Názor zastupitele: Svobodní prosazují průhlednou radnici

NázoryNázor zastupitele: Svobodní prosazují průhlednou radnici

Uplynul více jak rok od volebního klání, kdy všechny politické subjekty slibovaly ve svých programech transparentnost a otevřenost radnice. Nemyslím si však, že by se občané v této oblasti v rámci právě končícího roku dočkali od vládnoucí koalice nějakého posunu a zlepšení (snad se alespoň podaří začátkem roku 2016 realizovat slibovaný rozklikávací rozpočet).

Svobodní ve svém volebním programu měli proces transparentnosti shrnut pod mottem „průhledná radnice“. A jelikož jsme stranou, která nepoužívá sliby jako prázdná hesla, přicházíme nyní s návrhem na úpravu Jednacího řádu zastupitelstva, která by dle našeho názoru značně prospěla „otevřenosti“ radnice směrem ke svým občanům. Na zasedání zastupitelstva dne 22. 12. 2015 tak budeme požadovat zařadit do programu zasedání bod „Změna jednacího řádu zastupitelstva“, kde budeme prosazovat tyto dvě úpravy od stávajícího znění:

1) změnu Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha 3 ze dne 13. 03. 2012 a to v čl. 2 „Příprava zasedání Zastupitelstva“ doplněním nového bodu č. 7 ve znění:

„Materiály určené pro jednání zastupitelstva Městské části Praha 3 budou zveřejněny nejpozději 7 dnů přede dnem zasedání zastupitelstva na oficiálních webových stránkách Městské části Praha 3 a v tištěné podobě na Úřadě, Odbor kancelář úřadu, kde do nich lze nahlédnout, pořídit si výpis nebo kopii za úhradu. Tyto materiály nebudou obsahovat údaje spadající například pod režim obchodního tajemství nebo zákona o ochraně osobních údajů. Materiály, které jsou ve výjimečných a odůvodněných případech předloženy členům zastupitelstva v kratším termínu, budou občanům přístupné k nahlédnutí nejpozději v den zasedání zastupitelstva Městské části Praha 3.“

2) změnu Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Praha 3 ze dne 13. 03. 2012 a to zařazením nového čl. 10 „Dotazy, připomínky a podněty občanů“ ve znění:

„1. Občané Městské části Praha 3, kteří dosáhli věku 18 let, mohou vznášet dotazy, připomínky a podněty na Radu a její jednotlivé členy, na zástupce právnických osob, které Městská část založila, zřídila nebo v nichž má účast, předsedy výborů zastupitelstva a členy zastupitelstva Městské části Praha 3.

2. Ustanovení odstavce 1. se vztahuje i na fyzickou osobu, která dosáhla věku 18 let, je cizím státním občanem a je hlášena k trvalému pobytu v Městské části Praha 3, stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena, jakož i na fyzickou osobu, která dosáhla věku 18 let a vlastní na území Městské části Praha 3 nemovitost.

3. Dotazy, připomínky a podněty občanů jsou zařazeny vždy v čase 18:00 hodin. Pokud se v uvedeném čase projednává bod programu zasedání Zastupitelstva, bod Dotazy, připomínky a podněty občanů bude následovat ihned po skončení právě projednávaného bodu. V případě, že zasedání Zastupitelstva skončí před uvedeným časem, bod Dotazy, připomínky a podněty občanů bude zařazen jako poslední bod zasedání Zastupitelstva. 

4. Maximální délka vystoupení je stanovena na 3 minuty."

Pevně věříme, že s těmito návrhy Svobodných budou souhlasit zastupitelé napříč politickým spektrem a Městská část Praha 3 se pro své občany opět stane o kousek vstřícnější a důvěryhodnější. Sledujme tak úterní zasedání zastupitelstva a uvidíme, kdo z našich volených zástupců to myslí s „otevřeností“ radnice vážně, a kdo naopak podobná slova používá jen v předvolebních tiskovinách. 

Důvodová zpráva: 

V současnosti občan Městské části Praha 3 nemá možnost nahlédnout do materiálů pro zastupitele Městské části. V rámci „otevřenosti radnice“ a zvýšení transparentnosti Městské části Praha 3 by měl být přístup k materiálům k jednání zastupitelstva snadno dosažitelný. Ačkoliv dle současného znění Jednacího řádu zastupitelstva mají občané Městské části Praha 3, kteří dosáhli věku 18 let, právo vyjadřovat svá stanoviska k projednávaným bodům programu, tak bez přístupu k materiálům, které mají zastupitelé, je toto právo značně omezeno.

Materiály určené pro jednání zastupitelstva městské části Praha 3 by tak měly být zveřejněny na oficiálních webových stránkách Městské části Praha 3 nejpozději 7 dnů přede dnem zasedání zastupitelstva. Pro občany, kteří nemají přístup k internetu, by pak tyto materiály byly k nahlédnutí, případně k pořízení výpisu či kopie za úhradu na Úřadu městské části Praha 3, Odbor kancelář úřadu. 

Takto zveřejněné a přístupné materiály nebudou obsahovat údaje, spadající např. pod režim obchodního tajemství nebo zákona o ochraně osobních údajů. Takovéto údaje budou v materiálech např. začerněny. 

Materiály, které jsou ve výjimečných a odůvodnitelných případech předloženy členům zastupitelstva městské části v kratším termínu, budou přístupné občanům k nahlédnutí nejpozději v den zasedání zastupitelstva Městské části.

V České republice přibývají města, která podobnou praxi již aplikují a rozhodla se tak přiblížit své rozhodování o věcech veřejných svým občanům. Mezi nimi je například město Chrudim, Hodonín, Příbram, Náchod, Ledeč nad Sázavou, Tanvald a další. Městská část Praha 3 by se měla v rámci své důvěryhodnosti k těmto městům přidat.

Dopad na rozpočet Městské části je minimální, spíše se jedná o časovou investici ze strany úředníka, neboť podklady pro jednání zastupitelstva jsou pro zastupitele již dnes elektronicky zpracovávány.

Druhou navrhovanou změnou Jednacího řádu je stanovení přesného času projednávání bodu „Dotazy, připomínky a podněty občanů“. V dnešní zavedené praxi je tento bod zařazen až na konec zasedání zastupitelstva. Toto zařazení je pro občany dosti neurčité, protože nikdo nemůže dopředu odhadnout časový průběh zasedání zastupitelstva a tudíž občané, kteří by rádi se svým příspěvkem vystoupili, musí trávit spoustu času na daném zasedání. A jelikož jednání zastupitelstva se často protahují do pozdních nočních hodin, je pro občany možnost vystoupení na zastupitelstvu značně komplikovaná a nedůstojná. Vzpomeňme jen na minulých zasedáních zastupitelstva účast rodičů s dětmi týkající se MŠ Buková.

Zařazení bodu „Dotazy, připomínky a podněty občanů“ na přesně stanovený čas, tj. 18. hodinu, zajistí důstojné podmínky občanům k vystoupení na zasedání zastupitelstva a zlepší komunikaci a vztah na úrovni občan – zastupitel (potažmo radní).
Zastupitelé Městské části Praha 3 jsou zde pro své občany, a tudíž občané by měli mít možnost zastupitele konfrontovat se svými názory ve vyhovující čas a ne čekat na vystoupení do půlnoci.


Související články

SVOBODNÍ jediní hlasovali PROTI poskytování bytů městské části „uprchlíkům“

Názory
Od posledního zasedání zastupitelstva uplynulo sice již pár týdnů, ale jedna z dalších nebezpečných iniciativ představitelů politického uskupení Ž(n)S stojí za připomenutí. Na začátku jednání se trochu překvapivě podařilo s pomocí hlasů koaličních Top09 a ČSSD na návrh pana Ruta zařadit na program jednání bod č.48 „Pomoc uprchlíkům městskou částí Praha ...pokračování
reklama