Jsou výherní automaty a videoloterijní termínály přínosem nebo rizikem pro Prahu 3?

Jsou výherní automaty a videoloterijní termínály přínosem nebo rizikem pro Prahu 3?

Situace výherních automatů (zkratka VHP) a videoloterijních terminálů (zkratka CLS) na MČ Praha 3 je i přes určité pozitivní kroky radnice MČ Praha 3 nadále hrozivá a občanskému i sociálnímu klimatu Prahy 3 rozhodně nepříspívá. S potěšením jsem zaznamenal, že se paní starostka M. Kozumplíkova za MČ Praha 3 přihlásila k veřejné petici starostů měst a obcí, která chtěla novelizovat stávající zákon o loteriích.

 Tato výzva byla částečně poslanci vyslyšena a měla by vejít v platnost po podpisu prezidentem ČR dne 1.7. 2010. I když je problematika provozování hazardních her (což je provozování výherních automatů a videoterminálů) legislativně pevně svázána se zákonem o loteriích, již dnes lze na úrovni obce činit preventivní i restriktivní kroky vedoucí ke snižování sociální hrozby závislosti na herních automatech (ang. termínem gambling – patologické hráčství).

 Legislativa (zákon o loteriích)

Legislativní úpravu zákona o loteriích je nutné aktualizovat a do zákona začlenit jasnější kompetence měst a obcí, které budou mít rozhodovací práva zda s umístěním a následným provozem herny ve svém katastru souhlasí či nikoli. Současná realita, kdy žádost provozovatele o CLS (VHP je již v rozhodování obce) přijímá a následně licenci vydává a prodlužuje ministerstvo financí je doslova hazard se sociálním a psychickým zdravím občanů žijících (ne)dobrovolně v dané lokalitě. Pevně věřím, že nově vzniklá poslanecká sněmovna po květnových volbách vyslyší nejen volání starostů, ale i občanů, kteří mohou a někdy již jsou ohrožování primárními i sekundármíni negativními vlivy, které přináší provozování vyherních automatů a CLS.

 Situace na MČ Praha 3

Rád bych se ovšem zaměřil na aktuální situaci provozování hazardu na MČ Praha 3.

Aktuálně je na Praze 3 (Žižkov a Královské Vinohrady) v provozu 128 heren a kasin. Je zajímavé, že jde o podnikatelský segment, který v období ekonomické recese čile prosperuje a otevírá další provozovny. Docela bych si přál vznik, alespoň třetinového počtu (tj. 42) zařízení nabízející sociální a občanské služby pro děti, mládež, rodiny i seniory na Praze 3. (ovšem zde pravděpodobně zůstane pouze u přání)

 Hazard a rozpočet MČ Praha 3

Městská část Praha 3 dostává do obecního rozpočtu od provozovatelů heren a kasin roční částku 14 mil. Kč (částka v rozpočtu za rok 2009). Otázka je, zda tento „příspěvek“ do obecního rozpočtu je adekvátní kompenzací za ekonomické, sociální a psychické obtíže, které provozování heren a kasin přináší pražanům občanům Prahy 3 a městské části jako takové.

Udělejme si malý propočet vycházející z reálného stavu situace na Praze 3. Na ulici Koněvova se nachází 19 heren a kasin, které mají vesměs inzerovaný non-stop provoz. Nebudu zde predikovat, kolik výherních automatů a videoterminálů je v jednotlivých hernách a kasinech. Vyjdu s neambiciózním předpokladem, že každá provozovna za 1 den (24 hodin)  utrží sázky v hodnotě 2000,- Kč (tedy zisk ze sázek hráčů). Jelikož většina provozoven má non-stop provoz vynásobíme zisk jednoho dne 38.000,- Kč * 300 dny (dovolím si nepočítat neděle, kdy snad i zuřivý hráč/hráčka navštíví svoji rodinu a blízké) a dojdeme k ročnímu zisku 11.400.000 Kč za ulici Koněvova. Stále je ještě 109 heren, které chtějí svůj díl zisku na výherních automatech a videoterminálech.

Tato možná disproporce mezi částkou poskytovanou do obecního rozpočtu Prahy 3 (14 mil. Kč) a ročním ziskem heren a kasin, je zatím v rovině předpokladů a nikoli podložených dat a studií. Tento nedostatek ovšem MČ Praha 3 řešit mohla a dle mého názoru hrubě zanedbala. Srovnávací studie nákladovosti výdajů spojených s problematikou sociálně patologického hráčství a finančních příspěvků provozovatelů heren a kasin existují již v zemích EU (Holandsko, Belgie) a USA. A metodiky sběru dat a vyhodnocení jsou taktéž známé. V současné době pro ČR existuje pouze studie, která nastavila poměr 1:4, což znamená 1 Kč vložená z hazardu do rozpočtu ČR je kompenzována 4 Kč, které jdou na zdravotní, sociální, represivní a obecní náklady spojené s eliminováním sociálně patologických jevů spojených s hazardem (resp. patologickým hráčstvím). Bohužel věřím, že tento celostátní poměr pro Prahu 3 neplatí a spíše se domnívám, že extrémně vysoká koncentrace heren a kasin na Praze 3 bude poměr zvyšovat v neprospěch státního respektive obecního rozpočtu. (jen pro ilustraci odhad ohrožených osob patologickým hráčstvím se udává kolem 300.000 osob v ČR a předpokládá se až 100.000 osob s již prokazatelnými projevy patologického hráčství (gambling), zdroj http://www.icm.cz/mladez-a-vyherni-automaty)

 Preventivní a kontrolní opatření pro Prahu 3

MČ Praha 3 v radničních novinách (č. 5/2010) deklaruje, že existují přísná a jasná pravidla pro provozování heren a kasin na území městské části. Jsem velmi rád za tato pravidla, ale opět si nemohu pomoci a nepodívat se i za humna naší městské části. Nabízím následující soubor opatření a pevně doufám, že k realizaci a zavedení najde odvahu stávající nebo budoucí vedení radnice Prahy 3.

1.      Zahájit jednání s provozovateli heren/kasin o omezení otevírací doby (STOP! NON-STOP HERNÁM) non-stop provoz napomáhá vytváření sociálně rizikové lokality, zvýšené míře drobné trestné činnosti, snížení komfortu občanů bydlící v dané lokalitě. 

2.      3 * a dost (při opakovaném porušení pravidel fungování herny v lokalitě MČ Praha 3 zahájit řízení o odebrání licence.

3.      V prostorech heren a kasin umístit viditelné cedule s telefonním číslem a webovým odkazem na poradenskou telefonní linku (běžná podmínka provozování každého výherního automatu a CLS v někt. státech EU, tj. každý automat/videoherni terminál bude mít svojí ceduli – v opačném případě ztratí provozovna licenci k provozování).

4.      Z části příjmů výherních automatů/videoterminálů zřídit telefonní poradenskou linku pro občany, které závislost na patologickém hráčství ohrožuje.

5.      MČ Praha 3 bude garantovat primárně a sekundárně preventivní programy zaměřené na riziko vzniku gamblerství na II. stupni ZŠ.   

6.      MČ Praha 3 zadá výzkumnou studii sociálně/ekonomicko-společenských aspektů týkající se fenoménu herní závislosti (gambling) na území MČ Praha 3. Na základě výsledků bude prosazovat pro-sociální a společensky prospěšnou politiku vůči hernám a kasinům na území MČ Praha 3.

Myslím si, že situace provozování hazardu na Praze 3 je natolik alarmující a sociálně riziková, že již dnes je za 5 minut 12. Nepromarněme tuto příležitost ke změně a nedopustˇme, aby Praha 3 byla za pár let známá jako čtvrť non-stop heren a kasin.

autor Mgr. Jan Dobeš - člen klubu VV Praha 3


 

 

 

   

reklama