tohoto práva není třeba povolení státního orgánu (je třeba pouze registrace). Občané tak mohou zakládat spolky, společnosti, svazy, hnutí, kluby a jiná občanská sdružení, jakož i odborové organizace a sdružovat se v nich.

Občanské sdružení je nejčastější právní formou neziskové organizace v ČR. Mezi další formy patří .obecně prospěšná společnost, nadace či nadační fond.. Vzhledem k zaměření našeho portálu se jim zde podrobněji nevěnujeme. Na konci tohoto textu však můžete najít některé užitečné dokazy na více informací.
 

Důvody proč zakládat občanské sdružení

  • Je výhodné být spojen s lidmi, kteří sledují stejný cíl. Hlas takto vytvořené skupiny může obecně mít (i když to tak nemusí být vždy) větší váhu než hlas jednotlivce. Občanské sdružení se například mohou za určitých podmínek stát účastníky správního řízení, v němž se rozhoduje o velkých investičních projektech.
  • Občanské sdružení je osvobozeno od některých správních poplatků. Toto osvobození je stanoveno v zákoně č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích. Zákon nestanovuje osvobození občanských sdružení paušálně, ale v Sazebníku, který je přílohou zákona, u jednotlivých položek: pol. 3 (pořízení kopie úředních dokumentů), pol. 4 (ověření úředních dokumentů), pol. 5 (ověření podpisu), pol. 119 (výpis z katastru nemovitostí, kopie katastrální mapy apod.). pol. 120 (podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí apod.).
  • Nezanedbatelnou výhodou je také skutečnost, že občanské sdružení má šanci získat granty na podporu své činnosti, a to jak od soukromých dárců tak od nadací, mezinárodních institucí či českých ministerstev.

Jak postupovat při zakládání sdružení

V podstatě jediné, čeho je zapotřebí k založení občanského sdružení, je vytvoření přípravného výboru skládajícího se nejméně ze tří lidí, z nichž alespoň jeden je starší 18 let, a sepsání stanov.
 

Návrh na registraci musí podle zákona obsahovat:
 

  • podpisy členů přípravného výboru,
  • jména, příjmení, data narození a bydliště těchto osob,
  • označení toho člena výboru, který je určen jako zmocněnec pro jednání jménem výboru,
  • text stanov ve dvou vyhotoveních.

Další formy občanských organizací

Občanské sdružení:

 Je sdružení fyzických a právnických osob, které vzniká za účelem realizace společného zájmu. Typickým znakem je členská základna.
Právní úprava: zákon č.83/1990 Sb. o sdružování občanů.

Obecně prospěšná společnost

Je subjektem poskytujícím obecně prospěšné služby všem za stejných podmínek. Zisk nemůže být přerozdělován mezi zakladatele nebo zaměstnance, používá se na financování dalších aktivit společnosti.
Právní úprava: Novela zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech (zákon č. 208/2002).
 

Nadace

Je účelovým sdružením majetku zřízeným za účelem dosahování obecně prospěšného cíle. Nadační příspěvky se poskytují z výnosů nadačního jmění a ostatního majetku nadace.
Právní úprava: Novela zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech (zákon č. 210/2002 Sb.)
 

Nadační fond

Je účelové sdružení majetku zřízené za účelem dosahování obecně prospěšného cíle. Nadační fond nezřizuje nadační jmění a pro dosažení účelu smí použít veškerý svůj majetek.
Právní úprava: Novela zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech (zákon č. 210/2002 Sb.)

reklama