Diskuse

Radnice rozhodne za vás… nestarejte se jak!

Vložit nový příspěvek

Postup při žádosti o informace

29.4.2008 15:53 vložil Helena okopírováno pro info

Postup při žádosti o informace
Minule jsme si naznačili, že státní orgány (i jiné povinné subjekty) mají povinnost poskytnou určité informace a to buď jejich zveřejněním (tedy zpřístupněním všem subjektům) nebo formou odpovědi na žádost o informace pouze žadateli. Podívejme se tedy na postup, jak o tyto informace žádat.

Datum: 16.04.2008 Autor: Zbyněk Bouda Rubrika: Právo - Správní právo Diskuze: 0


--------------------------------------------------------------------------------Nejprve co se týče formy žádosti, pak platí, že žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací (tedy např. elektronickou poštou).

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně. Taková žádost je považována za podanou dnem, kdy ji obdržel povinný subjekt.

Zásadní otázkou pak je, co musí taková žádost obsahovat, aby byla posuzována dle zákona o informacích a nejen jako prostá žádost (kde není tak vstřícný režim jejího vyřizování). Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Je-li pak žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud adresa elektronické podatelny není zveřejněna, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu. Do jisté míry lze říci, že toto jsou jediné formální náležitosti žádosti. Nejsou náročné, proto neobsahuje-li je žádost, není žádostí ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím.

Povinný subjekt s žádostí naloží různě podle odlišných situací. Povinný subjekt posoudí žádost po formální stránce a:

a) brání-li nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,

b) v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,

c) v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,

d) pokud není žádost odmítnuta, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

Z určitých závažných důvodů může povinný subjekt lhůtu prodloužit až o deset dní.

Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části s výjimkou případů, kdy se žádost odloží(jak bylo naznačeno v předchozím odstavci). Pokud nebylo žádosti vyhověno z důvodů ochrany obchodního tajemství nebo ochrany práv třetích osob k předmětu práva autorského podle, musí být v odůvodnění rozhodnutí uvedeno, kdo vykonává právo k tomuto obchodnímu tajemství nebo kdo vykonává majetková práva k tomuto předmětu ochrany práva autorského, je-li tato osoba povinnému subjektu známa.

Takový postup orgánu musí být samozřejmě přezkoumatelný. Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání. Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání a nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu povinnému subjektu. Lhůtu nelze v tomto případě prodloužit. V krajním případě poté lze odmítnutí žádosti soudně přezkoumat. Při takovém přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti a povinnému subjektu nařídí požadované informace poskytnout.

Jinou možností je podání stížnosti na postup orgánu při vyřizování žádost o informace k orgánu nadřízenému a to písemně či ústně a to do 30 dnů od doručení sdělení nebo do 30 dnů od uplynutí lhůty pro podání informace. Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že postup povinného subjektu potvrdí, nebo povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, žádost vyřídil, případně předložil žadateli konečnou licenční nabídku, nebo usnesením věc převezme a informaci poskytne sám nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Tento postup však nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti.

Závěrem jedno upozornění. Povinné subjekty jsou v souvislosti s poskytováním informací oprávněny žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Povinný subjekt může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací. V případě, že bude povinný subjekt za poskytnutí informace požadovat úhradu, písemně oznámí tuto skutečnost spolu s výší úhrady žadateli před poskytnutím informace. Z oznámení musí být zřejmé, na základě jakých skutečností a jakým způsobem byla výše úhrady povinným subjektem vyčíslena. Pokud takovou informační povinnost nesplní, ztrácí povinný subjekt nárok na náhradu nákladů. Poskytnutí informace je však podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady úhradu nezaplatí, povinný subjekt žádost odloží. Po dobu vyřizování stížnosti proti výši požadované úhrady lhůta podle věty druhé neběží. Toto opatření má omezit nedůvodné, šikanózní a kverulantské žádosti o informace.

Reagovat  Reagovat s citací


Počet vstupů je enormní a přímo úměrný nekvalitě

29.4.2008 15:38 vložil Vendula

protože :
1/brotit se tím, co prezentuje Praha 3 jako svoje stránky je zbytečná ztráta času.Mimochodem, jako vlašťovičku nového přístupu nám v r. 2006 tato vláda sdělila, že web. stránky budou přepracované, - nejsou doteď!!!


2/ a pokud nehledáte, nýbrž ptát se chcete, pak jedním vstupem zadáte dotaz, druhým vstupem se kouknete, jestli je zodpovězen.Protože běžně se na webu na totéž ptáte 3 x , než dostanete odpovědˇ, máte hned 5 vstupů.
A protože odpověď bývá téměř vždy polovičatá , ptáte se znova a celý kocourkov začíná nanovo.

Mám okopírováno mnoho mých dotazů a k nim neuvěřitelně polovičaté odpovědi radnice.

Buď radní nedokázali na jasnou otázku jasně odpovědět, nebo nejsou intelektově na úrovni, nebo to mlžení má účel.|

Nesmyslným dopisováním o tomtéž , nakonec protistrau donutíte ( někdy ) odpovědět vcelku.

Proto já např. už s dotazy dávno skončila a díky Kauze 3 se dozvím víc.

V současné době lidi drásá bydlení.Odpovědi na toto téma jsou tak vágní, že jsou k smíchu.
Snad po této zkušenosti s ODS půjde v r. 2010 každý volit.


Reagovat  Reagovat s citací


zkostnatělá radnice

15.4.2008 16:10 vložil Ondřej Rut

Prezentace Radnice Prahy 3 na internetu je v současnosti skutečně ostudná. Nadějí může být jejich kompletní rekonstrukce, kterou schválila RMČ a která se nyní připravuje s vybranou firmou. Doufejme, že s novou podobou se rozšíří i množství poskytovaných informací. Pro nás jako zastupitele za SZ a nováčky na radnici v tomto volebním období byl chod radnice trochu šokem - podle vyjádření radních vše funguje pouze "na papíře". Přes naše opakované žádosti tedy není "technicky" možné dostávat podklady na zastupitelstvo či zápisy z Rady v elektronické podobě mailovou poštou. Podklady si musíme chodit vyzvedávat osobně na radnici v tištěné podobě (zásadně jednostranně). Stejně tak pokud máme zájem o elektronickou verzi nějakého usnesení, či zápisy z výborů a komisí, musíme chodit na radnici a žádat pouze tištěné kopie. Výjimkou jsou zápisy z důležitého výboru pro územní rozvoj, které dostáváme díky výjimečně laskavému úředníkovi a zveřejňujeme je na webu SZ Praha 3 (www.praha3.zeleni.cz) Když jsem žádal o novou bytovou koncepci odpovědného radního, který ji sám připravoval, bylo mi odpovězeno, že na celé radnici již není k dispozici, neboť po jejím schválení se maže ze všech počítačů a uchovává se pouze v tištěné podobě. Vím, že občanům mohou být tyto problémy vzdálené, jsou však ukázkou toho, jakým stylem je vedena radnice a Úřad městské části.


Reagovat  Reagovat s citací


Re: zkostnatělá radnice

16.4.2008 00:34 vložil Tinka

Myslím, že se mýlíte, že by takové problémy byly občanům vzdálené, jenom si je možná nedávají do souvislosti s jinými nefungujícími (nebo špatně fungujícími) činnostmi. Třeba taková široká dostupnost informací o činnosti rady, komisí, a pod. a možnost se k nim vyjadřovat, by jistě mohla ve velkém množství případů vést k nápravě neodstatků, zefektivnění činnosti nebo přímo zabránění vzniku škod z nekompetentních rozhodnutí. To by ale chtělo jenom takovou maličkost: Aby si všichni volení denodenně opakovali, že mají co nejlépe sloužit svým občanům, a ne svému pohodlí a slávě...


Reagovat  Reagovat s citací


Re: zkostnatělá radnice-dobře, ale co ty web. stránky?

21.5.2008 17:08 vložil Jana

Vážení,
sdělte mi, prosím veřejně, zda stránky, které jsem viděla dnes a patří mč 3 jsou ty poslední předělané a platné.

Já totiž nenašla jakýkoli přímý kontakt s radnicí.Jen odkaz na " Nejčastější dotazy " a tam je jen parkování.

Nějak se v tom nevyznám.
Ale pokud je to tak, jak si myslím, je možno požádat strany opozice touto cestou , aby podali rukou nerozdílnou stížnost k ombudsmanovi?
Nevidím zde svobodu prijevu.

Děkuji, Jana


Reagovat  Reagovat s citací


Re: zkostnatělá radnice

21.5.2008 17:21 vložil Olina

Vážený pane, velmi Vám děkuji za tato slova.

Vím, že chování radních na Žižkově je šílené.Ale tady na těchto stránkách někdo soustavně volá po ombudsmanovi a tak se ptám i já : proč nepodáte stížnost k JUDr. Motejlovi.
On - kromě kvalifikačních předpokladů má i svůj postoj vůči ODS, takže by to
nebyla zparchantělá kauza, jakých se ted rojí tolik.

Určitý popstup radní dodržovat musejí.Právo na včasnou a kvalitní informaci máte.
Překážky konané ze strany radních jsou účelové.Jsou v rozporu s dobrými mravy. Radní zneužívají moc veřejného činitele ve svůj prospěch.

Kromě toho - v 21. století jistě píšou materiály na PC a je nesmysl, že je neukládají.To tvrdí Vám.

Nevím, ale jediná strana tady na Žižkově , která ještě boduje a bojuje za nás je SZ. Tak Vám fandím a zkuste to.
Reagovat  Reagovat s citací


Re: Re: zkostnatělá radnice

21.5.2008 23:58 vložil Ondřej Rut

Díky za Vaší podporu.

Skutečně vše nasvědčuje tomu, že jednání radnice je v tomto ryze účelové. Právo na informace však bohužel doposud nerozlišuje mezi tištěnou a elektronickou formou. Potvrzuje to i odpověď na naši stížnost na odbor kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra z ledna tohoto roku - podrobnosti zde: http://praha3.zeleni.cz/1647/rubrika/zapisy-ze-zastupitelstva/

Ke stížnosti k ombudsmanovi jsme se zatím neodhodlali, již tak nám tyto žabomyší války o elektronický dokument žerou hodně času. Osobně bych se spoléhal spíše na apelování na vlastní volební program ODS pro Prahu 3 ve kterém se píše: "bude co nejméně formulářů, ty nezbytné lze vyplňovat pomocí moderních forem komunikace, kdy elektronická pošta nahradí několik návštěv v kanceláři" a "naše rozhodnutí budou vždy veřejná a transparentní ". Jak ostře to kontrastuje s praxí, se kterou se Zelení nyní setkávají!

Vkládáme naše naděje do zdravého úsudku občanů, kteří příště nebudou volit pouze podle obecných politických trendů, ale podle toho, jak si politické strany počínají přímo na žižkovské radnici. Znalost konkrétních lidí na žižkovské radnici je pro volební rozhodnutí klíčová. Kauza3 snad k lepšímu úsudku může pomoci. Zelení se proto snaží zde své názory a činnost prezentovat. Ostatně na výběr nemáme, do radničních novin nás nepustí.

Ondřej Rut


Reagovat  Reagovat s citací


Vložit nový příspěvek

reklama