„Nové spojení“ a nové cesty pro cyklisty

„Nové spojení“ a nové cesty pro cyklisty

"Starý“ Vítkovský tunel má naději na nový život a mohl by znovu sloužit veřejnosti i po roce 2008. Součástí stavby Nové spojení je i vybudování odpočinkové zóny na uvolněných prostorách, navazujících na zeleň dnešního Vítkova, případně na novou funkci tohoto prostoru.

Postupně v průběhu roku 2008 se otevře nový železniční koridor a současně s převedením železničního provozu na nové trati dokončované železniční investice bude ukončen i provoz na části stávající trutnovské trati v jednokolejném úseku Praha hl.n. – odbočka Balabenka. Tento úsek v současnosti v části své délky odděluje městskou čtvrť Žižkov od parkové plochy vrchu Vítkova. Předěl po zprovoznění „Nového spojení“ sice zcela nezmizí, nicméně bude v rámci stavby „Nového spojení“ pro život města nahrazen příznivější variantou - komunikací pro pěší a cyklisty. Výstavba by měla proběhnout v průběhu 1.poloviny roku 2009. Stezka bude vedena ve stopě stávající trati od ulice Příběnické (od lávky pro pěší přes Seifertovu ulici) až k bývalému železničnímu přejezdu v ulici Pod Plynojemem. Na této trase se nachází i původní železniční tunel z roku 1872, který v roce 1972 prošel rekonstrukcí.

vyjezd  a vjezd do tunelu

Původně měla trasa této komunikace pro pěší a cyklisty, plnící na své trase různé funkce, starý železniční  tunel obejít a navázat na stávající síť parkových cest a stezek vrchu Vítkov, bez přímého propojení západní a východní části tunelu. Toto řešení bylo navrhováno ve všech dosavadních projekčních variantách. Na základě dohody investora Správa železniční a dopravní cesty probíhající stavby, Magistrátu hl. města a Obvodního úřadu Praha 3 v současnosti probíhá projektování logického vedení pěší a cyklistické komunikace s využitím nejkratší cesty, tedy přes opouštěný železniční tunel. Může tak dojít k naplnění přání všech cyklistů v Praze spojit centrum města tímto druhem komunikace na samostatném tělese odděleném od ostatních druhů dopravy a to až s lokalitou Vysočan a Libně. Současně se totiž připravuje i prodloužení původního záměru, tedy ukončení v lokalitě Krejcárek přesunout až na Balabenku. Tím bude sloužit inženýrské dílo minulosti ku prospěchu veřejnosti dále, tentokráte jako součást komunikace pro cyklistiku a pěší.

navrh trasy cyklostezky

Více o stavbě „Nové spojení“ na www.novespojeni.cz

Stavba s úplným názvem “ Nové spojení Praha hl. n. , Masarykovo n. - Libeň, Vysočany, Holešovice” je součástí závazné části územního plánu hlavního města Prahy.  Stavba je vyhláškou zapsána jako stavba veřejně prospěšná. Nachází se na území čtyř pražských obvodů: Praha 2, 3, 8 a 9 a je umístěna na pozemcích státu a města, které jsou v územním plánu pro železnici určeny.

Výstavba “Nového spojení” předpokládá vybudování dvou dvoukolejných tratí mezi Balabenkou (směr Holešovice a Vysočany) a Libní a žst. Praha hlavní nádraží, zachování dvoukolejného spojení mezi žst. Praha-Libeň a Masarykovým nádražím a zrušení dnešních nevyhovujících spojení po “Vítkovské trati” a ”Hrabovské spojce”. Tratě “Nového spojení” jsou vedeny ve výsledné variantě ve dvou tunelových troubách horou Vítkov, čímž bude podstatně omezen negativní vliv železniční dopravy na obyvatelstvo v oblasti Karlína a Žižkova . Původní záměr vést trati v odřezu na severním svahu Vítkova a v zákryvu na jižní straně byl na základě výsledku dokumentace o vlivu stavby na životní prostředí (E.I.A.) opuštěn a srovnávací studie variant KV (Karlín, Vítkov) a 2T (dva tunely). Celá stavba je konstruována na rychlost 80 km/h.

Kromě již zmíněných dvou tunelů pod Vítkovem je za technicky významné objekty možno považovat estakádu mezi Bulharem a Vítkovem, která překlene Husitskou a Trocnovskou ulici, mimoúrovňové křížení tratí v prostoru “Sluncová” a silniční estakádu , souběžnou s tramvajovým mostem v prostoru Krejcárku, která umožní odstranit dnešní poslední existující úrovňový přejezd přes trati Praha – Lysá n.L/Neratovice v centrální oblasti města. Tento přejezd je důvodem pro neustále se tvořící kolony aut v ulicích Novovysočanská a Pod plynojemem a zapříčiňuje tak jejich častou neprůjezdnost.

Jelikož stavba probíhá v městském intravilánu, jde řešení technických problémů ruku v ruce s řešením architektonickým a to jak z hledisek pohledových celků, tak i při řešení detailů. Je možno konstatovat, že stavba “Nového spojení” se nebude pohledově uplatňovat z turisticky frekventovaných míst (Hradčany, Letná apod.). I když stavba je navrhována tak, aby její provádění zasahovalo co nejméně do života města a jeho obyvatel, nelze zcela vyloučit jistá dopravní omezení, zvýšení hlučnosti v bezprostředním okolí stavby a narušení části výhradně nekvalitní náletové zeleně v průběhu výstavby. Po ukončení stavebních prací dojde k obnovení stávající zeleně a jejímu doplnění novou kvalitní výsadbou.

Snad se tedy nebude opakovat situace z křižovatky U Bulhara. Zde při celkové přestavbě železničního přemostění a zkapacitnění ul. Seifertovy byli cyklisté úplně opomenuti. A přitom šlo o koridor v generelu cyklotras jako A 25, klíčové spojnice mezi Žižkovem a Vinohrady a centrem (formou cyklostezek, cyklopruhů či jiných řešení a prvků). Úprava projektu by přitom nevyvolala navýšení celkové ceny stavby.

Významná data stavby "Nové spojení":

30.9.2006
Proběhl den otevřených dveří stavby s prohlídkou vítkovských tunelů.

21.2.2007
Nad Husitskou ulicí se objevily první provizorní nosníky skruže, průjezdná výška je omezena na 3,40m.

13.10.2007
Za příjemného počasí proběhl druhý a zřejmě poslední den otevřených dveří stavby.

27.8.2007
Po prázdninové uzavírce se řidičům opět otevřela Husitská ulice

13.3.2008
Betonuje se mostovka posledních dvou polí estakády Sluncová.

1.3.2008 - 30.6.2008
Husitská ulice - průjezdný pouze 1 jízdní pruh pro každý směr

A pro vášnivé cyklisty ještě info o jarní cyklojízdě: www.cyklojizdy.cz  .

reklama