Náměstí čekalo na diskusi o regeneraci mnoho let

Náměstí čekalo na diskusi o regeneraci mnoho let

Rekonstrukce změní vzhled náměstí na dlouhou dobu. Je tedy dobré o ní co nejvíce informovat. Radnice uspořádala v červnu besedu a my nyní přinášíme reakce na výstupy z besedy od pana architekta doc Ing.arch. Cikána z ateliéru MCA a místostarosty Ondřeje Ruta (ŽNS), který nám sdělil stanovisko současné Rady MČ P3. Ve svých volebních programech se k rekonstrukci staví různě i jednotlivé strany ze současné radniční koalice (viz. naše volební kalkulačka). Rekonstrukce je téma nepolitické, ale vzhledem k blízkosti voleb se z něj politikum někdy dělá. Co se tedy děje nyní a (snad) bude dít dál?

 

Krátké shrnutí historie a budoucnosti 

  • V lednu 2013 Rada městské části rozhodla o znovuoživení plánů na revitalizaci náměstí a zadala architektonické kanceláři MCA aktualizaci projektu. V dubnu byla zadána  dokumentace pro územní rozhodnutí. V červnu uspořádala MČ besedu s občany v ZŠ J.z P.
  • Na konci roku 2014 by měla být hotová dokumentace pro územní rozhodnutí, ve kterém mají být zahrnuty připomínky účastníků debaty.
  • "V rámci aktualizace bude vyhodnocena přítomnost kašny Sjednocená Evropa, či řešeno umístění farmářských trhů," uvádí místostarosta Rut.
  • "V roce 2015 bude zřejmě podána žádost o stavební povolení, zadání dalších stupňů projektové dokumentace bude již v období po volbách a bude tak záviset na novém politickém vedení MČ".

"Někteří lidé se podílejí na neobjektivní dehonestaci a dekonstrukci jinak veřejného a velice pracně a v dobré vůli připraveného projektu," projevil obavu z předvolební politizace plánované rekonstrukce pan architekt."Na prezentaci v ZŠ vystoupili renomovaní reprezentanti kulturní veřejnosti a znalci problematiky města a Plečnikovy architektury." Část návštěvníků besedy, popíchnuta Žižkovskými listy, reagovala podle pana architekta zbytečně negativně a útočně.

Takže prosím diskutujme slušně a objektivně.

Nejdiskutovanější problémy revitalizace:

Fontána

fontana   fontana

doc Ing.arch. Cikán: "Je třeba zdůraznit, že přiměřený a bezpečný vodní prvek a hřiště v našem návrhu byly od počátku již v soutěžním návrhu. Přesunutí stávajícího objektu fontány bylo konsenzem všech odborníků a bylo i potvrzeno ve vyjádřeních k realizačnímu projektu 2002.
Po posouzení bezpečnosti stávající fontány z hlediska současných norem je třeba zdůraznit, že se nejedná o prvek vhodný ke hrám dětí, jak se veřejnost dožaduje. Současné fontány na náměstích tohoto typu jsou skutečně pobytové, bezpečné a tak i osvěžující a krásné.
Nyní byl hlas veřejnosti akceptován a stávající fontána z doby socialismu na náměstí u
metra zůstane. Nejsem si jist, že se jedná o zcela reprezentativní vzorek veřejnosti a správné řešení, ale akceptuji to. Je třeba ji však důkladně rekonstruovat a upravit její polohu ve vztahu k celku, je v havarijním stavu.
Otázkou zůstane bezpečnost a přístupnost. Uvažujeme v dalších etapách projektu o bezpečnějším řešení oblasti stávající kašny s doplňkovým drobným vodním prvkem a rozumným omezením přístupu na rizikový povrch. Za bezpečnost je odpovědný autor kašny, máli být pobytová, jak chce veřejnost. Je třeba celek dobře promyslet."

pan Rut: "Na existenci fontány jsou ve vedení radnice rozdílné názory, rozhodnutí o jejím ponechání však bude třeba učinit až ve fázi žádosti o stavební povolení, tedy nejdříve příští rok. I kdyby se vedení radnice k existenci fontány vyjádřilo jednotně již nyní, měl by to pouze deklaratorní váhu.
Ještě před uspořádáním debaty bylo zadáno zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí, které fontány umožňuje ponechat, ale teoreticky bude možné ji i odstranit.
Já osobně se klaním k názoru fontány pro její uměleckou kvalitu i otisk historické etapy v náměstí ponechat. Bude to ale již záviset na příštím politickém vedení. Já jsem pro její zachování a zpracovávaná projektová dokumentace to umožňuje."


Farmářské trhy

trhy    trhy

Rut: "Místo pro trhy určitě bude, nejméně v rozsahu současných trhů. Hledá se místo dále od základní školy, kterou provoz trhů ruší. Aktualizace projektu původně počítala s posunutím trhů směrem východním k Milešovské ulici. Čerstvě se však pracuje s možností umístit trhy na dlážděnou plochu při ulici Slavíkově dále od kostela pod dvě skupiny stromů,"uvádí pan Rut,"tímto umístěním by mimo jiné došlo k rozšíření travnatých ploch, což byl jeden z požadavků občanů na veřejné debatě."

doc Ing.arch. Cikán: "Trhy budou mít příležitost fungování v jasnější struktuře náměstí, se zajištěním důležitých odběrných míst vody a energie v univerzálních polohách celku. Trhům se snažíme vytvořit chybějící přirozený prostor na náměstí, v 90 letech ztracený v komercionalizované Vinohradské tržnici, která k tomu účelu byla v 19. století vystavěna. Prostor před školou by měl být naopak klidnější."


Zeleň

ceelk   zelen

doc Ing.arch. Cikán: "Z debaty vyplynuly některé požadavky na co nejmenší redukci travnatých ploch a na redukci počtu vysazovaných stromů. Z debaty jsem si odnesl, že lidé chtějí více trávy a méně stromů. Architekti v současné době hledají v rámci zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí způsoby, jak těmto požadavkům vyhovět.
Všechny trávníky budou mít instalovány závlahy a budou tak zátěžové a pobytové. Náměstí je součástí zeleného parkového pásu města: sady Svatopluka Čecha, Bezručovy sady , Riegrovy sady, kde je prioritní pobytová funkce otevřené pobytové městské louky s výhledy. Funkce tohoto náměstí je prioritně městským prostorem pro shromáždění a slavnostní příležitosti před chrámem a trhy ve vzdálenější poloze s dominujícícm prvkem kvalitních vzrostlých stromů, jejichž množství a kvalitu promyšleně navyšujeme a zpříjemňujeme tak pobyt a komunikaci v jejich světle a také stínu. Parkové trávníky tuto prioritní funkci velmi mocně doplňují." "

Rut: "Jak jsem uvedl v předchozí odpovědi," připomíná pan Rut," pokud se trhy přesunou, došlo by k rozšíření travnatých ploch." 


Budou odstraněny kryty schodů do Metra? 

kryty   strecha

Rut: "To záleží na projednání s Dopravním podnikem a bude se to řešit až v dalším stupni příprav. Já si myslím, že by kryty odstraněny být měly, co do estetiky by to byl velký příspěvek pro tuto část náměstí. Schody je pak samozřejmě nutné při sněhu a náledí udržovat, stejně jako okolní pochozí plochy náměstí."

doc Ing.arch. Cikán: "Budky metra jsou upravitelné na utilitární formu běžnou ve světě. V současnosti jsou již eskalátory připraveny pro otevřený provoz a úpravu střech. V mnoha městech včetně Prahy jsou všechny otevřené schody do metra udržované a schůdné. Záleží na prioritách co chcete vidět, zda nadbytečné budky nebo náměstí. Pak není problém s chodníkem zamést i schody jako na Václavákum, nebo náměstí Míru a jinde v Praze...nebo v Paříži, Vídni nebo v Londýně. Důvod budek je třeba chápat ve vazbě na cílovou povrchovou neprůchodnost křižovatek, kdy byla Vinohradská ulice takřka rychlostní magistrálou."


Přechody na křižovatce Vinohradská x U vodárny x Slavíkova 

cesta    neni prechod

doc Ing.arch. Cikán: "To se má také změnit. Z Prahy 3 k Praze 2 je třeba umožnit přechod po povrchu, jak pro imobilní občany, maminky s kočárky, tak kola a koloběžky. To jsou kvality přibližující město lidskému měřítku, a ke kterým se Praha jako evropské město přihlásila. Snížení nad vstupy napomohou přehlednosti z Prahy 2 k Praze 3 a zpřehlednění dopravní situaci a místa přechodu po povrchu mezi zelenými oblastmi Prahy. Oblast křižovatky v koordinaci s projektem náměstí zpracovává IPR."

Rut: "Projektové práce pro úpravu křižovatky a doplnění přechodů začala pro TSK hl.m.Prahy zpracovávat v roce 2013 společnost ELTODO v rámci zakázky na výměnu světelné signalizace. Doplnění přechodů se jevilo ve vazbě na současné vedení tramvajové trati jako problematické, bylo by nemožné vyhovět některým současným normám a získat stavební povolení, uvádí Rut, "v březnu 2013 jsem měl možnost se přípravných jednání zúčastnit a přesvědčil jsem projektanty a přítomné zástupce TSK o nutnosti doplnit alespoň dva přechody směrem na náměstí a druhé dva řešit jako fázi č. 2 společně s rekonstrukcí tramvajové trati (ta je v plánu cca na období 2017). Po cca roce jsme se po mých urgencích u projektanta dozvěděl, že TSK hl.m.Prahy rozhodlo, že projekt rekonstrukce křižovatky a signalizace pozastavuje celý, až do plánované rekonstrukce trati. O tomto rozhodnutí mě nikdo neinformoval. Bohužel ze své pozice jsem neměl možnost toto rozhodnutí ovlivnit. Podle současných informací připravuje podobu křižovatky IPR hl.m.Prahy v koordinaci s projektem rekonstrukce náměstí."
Pozn. red.: Požadavek na zřízení přechodů vzešel v roce 2011 od občanů v anketě Bezpečná Vinohradská. Pan místostarosta Rut se ve funkci místostarosty pro dopravu velice snažil vybudování přechodů prosadit na Odboru dopravních agend pražského Magistrátu a TSK. Těmto úřadům tato komunikace přináleží.


Dětské hřiště 

hriste     hriste

doc Ing.arch. Cikán: "Dětské hřiště bude upraveno tak, aby se stalo přirozeným prvkem parkové části na stávajícm místě. Bylo bezpečné, přehledné, nerušilo, nebylo rušeno a byl omezen vstup psů."


 

celek    celek

Důležitý je celek

"Z hlediska celkového prostoru a jeho významu je třeba respektovat určitou významovou
hierarchii, která určuje (kulturní) priority vystavěnosti města," doplnil pan architekt Cikán. "Repeticí Kulturních priorit s přidáním hodnot současnosti vzniká tradice. Hodnoty současnosti mohou být však kladné a záporné a je otázkou co je dobou vhodně vybráno k opakování. Domnívám se , že je čas kladných hodnot a priority se přesunuly od metra před vynikajícíc dílo Plečnika, prokreslení skutečných humanitních hodnot místa a adicí lidského měřítka, pobytovosti a bezpečnosti."

Kdo má projekt na starost za MČ a HlmP?

Rut: "Odbor územního rozvoje je v organizačním řádu Úřadu MČ zadavatelem přípravných projektových prací. Zajišťuje styk s projektanty, konzultuje s projektanty a vedením radnice a předává pokyny vedení radnice." 
"My jednáme se všemi," dopňuje architekt Cikán: "se starostkou, odborem starostky, radními, Odborem územního rozvoje a Odborem životního prostředí. Konzultace vedeme i s IPR a památkáři. Snažíme se zohlednit poslední priority místa v návrhu a aktuální dokumenty Prahy týkajících se veřejných prostranství, jako např. „Manuálu veřejných prostranství Prahy“.

Časový plán

Architekt Cikán nám nastínil nejbližší budoucnost: "Hlavní prioritou je znovu získat územní rozhodnutí, a připravit tak nutné podklady pro dotace a financování úprav, údržby a zkvalitnění života města, jak se po desetiletí děje ve všech městech Evropy.
Dokumentace bude připravena na podzim. Teď precizujeme dokumentaci a zapracováváme změny, které si vyžádala poslední diskuze s občany. Kašna, hřiště, zeleň, trhy. Myslím, že je tam teď všechno ve vyvážené poloze pro případnou další prezentaci veřejnosti, když bude potřeba."

 

cesticka    cesticka

Důležité analýzy pohybu lidí po náměstí

"Registrujeme frekvenci pohybu chodců po náměstí, kde jsou v trávníku vyšlapané cesty. Kde to je vhodné z hlediska celku, budou cesty zpevněné," dopňuje architekt Cikán: ". Zároveň se snažíme umísťovat nové funkce tak, aby byly v předpokládaných směrech dobře přístupné a neničily se zbytečně trávníky."

Na otázku, zda kancelář MCA pracovala na dalším projektu pro MČ Praha 3 pan architekt uvedl:" Ano, po vyhrané soutěži na náměstí Jiřího z Poděbrad jsme byli osloveni, např. na spolupráci na koncepci veřejných prostranstvích a pěší prostupnosti Prahy 3. Nyní pracujeme na úpravách Komenského náměstí před hudebním gymnáziem. Všechny naše projekty a ocenění jsou dostupné na našem webu www.mca-atelier.com.

všechny fotografie autor


Autor je kandidátem do Zastupitelstva Městské části Praha 3 za koalici Žižkov (nejen) sobě

 

reklama