Jak se stát Občanem s velkým O? (aktualizováno)

Jak se stát Občanem s velkým O? (aktualizováno)

Jak se vyznat na úřadě Městské části P3 a jak se zapojit do procesů kontroly a rozhodování o věcech obecních? Kdo za co zodpovídá? Řídí politici odbory Úřadu, či mohou úředníci rozhodovat nezávisle?

Schůze zastupitelstva

Největší slovo v životě městské části má Zastupitelstvo. Jeho rozhodnutí platí jak pro občany, tak pro úředníky z Úřadu Městské části Praha 3. Jednání zastupitelstva probíhá jednou za tři měsíce. Datum a místo bývá oznámeno na webu P 3, na webu P 3 a na www.kauza3.cz.

Zastupitelstvo rozhoduje o všech věcech týkajících se samostatné působnosti. Zastupitelstvo může některé kompetence v souladu se zákonem č. 131/200 Sb., o hlavním městě Praze postoupit Radě městské části. Zastupitelé nemohou přímo řídit práci úřadu a  zasahovat do výkonu přenesené působnosti.

S návrhy pro projednání na schůzi zastupitelstva mohou přijít zastupitelé a členové Rady městské části.

Zasedání Zastupitelstva jsou veřejná. Na Praze 3 je novinkou, že i občané mohou vystoupit v rozpravě přímo během projednávání  jednotlivých bodů programu. Stačí se včas přihlásit u (na jednání přítomné) pracovnice úřadu. To za vlády ODS na místní radnici možné nebylo.
Ústní vystoupení  může trvat nejvýše 3 minuty. Lze se vyjádřit i písemně. Takový text se vyvěsí na desce v zasedací místnosti Zastupitelstva. Ústní vystoupení, které nesouvisí s žádným bodem programu, lze přednést  na konci schůze.

Již mnoho měsíců probíhá boj o zveřejňování přímých přenosů schůzí zastupitelstva a o jejich umístění do archivu na web Prahy 3. Za dob panování ODS byly z webu záznamy odstraněny a stále se nedaří je tam vrátit hlavně z obav před postihem od Úřadu na ochranu osobních údajů.

Výbory Zastupitelstva a Komise Rady

Každodenní problémy se projednávají ve Výborech a Komisích. Složení všech pěti výborů a jedenácti komisí je na webu www.praha3.cz. Jsou tam nově od podzimu 2012 i texty zápisů z jednání (např. Výbor pro územní rozvoj). To je opět novinka, po které jsme po mnoho let volali. Nová koalice na radnici tím chce umožnit  občanům snadnější sledování rozhodovacích procesů.

Výbor je menší vybraná skupina zastupitelů a tajemníkem Výboru je vždy pracovník úřadu. Zastupitelstvo výbory zřizuje a ruší jako své poradní orgány pro jednotlivé úseky své činnosti. Svá stanoviska a návrhy předkládají výbory Zastupitelstvu, popřípadě Radě. Podrobněji zde

Komise Rady městské části a redakční rady RN je iniciativním a poradním orgánem Rady. Komise se skládá z předsedy, místopředsedy a členů, které jmenuje a odvolává RMČ. Komise jedná zpravidla na základě písemných podkladů, které předkládají předseda, členové komise a tajemník komise. Podrobněji zde

Komise a výbory si může přizvat na jednání další odborníky, kteří se jednání zúčastňují s poradním hlasem.Občané mohou na jednání přijít po dohodě s předsedou výboru či komise. Jejich účast, popřípadě vystoupení s příspěvkem, pak musí být schváleny členy komise, nebo výboru.

Jednací řády výborů  a komisí jsou od dubna 2013 také na webu MČ. 

Úřad městské části

Úřad vede tajemník a úřad má příslušné odbory, které nám pomáhají, nebo se nám pletou do života. Úředníci, to jsou zaměstnanci městské části, kteří vykonávají svou činnost na základě zákonů, směrnic, nařízení vlády a obecně závazných vyhlášek a nařízení Sb. hl. m. Prahy, a to buď v samostatné, nebo přenesené působnosti.

Zaměstnaci jsou zařazeni do jednotlivých odborů Úřadu městské části. V čele s tajemníkem Úřadu zajišťují realizaci usnesení Rady městské části a Zastupitelstva městské části. Také poskytují dostupné informace dalším orgánům městské části a to Výborům a Komisím na vedení radnice nezávislí úředníci, kteří mají realizovat rozhodnutí Zastupitelstva.

Pod přenesenou působnost patří čistý výkon státní správy v přenesené působnosti. Na ÚMČ městské části jsou to tyto odbory: Odbor výstavby , Odbor živnostenský, Odbor matriční, Odbor dopravy, Odbor občansko správní (až na odd. rady a zastupitelstva, to je výkon samosprávy), Odbor životního prostředí.

Zbývající odbory zajišťují výkon samostatné působnosti např. Odbor majetku – o majetku městské části rozhoduje výhradně Zastupitelstvo, v některých věcech Rada, dále je to Odbor kultury a všechny další odbory.

Na vedení MČ i na jednotlivé odbory Úřad se lze obracet i písemně a emailem. Volení Zastupitelé nemají lhůtu na odpověď. Úředníci mají na odpověď 30 dnů. 

Návštěvní hodiny pro veřejnost na většině pracovišť ÚMČ Praha 3 jsou v pondělí a ve středu od 8:00 do 18:00 hod.

Starostka a Rada MČ

Starostka spolu se zástupci starosty zastupují městskou část navenek a jsou představiteli městské části. 

Aktuální složení Rady městské části Praha 3:

starostka - Ing. Vladislava Hujová, TOP 09                                                                                                                              Kompetence:  zastupování a prezentace Městské části Praha 3 ve vztahu k veřejnosti, koordinace činností směřujících k naplnění programových cílů Rady městské části, koordinace činností zástupců starosty, krizové řízení a bezpečnost, kontrolní oblast,   zahraniční vztahy,  vnější vztahy a Radniční noviny, informatika
 

Zástupci starostky  
Ing. Josef Heller, MBA, TOP 09                                                                                                                                               Kompetence: finance (včetně pohledávek), majetek, řešení státních podniků v likvidaci
    
Ing. Bohuslav Nigrin, ČSSD                                                                                                                                                         Kompetence: investice, financování vedlejší hospodářské činnosti, otevřenost procesů

Miroslava Oubrechtová, ČSSD                                                                                                                                                     Kompetence: sociální záležitosti a zdravotnictví, školství a volný čas dětí a mládeže,  národnostní menšiny, spolková činnost a neziskové organizace
    
PhDr. Matěj Stropnický,  Ž(n)S                                                                                                                                                   Kompetence: bytová politika, hospodaření s byty a nebytovými prostory, privatizace domů,     kultura a oblast turistického ruchu, ochrana památek

Mgr. Ondřej Rut, Ž(n)S                                                                                                                                                                 Kompetence: územní rozvoj, doprava a parkování, životní prostředí
  

Členové Rady

Ing. Jan Vokál, TOP 09    
Ing. Mgr. Miroslav Poche, ČSSD
MUDr. Vladimír Říha, Ž(n)S  

Proč být "Občanem" ?

Je pouze na nás a na naší aktivitě, jak budeme k vedení své městské části přistupovat. Určitě je ale lepší se alespoň v minimální míře o rozhodnutí vedení MČ zajímat. Můžeme se tak do důležitých rozhodnutí zapojit a předejít nepříjemným překvapením. Právě lhostejnost občanů umožnila malému okruhu osob navázaných na ODS v minulosti ovládnout městskou část a přisát se na její rozpočet. To bychom neměli znovu dopustit.      

reklama