Připomínky sdružení Arnika k přestavbě Nákladového nádraží

Připomínky sdružení Arnika k přestavbě Nákladového nádraží

Připravované změny v územním plánu Prahy přinesou mrakodrapy, dopravní zácpy a úbytek zeleně. Praha se má stát největším staveništěm Evropy. Prahu 3 bohužel zasáhne tato smršť také. Především to bude přestavba Nákladového nádraží. Přinášíme text, který zaslalo sdružení Arnika jako připomínku k tomuto bodu územního plánu.

Plné znění všech připomínek na www.cepo.arnika.org

Název změny Územního plánu: Vymístění železniční dopravy, začlenění území do městské struktury – Nákladové
nádraží Žižkov a areál Vackov

Adresa:
Praha 3 / rozsah 424.883 m2

Návrh předpokládá zrušení nákladového nádraží Žižkov a změnu funkčního využití
příslušných pozemků poté, co se nádraží vlivem rozrůstání města dostalo do těsné blízkosti
centra a vlivem změny přepravních vztahů zčásti ztratilo svou funkci.

Nákladové nádraží Žižkov je po Masarykovu nádraží a nádraží Praha – Bubny třetí
nejcennější rozvojovou plochou v hlavním městě. Území navazuje přímo na historický Žižkov
a je dobře obslouženo veřejnou dopravou.

Pro využití pozemků nákladového nádraží existuje více urbanistických studií. První z nich
(Šafer Hájek architekti, 2006) počítala se zohledněním obří stávající budovy skladů jako
těžiště území, vycházela z industriální architektury a zohledňovala fenomén železnice jako
výsledek technické revoluce. Obří budova skladů měla být jako hlavní prvek kompoziční
strategie zachována. Druhým základním prvkem urbanistické strategie byly grandiózní
veřejné parky s výrazně vymezeným centrálním zeleným náměstím. Středem území měla
procházet místní dráha odkazující na někdejší nádraží. V území měly vzniknout převážně
bytové domy (8.000 obyvatel), kancelářská centra a hotely. Tento projekt byl z hlediska
historie území i jeho současného významu poměrně citlivý a zajímavý. Kdyby byl realizován,
Praha by nejspíše získala pozoruhodnou novou čtvrť s velkým podílem zeleně, která by
snesla srovnání s jinými soudobými počiny v zemích západní Evropy.

Vize využití území se později změnila. Developeři a současní vlastníci pozemků (Sekyra
Group a Discovery Group) nyní přepokládají výstavbu více než 20tipodlažních mrakodrapů a
nové čtyřproudé komunikace, zatímco velká centrální plocha zeleně z plánů na přestavbu
nádraží zmizela. Území má mít jeden z nejvyšších stupňů zastavěnosti, má zde vzniknout
bydlení pro zhruba 13.000 nových obyvatel – počet obyvatel Prahy 3 by se tedy po
dokončení projektu zvýšil o celou pětinu. Tak masivní zástavba je z řady důvodů neúnosná.
Výška nové zástavby by představovala závažný problém. Nejvyšší budova má dosáhnout
výšky 111 metrů (34 podlaží).

Nová představa investorů je neúnosná také z hlediska kvality bydlení. Vysoké procento
zastavěnosti území bude znamenat bydlení v rušném prostředí bez dostatečného zázemí
pro rekreaci a odpočinek. Masivní stavební projekt navíc vůbec nepočítá se základní ani
mateřskou školou a dalšími nezbytnými prvky občanského vybavení.

Je nesporné, že výstavba nové čtvrti prakticky v centru města vyvolá nároky na dopravní
infrastrukturu. Zatímco původní koncepce počítala s lokální kolejovou dopravou a
přednostním využíváním prostředků dalších druhů veřejné dopravy, nová studie zahrnuje
výstavbu čtyřproudé komunikace středem území a je orientována především na individuální
automobilovou dopravu.
Takové pojetí výstavby by přineslo zhoršení životního prostředí
Žižkova a Jarova a způsobilo také další zhoršení již dnes neúnosné dopravní situace
v centru Prahy.

Podle dostupných informací podala Městská část Praha 3 letos na jaře na Útvar rozvoje
hlavního města Prahy dva odlišné požadavky na změnu ÚP opatřené souhlasným
stanoviskem. Hlavní město Praha tak nyní bude rozhodovat mezi dvěma požadavky MČ
Praha 3, z nichž ani jedna neodpovídá potřebám obyvatel této lokality.

Shrnutí připomínky:

Požadujeme otevření veřejné diskuse při zpracování konceptu o funkčním i prostorovém využití území, variantní zpracování konceptu a posouzení
vlivu konceptu na udržitelný rozvoj území, a nadstandardní projednání změny
s veřejností (nad rámec zákona).

Požadujeme, aby v území byla vymezena nezastavitelná plocha (centrální park) a byl stanoven závazný podíl veřejné zeleně 30 – 50% z rozlohy území.

Požadujeme, aby v území byla vymezena veřejná prostranství a plochy občanského vybavení (zejména obchody a služby, kultura, volný čas, sportoviště, zdravotnická a sociální zařízení, základní školy a školky) – a to nejméně na 20% plochy území.

Požadujeme stanovení výškového limitu pro novou výstavbu tak, aby nové stavby nemohly ohrozit vizuální integritu historického jádra Prahy a aby respektovaly okolní urbanistické struktury (činžovní domy a vilová zástavba ve směru ke Koněvově ulici) a nezamezovaly výhledu z parku Židovské pece.

Požadujeme minimalizaci počtu nově budovaných parkovacích stání, řešení převážné části území jako pěší zóny, a vytvoření kvalitní infrastruktury pro veřejnou, pěší a cyklistickou dopravu v oblasti.


 


Související články

Zapojte se do diskuse o budoucí podobě Nákladového nádraží Žižkov

Názory
V tichosti dochází k rozhodnutí o zásadní změně Prahy 3. Přestavba Nákladového nádraží bude největší jednorázovou změnou v moderní historii Prahy 3, ale i celé Prahy. Nebuďte lhostejní k její budoucí podobě. Teď je čas něco změnit! Až budou postaveny mrakodrapy a zahltí nás tisíce nových aut, tak bude pozdě. pokračování
reklama