Klub zastupitelů ŽnS: Koncepci rozvoje školství pro období 2015 – 2020 je třeba od základů přepracovat (otevřený dopis radní pro školství Mgr. Jaroslavě Sukové)

NázoryKlub zastupitelů ŽnS: Koncepci rozvoje školství pro období 2015 – 2020 je třeba od základů přepracovat (otevřený dopis radní pro školství Mgr. Jaroslavě Sukové)

Radní pro školství Jaroslava Suková (TOP09) minulý týden zpracovala návrh Koncepce rozvoje školství pro období 2015 - 2020 a dala členům výboru pro výchovu a vzdělávání čas přes víkend, aby materiál připomínkovali s tím, že ho dnes (26.8.) projedná a schválí Rada městské části. Koncepce rozvoje školství je důležitý strategický dokument, který definuje cíle a priority pro rozvoj základních a mateřských škol. Kvalitní strategie je podmínkou pro čerpání evropských i národních prostředků pro rozšiřování kapacit zejména mateřkých škol. Návrh paní Sukové považujeme za odfláknutý šuplíkový materiál, postavený na vratkých základech a postrádající konkrétní cíle a kroky. Rozhodli jsme se proto jako klub zastupitelů Žižkov (nejen) sobě vyzvat paní Sukovou otevřeným dopisem k přepracování a důkladnému projednání Koncepce.

Vážená paní radní, 

obracíme se na Vás jako na členku Rady městské části odpovědnou za oblast školství. V pátek 21. srpna byl pracovníky úřadu rozeslán členům Výboru pro výchovu a vzdělávání návrh Koncepce rozvoje školství pro období 2015 – 2020 v podobě, která je přílohou tohoto otevřeného dopisu. Předsedkyni výboru, paní Martě Vrabcové, jste zároveň 17. srpna sdělila, že návrh Koncepce je třeba ve výboru projednat tak, aby Koncepci mohla projednat Rada městské části 26. srpna. 

Bez ohledu na velmi nízkou kvalitu zpracování návrhu Koncepce považujeme tento překotný způsob projednání za nepřijatelný. Koncepce rozvoje školství je zásadním strategickým dokumentem, který definuje základní rámce a cíle pro rozvoj vzdělávání v Praze 3. Takový materiál není možné projednat a schválit během 5 dnů. Strategická povaha dokumentu si navíc vyžaduje projednání nejen se členy Výboru pro výchovu a vzdělávání, ale i s ostatními zastupiteli, řediteli základních a mateřských škol, pedagogy a s odbornou veřejností. Není nám známá žádná okolnost, která by radnici tlačila k urychlenému a odfláknutému projednání. 

Po rychlém prostudování Vámi zpracovaného návrhu Koncepce je zřejmé, že vykazuje řadu chyb, nedostatků a zavádějících informací. Dokument je zpracovaný velmi stručně, obecně a proklamativně. Zcela v něm chybí definice konkrétních, měřitelných a dosažitelných cílů, které by mohly v horizontu do roku 2020 vést k jakémukoli zlepšení kvality vzdělávání. Dokument je návrhem šuplíkovým, nicneříkajícím a udržujícím status quo.

Například cíle pro předškolní vzdělávání jsou v Koncepci definovány takto:  „Městská část Praha 3 bude v souladu se školským zákonem zajišťovat přednostní přijímání dětí v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. Nebude-li možné z kapacitních důvodů dítě umístit do rodiči vybrané školy, městská část Praha 3 zajistí umístění dítěte do jiné mateřské školy…. MČ Praha 3 do budoucna počítá se začleněním jednoho existujícího jeselského zařízení do systému některé mateřské školy, pokud to bude legislativa umožňovat…. V areálu v ulici Buková MČ Praha 3 počítá s vybudováním dalšího zařízení pro děti mladší tří let.“

Vážená paní radní, to je opravdu málo. 

Podle našeho názoru je v rámci předškolního vzdělávání třeba definovat daleko konkrétnější a ambicióznější cíle. Výstavba jednoho velkokapacitního zařízení zaměřeného na děti mladší tří let v Bukové ulici na samém okraji MČ Praha 3 je neuváženým krokem. Jsme přesvědčeni, že kapacity pro umisťování dětí mladších tří let je třeba posilovat postupně a plošně. Péče o děti od dvou let věku by se do budoucna měla stát standardem běžně poskytovaným obcemi pro zajištění lepšího návratu rodičů do práce. Tento trend potvrzuje i čerstvý návrh novely školského zákona, který představila ministryně Valachová a který navrhuje od roku 2019 zakotvit do zákona právní nárok na umístění dítěte do mateřské školky od dvou let věku. Pro zajištění tohoto cíle je třeba posilovat kvalifikace pro práci s mladšími dětmi formou jasně definované podpory předškolních pedagogů ze strany MČ Praha 3. 

Návrh Koncepce vykazuje dále tyto nedostatky:

 • Koncepce se opírá o nedostatečná a zastaralá demografická data. Obsahuje pouze údaje o vývoji a prognóze narozených dětí v Praze v období 2010 – 2020, které jsou převzaty z Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy zpracovaného pro období 2012-2016 a schváleného zastupitelstvem HMP v březnu 2008 (!). Koncepce z těchto dat dovozuje, „že počet dětí ve věku 3 – 5 let začal klesat, a že kapacita mateřských škol na území Prahy 3 je v současné době dostačující a uspokojí všechny zájemce se zdejším trvalým pobytem.“ Pro stanovení priorit rozvoje předškolního vzdělávání v podmínkách MČ Praha 3 je tento paušalizující závěr nedostatečný a nebezpečný. Tento závěr je navíc v rozporu s tím, co konstatuje zdroj, ze kterého vychází: „Počty dětí ve věkové skupině 3-5 let se oproti roku 2010 zvýší v roce 2016 o 6 937.“
 • Ve statistických přehledech pro roky 2010 – 2015 chybí MŠ Buková. 
 • Cíle pro základní školství se omezují na konstatování: „Bytový projekt Třebešín v katastrálním území Strašnice předpokládá, že bude zahrnut do spádové oblasti Základní školy J. z Lobkovic. Druhý projekt bytové výstavby v oblasti Židovských pecí se předpokládá začlenit do spádové oblasti Základní školy Chelčického.“ Cíle pro rozvoj základního školství jsou absolutně nedostatečné. Započatá úvaha o spádových oblastech projektů nové bytové výstavby je selektivní a opomíjí další developerské projekty, např. Residenci Garden Towers na Olšanské nebo bytovou výstavbu v rámci projektu Discovery Group v severní části Nákladového nádraží Žižkov. 
 • V oblasti školního stravování se Koncepce omezuje na tuto definici cílů: „Současná kapacita školních jídelen je dostačující. Cílem Koncepce pro následující období je vždy zabezpečit dostatečnou kapacitu stravovacích míst pro mateřské a základní školy a poskytovat stravu odpovídající zdravému životnímu stylu.“ Zcela zde chybí popis kroků, jak má být dosaženo poskytování školní stravy odpovídající zdravému životnímu stylu.
 • V oblasti snižování nerovnosti ve vzdělávání se Koncepce omezuje na konstatování: „Každý jednotlivec musí mít možnost maximálně rozvinout vlastní potenciál a musí mu být zajištěna dobrá dostupnost všech stupňů škol.“ Tuto oblast je třeba rozpracovat, zejména v souvislosti se ZŠ Cimburkova (bývalá ZŠ Havlíčkovo nám.)
 • Koncepce bez další specifikace hovoří o potřebě zlepšovat pedagogické dovednosti učitelů. Zástupci Žižkov (nejen) sobě předložili v minulém volebním období do školské komise konkrétní návrh podpory dalších vzdělávání pedagogických pracovníků. Z něj je možné čerpat inspiraci pro rozpracování této oblasti. 
 • Koncepce zcela opomíjí potřebu podpory zařízení pro předškolní vzdělávání a péči o děti jiných zřizovatelů a zhodnocení jejich potenciálu (soukromé mateřské školky a dětské skupiny). 
 • Chybí data o menšinách a výhledu do budoucnosti – prognóza vývoje počtu dětí v předškolním a školním věku.
 • Městská část by měla zavést vlastní systém hodnocení kvality výuky na školách včetně motivačního programu pro vyučující. V koncepci nejsou uvedeny údaje o tom, kolik kvalifikovaných pedagogů je k dispozici v MČ, kolik jich chybí a jaká řešení se nabízí.

Vážená paní radní, 

klub zastupitelů Žižkov (nejen) sobě Vás jako garantku a předkladatelku Koncepce rozvoje školství pro období 2015 - 2020 žádá o:

 1. přepracování návrhu Koncepce rozvoje školství v termínu do konce září, 
 2. projednání Koncepce se zastupiteli, vedením základních a mateřských škol, pedagogy a odbornou veřejností a zveřejnění návrhu Koncepce před jejím schválením na webových stránkách MČ Praha 3, a to v termínu do konce listopadu 2015, 
 3. předložení Koncepce ke schválení zastupitelstvu MČ Praha 3 v termínu do prosince 2015.

V Praze 25. 8. 2015

Mgr. Helena Ganická
Bc. Lukáš Haupt
Mgr. Martina Chmelová
Ing. Tomáš Mikeska
Filip Neusser
Mgr. Ondřej Rut
MUDr. Vladimír Říha
PhDr. Lýdia Říhová Ph.D.
PhDr. Matěj Stropnický
JUDr. Tomáš Sunegha
Ing. Světlana Škapová
JUDr. Lucia Zachariášová

Příloha: Návrh Koncepce rozvoje školství pro období 2015 – 2020 ve verzi rozeslané členům Výboru pro výchovu a vzdělávání dne 24. 8. 2015

reklama