Kdo je nakažený?

NázoryKdo je nakažený?

Na poslední zářijové schůzi ZMČ došlo k unikátní situaci. Starostka interpelovala mě, jako opoziční členku zastupitelstva s žádostí o odpověď na položené otázky. Přesto, že jsem reagovala velmi vstřícně, vyšel obratem několik dní po ZMČ článek v RN 10/2015 s názvem „Nakažlivá nemoc v ŽnS“.

Mohu se zastavit nad tím, jak používat nástroj interpelace nebo kdo nyní „vládne“ radničním novinám, které jsou placeny z rozpočtu radnice a tedy veřejných peněz, ale nechci odvádět pozornost od další velmi podstatné věci. 
A to je práce s informacemi, vytváření virtuálních příběhů o čem vlastně a s jakým cílem?

 

Vzhledem k tomu, že paní starostka ve výše uvedeném článku pracuje s nepravdivými informacemi uveřejňuji zde informace ze zaslané odpovědi ze dne 21.10. 2015. 

Paní starostka se v článku vyjadřuje explicitně o mé osobě, organizaci Alfa Human Service, ve které pracuji a dále o klubu ŽnS.

K mé osobě uvádím: 
Pracuji jako terapeutka, lektorka a certifikovaný kouč, své služby poskytuji rodinám s dětmi se zdravotním postižením (dále jen ZP), školím a pracuji s učiteli a sociálními pracovníky. Tato práce mě živí. Své služby poskytuji na půdě neziskové organizace Alfa Human Service (dále jen Alfa). 
Roční rozpočty Alfy se od roku 2008 pohybují řádově v částkách několika milionů (viz. http://www.alfahs.cz/index.php/o-nas/vyrocni-zpravy), zaměstnáváme 8 osob a spolupracujeme s cca 25 externisty. V posledních 6-ti letech jsme poskytli služby více než 3 500 klientů. 
Kromě oblasti podpory rodičů s dětmi se ZP se již více než 4 roky věnuji problematice předškolního vzdělávání. 

Obr. 1. a 2.: Konzultace s poskytovateli služeb v naší pracovně v Plzni a práce s dětmi v rámci týdenního psychorehabilitačního pobytu ve Střelských Hošticích.

Jako zastupitelka MČ P3 pracuji třetí volební období, zajímám se a rozumím zdravotně sociální oblasti a školství, dále neziskovému sektoru a grantům. 

Za tuto práci získávám odměnu zastupitele měsíčně v částce 1775 Kč a vykonávám jí ve svém volném čase.

Tvrzení, že si jako politický štít beru handicapované děti či kohokoliv jiného je nesmyslné a ničím nepodložené. V rámci ZMČ přišel legitimní požadavek celého klubu ŽnS. Ne můj osobní.
U nás na P3 se nesmí mluvit o problematice dětí uprchlíků nebo handicapovaných dětech?

K jednotlivým otázkám a bodům zmíněného článku v RN 10/2015 se vyjádřím postupně.

1.     Alfa Human Service (www.alfahs.cz) je nestátní nezisková organizace, která pomáhá rodičům se zdravotně postiženými dětmi bez ohledu na to, zda radnice Prahy 3 poskytuje této činnosti podporu, či jí tak říkajíc hází klacky pod nohy. Do roku 2013 Alfa pracovala převážně mimo Prahu (Středočeský, Pardubický a Plzeňský kraj) formou terénních programů. V roce 2013 jsme začali více rozšiřovat své služby v rámci Prahy. 

V roce 2013 paní starostka Alfě skutečně nabídla možnost nájmu prostor Na Vrcholu 25, které jsou ve vlastnictví MČ P3, a to za symbolický nájemní poplatek na dobu 5 let. V té době, po odchodu SKM, v budově nikdo nesídlil. Alfa potřebovala otevřít ambulantní poradenské bezbariérové centrum. Naše tehdejší prostory nám tuto práci neumožňovaly. 
Já osobně jsem v tomto období vykonávala funkci předsedkyně klubu ŽnS, byla jsem členem koaličního vyjednávacího týmu. 
Po pečlivém zvážení jsem v roli ředitelky Alfy nabídku starostky na využívání budovy Na Vrcholu odmítla. Vnímala jsem přijetí prostor jako jasný střet zájmů neslučující se s mým tehdejším politickým angažmá na radnici.
Alfa následně zřídila potřebnou bezbariérovou ambulanci na Poliklinice Jarov.

Obr. 3. a 4.: Práce asistentky a dítěte se ZP v době vzdělávání pečujících rodičů, nácviková činnost rodiče a dítěte.

2.    Během jara 2015 Alfa započala intenzivně hledat vhodné bezbariérové prostory, protože stávající administrativní prostory v areálu VŠE kolejí na Jarově již nevyhovovaly svým charakterem a velikostí, docházka do ambulance a souběžné vyjížďky do terénu mimo Prahu byly v té době náročné. Cílem nalezení vhodných prostor bylo soustředění služeb pod „jednu střechu“ a případné rozšíření dalších služeb. V dubnu, po intenzivním hledání, jsme našli informaci, že v rámci budovy Na Vrcholu 25, která byla koncem roku 2013 pronajata MČ P3 komerční společnosti AB-in, je nabízen pronájem části přízemních prostor. Budovu jsme znali, byla v námi hledané lokalitě a forma pronájmu od komerční firmy mohla (v našich očích a úvahách) zrušit eventuální „závislost“ na MČ P3. 
  
3.    Nájemce budovy Ab-in postupoval lege-artis. Požádal komisi pro vedlejší hospodářskou činnost, která případné pronájmy majetku městské části vždy projednává a doporučuje, o pronájem nebytových prostor na adrese Na Vrcholu 25. Komise a na její doporučení i Rada tento pronájem schválila. Jedinou podmínkou bylo uzavření nájemní smlouvy s nájemcem celého domu. V souvislosti s pronájmem bylo dále řečeno, že pokud by Alfa potřebovala adaptaci sociálního zařízení pro děti, má předložit stavební dokumentaci, o které bude rozhodnuto zvlášť. Protože však u malých dětských skupin zákon nepředepisuje zvláštní zařízení, Alfa žádné stavební úpravy nepotřebuje a neplánuje. Stav stávajících prostor naprosto vyhovuje zákonným požadavkům, na což má Alfa veškerá nezbytná rozhodnutí příslušných orgánů a následně Odbor výstavby vydal i Rozhodnutí o změně užívání prostor pro práci s dětmi. 
Škoda, že celá záležitost paní starostce stála za to, aby sepsala příslušný článek, vzbuzující jakési zdání, že „něco není v pořádku“, ale nestála za to, aby zvedla telefon a informovala se o skutečném stavu věcí.  

4.    Nové prostory nám umožnily rozšířit služby o hlídání a práci s dětmi předškolního věku se zdravotním postižením i zdravými. Rozšíření vedlejších služeb je primárně dáno tím, že zaměstnáváme mladé ženy, které v současné době pečují o malé děti. Alfa má zájem o spolupráci s těmito kolegyněmi, nechce je ztratit, a proto zřídila i coworkingové pracovní místo. Kapacita současné herny je k dispozici i dalším pečujícím maminkám z Prahy 3, potažmo Jarova. Služba je zaměřena primárně na práci s dětmi, které nedosáhly tří let a nejsou umístěny v mateřské škole. Maminky mají možnost krátkodobě zvykat děti na kolektiv. Umístění dětí rodičovské veřejnosti z okolí MŠ Bukova je holý nesmysl, protože žádné dítě z této oblasti k nám nechodí!

5.    Zápis a prezentace nabídky služby Alfíku proběhl v termínu 21.5. 2015 v zapůjčených prostorách. Měsíc před uveřejněním byl zápis ústně domluven v prostorách ZŠ Chmelnice a následně avizován v RN. Před vlastním zápisem jsme identifikovali chybu v podobě komunikačního šumu, zjistili jsme, že v daném termínu není možné zápis ve škole realizovat a proto jsme ho konali na jiném místě. 
Právě v tento okamžik vstoupil na scénu pan Kněnický, který bez jakýchkoliv informací ověřených u dostupných zdrojů, celou záležitost překroutil, stáhl náš článek z webu MČ P3 a vykonstruoval a prezentoval informace, že Alfa chce bez vědomí MČ otevřít dětskou skupinu přímo v základní škole.

Následně od dubna 2015 nebyla Alfě uveřejněna ani jedna informace o činnosti a nabídkách služeb, jak v tištěné verzi RN, tak v elektronické podobě. 

Člověk, který nepracuje s ověřenými informacemi, nekomunikuje a sám vytváří informace s cílem pošpinit důvěryhodnou organizaci, může pracovat v RN a být placen z rozpočtu MČ P3?   
 
6.    Nejzajímavější je však další část článku, která hovoří o tom, že se dopis Alfy ze dne 14. 7. 2015 výrazně v několika odstavcích liší od později zaslané kopie. 
Ve skutečnosti jsem odeslala poštou dvě žádosti o individuální podporu (Tréning paměti seniorů a Doučování dětí na ZŠ Chmelnice a Jeseniova). Tyto byly doručeny 21. 7. 2015 do podatelny MČ Prahy 3. Když nás na náš podnět počátkem září paní Kosová informovala, že na radnici tyto žádosti nejsou k dohledání, tak je kolegyně v rámci urychlení přípravy materiálů pro nejbližší zasedání Rady zaslala znovu, tentokrát elektronickou cestou. Materiály jsou totožné, až na jedinou větu v průvodním dopise jednoho z nich, která rekapituluje náš požadavek, ale v žádném případě nemění význam zaslaných materiálů. Následný text průvodního dopisu, vlastní projektová žádost a rozpočet jsou zcela totožné. Toto mohu doložit kopií z podatelny (obdržela jsem od pana tajemníka) a elektronicky zaslanými dokumenty. 

To, co je opravdu zajímavé, je skutečnost, že dotyčné žádosti údajně pro přípravu zasedání Rady nejprve k mání nebyly, avšak pro jejich případné následné srovnání s elektronickými kopiemi se náhle objevily? Kdo je ovšem porovnával, není zřejmé. Ostatně, kde byly žádosti celou dobu od 21.7.? Kdyby řádně fungovala spisová služba radnice, žádné duplicitní materiály Alfa zasílat nemusela! 

V doručené odpovědi paní starostce jsem dále apelovala na neslučování a nesměšování výkonu mého zastupitelského mandátu s jakýmikoli útoky na organizaci Alfa a její činnost. 
To se stává a očekává, že opozice (prezentovaná mou osobou) má odlišný názor zvláště v kauze MŠ Bukova, kde se jednalo o opravdu unáhlené rozhodnutí. 
Směšovat zastupitelské názory s profesním uplatněním, je nejen pro mě eticky nepřípustné. 

Doufám, že se nevracíme do doby normalizace a moje odpověď bude zveřejněna společně s omluvou paní starostky v příštích RN. Jsme ochotna se na podobě odpovědi a omluvy dohodnout.

Paní starostku jsme v dopise rovněž požádala o:
-    rovné právo zveřejňování nabídek Alfy v tištěné a elektronické verzi RN, jako je umožněno jiným organizacím, (strategie spolupráce s NNO přijatá Radou letos v dubnu říká, že MČ P3 bude spolupracovat primárně s organizacemi, jejichž služby jsou v souladu a potřebami MČ, a to Alfa bezesporu splňuje),  
-    možnost v budově vestibulu radnice instalovat alespoň na 14 dní informační materiály a fotografie představující a dokumentující práci Alfy, aby zaměstnanci radnice a občané MČ měli možnost se seznámit s tak potřebnou činností naší organizace. 

Názor nechť si čtenář Kauzy udělá sám.
Informace o službách, historii a referencích organizace Alfa naleznou čtenáři Kauzy na www.alfahs.cz a www.alfabet.cz.

reklama