Ing. Světlana Škapová, TOP 09: ZŠ Chelčického vs. Žerotínova

NázoryIng. Světlana Škapová, TOP 09: ZŠ Chelčického vs. Žerotínova

Situace, která vznikla v souvislosti s přesunem žáků páté třídy ze školy Žerotínova (od roku 2008 druhý stupeň přeřazen do ZŠ Chelčického, Žerotínova se stala dislokovaným pracovištěm) do ZŠ Chelčického, není jednoduchá. Záměr OS a rodičů vzbudit zájem kompetentních osob a poskytnout informace nutné pro další rozhodování je z jakéhosi důvodu doprovázen fámami a nepodloženými informacemi, které se snaží celý proces nepříliš pozitivně ovlivnit. Tento článek se snaží ukázat fakta, opírá se tedy o analýzu systému financování školství, kterou zpracovalo MŠMT v roce 2010.

Základní princip financování vychází ze školského zákona a je založen na kombinaci výkonového a programového financování.

Normativní financování

a/ MŠMT rozepisuje krajským úřadům finanční prostředky vyčleněné ze státního rozpočtu na činnost škol.
b/ Krajský úřad na základě skutečného počtu dětí a dalších jednotek výkonu (prostřednictvím krajských normativů) stanoví rozpočet konkrétní školy na kalendářní rok tedy tzv. přímé výdaje na vzdělávání. Tyto neinvestiční výdaje jsou určeny především na mzdové náklady a odvody s nimi související, dále pak na učební pomůcky, školní potřeby, na vzdělávání pedagogických pracovníků atd.. Krajský úřad v hodnotě normativu reflektuje svůj pohled na optimální naplněnost tříd, například s ohledem na zájem o daný druh škol. 
Kromě normativního způsobu financování může krajský úřad poskytnout finanční prostředky rovněž mimo normativně, tj. z vytvořené rezervy, a to v případech, kdy rozpočet nezabezpečuje například zohlednění všech specifických aspektů vzdělávání v konkrétní škole.
 
Každá škola, která považuje svůj normativně stanovený rozpočet za nedostatečný pro naplnění své činnosti, má právo projednat tuto skutečnost s krajským úřadem. Ten žádost posoudí a může dofinancovat potřeby školy z vytvořené rezervy.
 
Programové financování – rozvojové programy
 
Popsaný princip výkonového financování je doplněn o programové financování ze státního rozpočtu prostřednictvím rozvojových programů. Díky němu jsou financovány všechny nezbytné skutečnosti, které nelze „znormovat“, tj. vztáhnout celoplošně na výkony škol. Z tohoto programu lze například získat finanční prostředky na posílení platové úrovně pedagogických pracovníků s vysokoškolským vzděláním.
 
Princip dvou zdrojů financování by měl přispívat k ekonomické stabilitě vzdělávacího systému. Právní subjektivita škol tedy i subjektivita ZŠ Chelčického dává možnost využít dostupné zdroje financování. V případě, kdy bude zřejmé, že finanční prostředky alokované Magistrátem hl. města Praha budou pro ZŠ Chelčického nedostatečné, může ředitel školy zahájit dohodovací řízení (březen a září) uvést důvody, proč finanční prostředky nestačí, a požádat Magistrát o dofinancování. V případě setrvávajícího problému s financováním lze   předložit MČ Praha 3 finanční rozvahu, popř. jiné dokumenty, vyčíslit rozdíly a požádat o možnost dofinancování neinvestičních výdajů, které jsou jinak hrazeny ze státního rozpočtu.
 Žádost předložená v  červnu panem ředitelem zastupitelům bez existence finanční rozvahy, pouze s vyčíslením platu jednoho pedagogického pracovníka ve výši cca 542 tis. Kč se jeví jako poněkud zvláštní. Zvláště pak, pokud je s jejím neposkytnutím spojována nutnost převést 16 žáků školy Žerotínova na ZŠ Chelčického a sloučit je tak s 8 žáky, kteří tuto školu již navštěvují. 
Možné problémy ve financování ZŠ Chelčického lze vysledovat v odchodu velkého počtu žáků z pátých tříd. Kromě žáků odcházejících z obou škol na víceletá gymnázia každoročně opouští ZŠ Chelčického i několik žáků, kteří přestupují do jiných škol MČ Praha 3 .
V tomto školním roce je počet žáků, kteří se rozhodli vyměnit školu, značně vysoký, deset žáků směřuje na víceletá gymnázia a dalších 10 na ostatní školy Prahy 3. Celkový úbytek je tedy roven počtu 20 dětí. Lze tedy předpokládat, že škola díky nižšímu počtu žáků získá na rok 2012 méně finančních prostředků. 

Snaha ušetřit na platu jednoho učitele se na první pohled jeví jako logická a pochopitelná. Slučování tříd však v sobě nese prvek sebe destrukce.  
Počet žáků v Žerotínce, kteří jsou zapisováni do první třídy od roku 2005 (kromě roku 2008) stoupá. Počet žáků zapisovaných na ZŠ Chelčického má ale dlouhodobě klesající tendenci. Celkově tak I. stupeň ZŠ Chelčického (včetně Žerotínky) mírně roste (242 žáků v roce 2009; 248 žáků v roce 2010),  je stabilní a dalo by se říci, že je páteří celého financování ZŠ.  Úbytek žáků na II. stupni má stoupající tendenci: v roce 2009 bylo na škole 169 žáků, v roce 2010 již 142 a lze očekávat, že pro další školní rok jich bude jen 130. 
V případě, kdy se začne řešit úbytek dětí II. stupně na úkor I. stupně, lze očekávat nedůvěru rodičů ve stabilitu I. stupně na škole Žerotínova. Dá se  předpokládat, že rodiče budou své děti raději umísťovat do jiných,  stabilních základních škol. Celkový počet dětí I. stupně ZŠ Chelčického + Žerotínova tedy klesne a společně se setrvalým poklesem dětí II. stupně celá situace povede ke snížení alokovaných zdrojů z Magistrátu - škola bude neufinancovatelná.
 
Závěrem bych chtěla říci, že neposkytnutí dotace na plat učitele nutně nemusí vést ke slučování pátých tříd. Je zde stále prostor na základě předložených finančních rozvah  pro hledání finančních zdrojů na Magistrátu hl. města Prahy, z rozvojových programů a v konečné fázi i z MČ Praha 3 pokud se prokáže, že finanční prostředky jsou nedostatečné.  Školství je považováno za jednu z klíčových oblastí pro růst konkurenceschopnosti a  mělo by  tak být naší prioritou.
 

Související články

Co se v Radničních novinách nedočtete aneb O záměru společnosti Ortenaria

Nabízíme čtenářům Kauzy 3 cenzurovanou část květnového vydání Radničních novin. Redakční rada v březnu schválila návrh zastupitelky za TOP09 Světlany Škapové, aby se květnové číslo RN věnovalo záměru společnosti Ortenaria vystavět vedle žižkovského Central Parku další developerský projekt. Dubnového jednání redakční rady se již zastupitelka Škapová ...pokračování

Vzdělání není plýtvání aneb Cenzura RN pokračuje

Koncem dubna byli rodiče žáků ZŠ Chelčického, docházejících do ZŠ do budovy Žerotínova, informováni o záměru ředitele, že ve školním roce 2011-12 již nebude v budově Žerotínova probíhat výuka páté třídy. Kritický článek pana Michálka o tomto záměru odmítly zveřejnit Radniční noviny. Redakční rada RN poměrem hlasů - 1 pro; 2 proti; 3 zdrželi se - ...pokračování
reklama