Ach, už zase dotace

NázoryAch, už zase dotace

Zastupitelstvo MČ Prahy 3, které se konalo 19.9.2017 opět řešilo svou dotační politiku. Návrh, aby základním kritériem pro udělení jakékoliv dotace byl počet občanů Prahy 3, kteří budou mít z dotačních peněz přímý či nepřímý prospěch a návrh, aby dotace nesměli obdržet podnikatelé, nebyl přijat.

A tak je v zásadách poskytování dotací sice uvedeno, že dotace nesmí být užito k zisku, ale současně podrobnější pravidla připouštějí, aby žadateli o dotaci byli podnikatelé - tedy osoby z principu o zisk usilující. To vše bez možnosti podrobné kontroly účetnictví  podnikatelů, jimž byla dotace poskytnuta.

Úprava dotačních pravidel si tak protiřečí. Když někdo podniká, tak snad podniká za účelem zisku. V opačném případě by podnikatelem nebyl a působil by asi v organizaci neziskové. Nebo by zkrachoval. Ovšem pokud podnikatel podnikáním zisku nedosahuje a ve svém konání setrvává, pak zajisté dotace přijde vhod. Při mém vhledu do malopolitiky v Praze 3 konstatuji, že dotační podporu podnikatelů resp. některých forem podnikání formou dotací ani jedna z vládnoucích stran na radnici zřejmě nikdy ve volebním programu neměla a přes to již roky jsou někteří radnicí podporováni.

Myslím, že by dotační peníze byly lépe využily třeba na opravu chodníků, ve prospěch všech obyvatel Prahy 3.
   
Nabízím tento výpočet :

Jeden m2 chodníkové dlažby stojí 200 Kč. Za případných 10 milionů dotačních korun dá tedy pořídit 50 000 m2. dlažby. Dlažby místo  
rozbitého asfaltu. Chodníku, který slouží všem.

Naše vláda v Praze 3 však preferuje jiné využití  - podporuje např. chuť k jídlu.
Propapáme se k hezké čtvrti ?  
 
JUDr.Tomáš Sunegha, člen KDU-ČSL  zvolený na kandidátce  ŽnS.

 

Redakční poznámka Kauzy 3
Radniční noviny tento příspěvek odmítly publikovat, protože jedinou rubrikou, kde mohou zastupitelé publikovat na libovolné téma, je rubrika Fórum. Pro tu platí, že: "Každý zvolený subjekt tak, jak kandidoval ve volbách má nárok v daném měsíci na vyjádření jednoho svého zastupitele, maximálně 1500 znaků včetně mezer." Subjektem, který kandidoval ve volbách je Ž(n)S a nikoli KDU-ČSL, neboť tato strana z volebního uskupení Ž(n)S letos vystoupila. Z tohoto důvodu Redakční rada Radničních novin konstatovala, že autorův příspěvek není možno zařadit. 
Řešení se nabízí dvojí: 1. Buď se KDU-ČSL domluví se zbytkem Ž(n)S na tom, že se budou o místo v příslušné rubrice střídat tak, jak tomu bylo před vystoupením KDU-ČSL ze Ž(n)S nebo 2. KDU-ČSL požádá Radu MČ, aby pravidla pro publikování (ať už v rubrice Fórum či obecněji) změnila. 
Pan Sunegha odkazuje na Tiskový zákon (§ 4a), kde se říká: „Vydavatel periodického tisku územního samosprávného celku je povinen (…) poskytnout přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení, které vyjadřuje názory členů zastupitelstva územního samosprávného celku (…).“ Dle pana Suneghy z toho vyplývá právo každého zastupitele publikovat v Radničních novinách. 
Faktem každopádně je, že vydavatelem Radničních novin je MČ Praha 3 reprezentovaná Radou, na tu by se měl tedy pan Sunegha obrátit. 

reklama