TOP 09, ČSSD a Ž(n)S v Praze 3 podepsaly koaliční dohodu (doplněno)

TOP 09, ČSSD a Ž(n)S v Praze 3 podepsaly koaliční dohodu (doplněno)

V úterý 26. června podepsali zástupci koalice TOP 09, ČSSD a Ž(n)S koaliční dohodu o spolupráci v rámci městské části Praha 3. Plné znění koaliční dohody je přílohou tohoto článku.

 Koaliční smlouva ve formátu PDF.

Z koaliční smlouvy jsme zde vybrali nejzajímavější části:

Složení Rady MČ

1. Rada MČ bude mít 9 členů. Funkce budou obsazeny takto:

TOP 09: Ing. Vladislava Hujová, starostka - uvolněná funkce

Ing. Josef Heller, MBA., zástupce starosty – uvolněná funkce

Ing. Jan Vokál, člen Rady MČ – neuvolněná funkce

ČSSD: Ing. Bohuslav Nigrin, zástupce starosty – uvolněná funkce

Miroslava Oubrechtová, zástupce starosty – uvolněná funkce

Ing. Mgr. Miroslav Poche, člen Rady MČ – neuvolněná funkce

Ž(n)S: Bc. Matěj Stropnický, zástupce starosty – uvolněná funkce

Mgr. Ondřej Rut, zástupce starosty – uvolněná funkce

MUDr. Vladimír Říha, člen Rady MČ – neuvolněná funkce

(uvolněný/ná znamená, že funkcionář bere za práci v Radě mzdu a nemá jiné zaměstnání)

Programová část

Otevřenost radnice

· Zveřejníme všechny zápisy, jmenovité hlasování, informace o průběhu jednání a všechna usnesení včetně příloh ze ZMČ, RMČ, Výborů ZMČ a   Komisí RMČ, vyjma případů daných zákonem (např. z důvodů ochrany osobních údajů).
· Provedeme revizi plánovaných investičních akcí od 20 mil. Kč výše.
· Změníme koncepci Radničních novin, zavedeme rubriku pro názory opozice a občanů.
· Zlepšíme funkčnost a přehlednost internetových stránek MČ Praha 3 a zjednodušíme komunikaci občana s úřadem.
· Strategické záměry rozvoje MČ Praha 3 předložíme vždy k veřejné diskusi.
· Umožníme zastoupení opozice nejen ve Výborech ZMČ a Komisích RMČ zřizovaných jako trvalých, ale rovněž v komisích hodnotících a výběrových. Přizveme občany do komisí, které budou projednávat rekonstrukce domů, ve kterých bydlí.
· Prověříme možnost elektronizace veřejné správy.
· Snížíme náklady na investice i pomocí transparentních výběrových řízení.
· Posoudíme možnost využití elektronických aukcí a elektronického tržiště.
· Prověříme možnost sestavování alespoň části rozpočtu participativně.
· Při řízení úřadu a nákupu kancelářského vybavení budeme uplatňovat principy šetrnosti.


Privatizace bytového fondu a bytová politika

· Pokračujeme v privatizaci stávajícího bytového fondu.
· Prověříme možnost privatizace družstvům nájemníků; nebytové prostory ponecháme v majetku obce; byty neprodané v privatizaci a volné byty si ponecháme v majetku MČ Praha 3 - vytvoří základ bytového fondu obce pro potřeby obyvatel MČ Praha 3.
· Prověříme možnost úpravy pravidel privatizace (harmonogram, možnost slevy na základě nepřevedení bytu třetí osobě).
· Z výnosů privatizace zajistíme nové malometrážní obecní byty a byty s pečovatelskou službou.
· Vytvoříme transparentní systém pro přidělování obecních bytů.
· Nevyužijeme maximálního možného zvýšení nájemného.


Majetek, finance, investice

· Zodpovědným hospodařením nezadlužíme budoucí generace, ale naopak vytvoříme rezervy pro budoucí rozvoj MČ Praha 3.
· Naším cílem je vyrovnaný a transparentní rozpočet MČ Praha 3.
· Naplníme Fond obnovy a rozvoje, rozšíříme systém půjček a darů na opravy bytových domů na území MČ Praha 3.
· Finanční prostředky získané z privatizace budou zejména investovány zpět do nemovitého majetku, který zůstane ve vlastnictví MČ Praha 3.
· Připravíme střednědobý a dlouhodobý plán investic, plán oprav a udržování majetku MČ Praha 3.
· Budeme investovat do rekonstrukcí chodníků a dopravně bezpečnostních opatření na území MČ Praha 3.
· Zabezpečíme efektivní správu pohledávek.
· V maximální možné míře zabezpečíme zpracování žádosti o dotační zdroje z programů EU a z jiných zdrojů.


Vedlejší hospodářská činnost, akciové společnosti

· V rámci efektivity řízení provedeme racionalizaci systému /sloučení/ akciových společností v přímém i nepřímém vlastnictví MČ Praha 3,
· Oddělíme manažerské pozice od kontrolních funkcí v orgánech a.s., dbáme na to aby nedocházelo ke střetu zájmů – konkurenční doložky smluv.
· Provedeme revizi plánovaných investičních akcí, nebudeme realizovat komplexní revitalizace panelových domů zařazených do privatizace. Soustředíme se pouze na opravy opláštění.
· Provedeme a zveřejníme kompletní finanční rozbor rekonstrukce domů v Lupáčově ulici.
· Investice do bytových domů budou realizovány z vybraných nájmů z bytů a nebytových prostor.
· Investice do rekonstrukcí kotelen budou realizovány prostřednictvím rozpočtu MČ Praha 3.


Územní rozvoj a doprava

· Území vrchu Vítkova, Parukářky, Sv. kříže, Na Krejcárku, zahrádkových osad Na Balkáně a Židovských pecí stabilizujeme tak, aby vznikla ucelená území pro sportovní a kulturní využití, odpočinek a volnočasové aktivity.
· Podporujeme rozvoj zeleně a rekreačních ploch a zastavíme změnu účelu využití pozemků ze zeleně na stavební.
· Podporujeme rozšíření parkovacích zón na oblast Jarova.
· V rámci revitalizace Nákladového nádraží Žižkov prosazujeme takové řešení, které bude přínosem pro obyvatele MČ Praha 3, upustíme od prosazování konceptu Jarovské spojky v ose Olšanské ulice v územním plánu, prostřednictvím stažení připomínek k územnímu plánu.
· Zabezpečíme studie nástupů na Vítkov z ulice Koněvova a Husitská a podpoříme jejich realizaci.
· Jsme proti snížení objemu veřejné dopravy na území MČ Praha 3.
· Stále prosazujeme trasu metra přes území MČ Praha 3 - Basilejské náměstí, Balkán.
· Podpoříme projekty na zvýšení bezpečnosti chodců a zklidňování dopravy.
· Podpoříme neziskové organizace v projektech bezpečných cest do škol.
· Podpoříme rozvoj cyklistické dopravy. Na vhodných místech rozmístíme cyklistické stojany.
· Zlepšíme informovanost občanů o chystaných rozsáhlých stavebních akcích na území MČ Praha 3. Rozvojové studie připravované MČ Praha 3 budeme pravidelně zveřejňovat, s cílem zapojit veřejnost do diskuse a rozhodování.

Životní prostředí

· Prosazujeme důsledné dodržování vyhlášek, týkajících se čistoty veřejných prostranství.
· Vysadíme nové stromy na území MČ Praha 3 pro snížení prašnosti a hluku v ulicích.
· Vyhodnotíme koncepci výstavby podzemních kontejnerů na tříděný odpad. Navrhneme řešení příznivější z hlediska dostupnosti a komfortu recyklace. Zajistíme pravidelný odvoz recyklovaného odpadu včetně organického.
· V rámci investic upřednostníme nízkoenergetická řešení s využitím obnovitelných zdrojů energie tam, kde to jde a má to ekonomický smysl.
· Při rekonstrukcích / revitalizacích parků a zelených ploch se vyhneme nákladným řešením a upřednostníme spíše přírodě blízká řešení.
· Prověříme možnosti komunitního kompostování a podpoříme jeho pilotní projekty.


Bezpečnost

· Zajistíme přítomnost strážníků v problémových lokalitách, v okolí heren a zastaváren, v parcích a v okolí škol.
· Pokračujeme v tzv. nulové toleranci hazardu a provozovny heren budeme rušit v souladu s platnou legislativou.


Sociální oblast a zdravotnictví

· Podpoříme terénní sociální práci a služby občanům Prahy 3, kteří se ocitli ve složité sociální či zdravotní situaci.
· Zabezpečíme rozšíření kapacity Ošetřovatelského domu a vybudujeme denní stacionář pro seniory.
· Zajistíme dostupnou podporu pro občany v tíživé sociální situaci, bydlící ve všech formách vlastnictví bytu.
· Usilujeme o převod objektu Poliklinika Vinohradská do majetku MČ Praha 3.


Školství a volný čas

· V případě potřeby zvýšíme kapacitu míst v předškolních zařízeních, a to vybudováním mateřských škol v nevyužívaných prostorách základních škol.
· Zajistíme flexibilní provozní dobu předškolních zařízení a školních družin.
· Podpoříme projekty spojené s mimoškolskou aktivitou dětí a mládeže, zaměřené na aktivní využívání volného času, organizované sportovní, vědomostní a umělecké aktivity, jako prevenci sociálně patologických jevů.


Příspěvkové organizace a granty

· Dále zkvalitníme proces rozdělování grantů na kulturu, životní prostředí, sociální služby, předškolní výchovu a volnočasové aktivity dětí a mládeže.
· Podpoříme mateřská centra, centra sociální péče a nízkoprahové kluby.
· Vyhodnotíme hospodaření a kvalitu poskytovaných služeb příspěvkových organizací v oblasti kultury.


Kultura

· Zajistíme transparentní systém rozdělování grantů MČ Praha 3.
· Podpoříme nové i stávající umělecké projekty na Praze 3. Uspořádáme výstavy a prezentace umělců.
· Učiníme kroky, které jsou nezbytné pro zapsání kostela Nejsvětějšího Srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad mezi památky UNESCO.


Kompetence uvolněných a neuvolněných členů Rady MČ Praha 3

Ing. Vladislava Hujová, starostka:
· zastupování a prezentace Městské části Praha 3 ve vztahu k veřejnosti
· koordinace činností směřujících k naplnění programových cílů RMČ
· koordinace činností zástupců starosty
· krizové řízení a bezpečnost
· kontrolní oblast
· zahraniční vztahy
· vnější vztahy a Radniční noviny
· informatika
Ing. Josef Heller, MBA, zástupce starosty:
· finance (včetně pohledávek)
· majetek
· řešení státních podniků v likvidaci
Bc. Matěj Stropnický, zástupce starosty:
· bytová politika
· hospodaření s byty a nebytovými prostory
· privatizace domů
· kultura a oblast turistického ruchu
· ochrana památek
Mgr. Ondřej Rut, zástupce starosty:
· územní rozvoj
· doprava a parkování
· životní prostředí
Miroslava Oubrechtová, zástupce starosty:
· sociální záležitosti a zdravotnictví
· školství a volný čas dětí a mládeže
· národnostní menšiny
· spolková činnost a neziskové organizace
Ing. Bohuslav Nigrin, zástupce starosty:
· investice
· financování vedlejší hospodářské činnosti
· otevřenost procesů
Ing. Mgr. Miroslav Poche, radní:
· sportovní činnost
MUDr. Vladimír Říha, radní:
· drogová problematika

Výbory a komise:

- Komise pro byty a nebytové prostory
- Kulturní komise
- Komise sociální a zdravotní
- Komise pro výchovu a vzdělávání
- Komise finanční, investiční a dopravní
- Komise pro privatizaci bytového fondu
- Komise pro životní prostředí
- Komise pro vedlejší hospodářskou činnost
- Komise pro transparentnost a legislativu
- Redakční rada
- Výbor finanční
- Výbor pro majetek
- Výbor pro územní rozvoj
- Výbor pro správu grantového a podpůrného fondu
- Výbor kontrolní

V Praze dne 26. 6. 2012

 

 

 


Související články

Koalice TOP 09 a ODS na Praze 3 se po vleklých sporech rozpadla

V Praze 3 se rozpadla koalice TOP 09 a ODS. Klub TOP 09 se v pondělí na večerním jednání rozhodl jednostranně rozvázat koaliční smlouvu. ODS ji prý opakovaně a dlouhodobě porušovala, řekl místopředseda klubu TOP 09 Simeon Popov. TOP 09 podle něj hodlá o případné koaliční spolupráci otevřeně jednat se všemi stranami, včetně ODS.pokračování

TOPka se učí – poslala ODS po 20ti letech do opozice!

No konečně, chtělo by se říci. Poslední komunální volby v roce 2010 vyzněly jasně – nechceme ODS. Jaké bylo překvapení voličů, když nově zvolená TOPka uzavřela koalici právě s ODS. Mnozí to komentovali jako privatizaci moci po volbách. V tu dobu ale opoziční zastupitelé upozorňovali, že tato koalice nemusí trvat celé volební období. Byla křehká a zjevně ji ...pokračování
reklama