Zelená úsporám i pro vás?

Zelená úsporám i pro vás?

Jen do konce března si můžete podat žádost o dotaci na tepelně technické výpočty a na projekt. O prodloužení lhůty se sice jedná, ale výsledek zatím není znám. K dnešnímu dni jsou přihlášeny projekty za jednu miliardu. To je cena sedmi z celkem 107 zbytečně nakoupených a předražených Pandurů.

Pro většinu SVJ a majitelů starších činžáků je těžké splnit limity tepelných úspor a dotaci získat. V úvahu přichází jen získání dotace na výměnu oken v kombinaci se zateplením půdy a sklepa. Zateplení fasády není většinou možné.

Jen vypracovat projekt a podat žádost totiž nestačí. Pro majitele domů ležících v památkově chráněné zóně Prahy 3 je rozhodující stanovisko památkářů magistrátu.

Památkáři
Doporučuji proto konzultaci. Pánové Cík a Bíba sídlí v nově pronajaté budově magistrátu v Jungmanově ulici v kanceláři  č.269. Doporučuji přinést foto domu, oken a technický výkres zamýšlených úprav.  Vyžadováno je pro uliční fasádu zachování stávajícího vzhledu. Tedy žádná Eurookna a žádný obklad fasády. 

okna

Co je Zelená úsporám
Program Zelená úsporám podporuje realizaci opatření vedoucích k úsporám energie a využití obnovitelných zdrojů energie v rodinných a bytových domech. Podmínkou pro získání dotace je splnění podmínek programu a dokončení realizace opatření po 1. dubnu 2009.

Jaká část dotačního programu je pro vás
Úspora energie na vytápění:
A.1. Celkové zateplení
A.2. Dílčí zateplení

Komu je program určen
Program je určen vlastníkům rodinných a bytových domů. Kromě fyzických osob se do něj mohou zapojit také společenství vlastníků bytových jednotek, bytová družstva, podnikatelské subjekty, případně další právnické osoby.

Žadatelem o podporu může být pouze osoba, která je majitelem nebo spolumajitelem obytné budovy a je takto zapsána v katastru nemovitostí a která bude rodinný, nebo bytový dům po dobu 15-ti let užívat k bydlení, nebo poskytování bydlení.
Typy žadatelů:

  • fyzické osoby
  • společenství vlastníků bytových jednotek (SVJ)
  • bytová družstva
  • případně další právnické osoby

U SVJ platí, jde-li o modernizaci, rekonstrukci, stavební úpravy a opravy společných částí domu, jimiž se nemění vnitřní uspořádání domu a zároveň velikost
spoluvlastnických podílů na společných částech domu, postačuje souhlas tříčtvrtinové většiny všech vlastníků jednotek. Tento souhlas se doloží zápisem ze shromáždění. Zápis s prezenční listinou se připojí k  žádosti o poskytnutí podpory. Podpisy na žádosti musí být notářsky ověřeny.

Jaké jsou podmínky
V případě dílčího zateplení obytných budov je základním požadavkem pro poskytnutí podpory dosažení dvacetiprocentní úspory energie na vytápění, a to realizací alespoň jednoho z předepsaných opatření - výměnou nebo úpravou oken, zateplením střechy, zateplením vnějších stěn atd. Při dosažení třicetiprocentních úspor a vyšších bude i dotace z programu Zelená úsporám vyšší, a to 850 Kč/m2 u rodinných domů respektive 600 Kč/m2 u bytových domů.

Většina starších domů na Praze 3 ale dosáhne jen na tyto dva limity:

  1. Na dílčí zateplení - snížení roční měrné potřeby tepla na vytápění o 20 % je dotace 450 Kč/m2 vytápěné plochy, max. na 120 m2 na byt. jednotku.
  2. Na dílčí zateplení - snížení roční měrné potřeby tepla na vytápění o 30 % je dotace 600 Kč/m2 podlahové plochy, max. na 120 m2 na byt. jednotku.


Podpora na přípravu a realizaci opatření (podpora na projekt)
Program Zelená úsporám  podporuje také zpracování projektu a odborného posudku (hodnocení tepelně technických vlastností obytných domů: součinitel U, výpočet měrné potřeby tepla na vytápění a úspory měrné potřeby tepla na vytápění), případně dalších souvisejících prací, a to ve všech oblastech podpory.

Platí, že dražší okna např. za kč 100 000,- splňují lépe limity a je na ně možné získat i vyšší dotaci. Problém je ovšem v tom, že si vše musíte nejdříve sami zaplatita pak vám bude vyplacena dotace. Dotace ale nepokryje celé náklady, takže tato cesta je schůdná jen pro domy s naditými fondy oprav.
Pokud se do limitů pro dotaci nevejdete, nezbývá vám nic jiného, než si zaplatit vše ze svého. Pokud nemáte ve fondu oprav peníze na nová okna, budete muset zvolit repasování, případně izolační dvojskla a nátěr.

Termíny pro stavbu

Vyrozumění o schválení dotace bude maximální částku, kterou můžete získat. Pokud se při samotné realizaci opatření neodchýlíte od původního záměru a uděláte vše správně, dostanete plnou dotaci. Musíte však počítat s tím, že poskytovaná částka podpory nemůže překročit výši investičních nákladů.

S realizací investice nemusíte čekat deset týdnů, můžete začít ihned po podání žádosti. Naopak od data, kdy vám bude doručeno vyrozumění, s investicí příliš dlouho otálet nemůžete. Na stavební úpravy máte od data vydání rozhodnutí o poskytnutí podpory 18 měsíců v oblasti A .

Více informací naleznete na www.zelenausporam.cz, tel: 800 260 500

dotazy@zelenausporam.cz

reklama