TOP 09, ODS a ČSSD v Praze 3 zvýhodňují komunisty proti lidovcům

NázoryTOP 09, ODS a ČSSD v Praze 3 zvýhodňují komunisty proti lidovcům

Včera proběhlo první letošní jednání Zastupitelstva MČ Prahy 3, které bylo zároveň prvním jednáním tohoto zastupitelstva po prosincovém jednání Rady MČ Praha na němž bylo přijato usnesení č.1047. Tímto usnesením byla omezena možnosti publikování v Radničních novinách zastupitelům z řad Strany zelených, KDU-ČSL, Starostů a nezávislých a těch nezávislých kandidátů, kteří byli zvoleni na žižkovskou radnici z kandidátky Žižkov (nejen) Sobě. Konečně jsem se tedy mohl paní starostky zvolené z kandidátní listiny TOP 09 a dalších členů rady veřejně zeptat, kde se vzala jejich odvaha nově tvořit volební právo, nově vykládat ústavu a stát se svrchovanými pány nad tiskovinou patřící obci. Nejdřív jsem ale navrhl, aby se zastupitelstvo rovnou zabývalo. Můj návrh nebyl přijat. Na koneci jednání zastupitelstva jsem dostal příslib, že mi bude do 30-ti dnů písemně odpovězeno…..

V normálních demokratických podmínkách by každý zvolený zastupitel měl podle mého názoru mít v radničním periodiku vyhrazený  prostor odpovídající jeho   vlastnímu volebnímu výsledku. Jaká práce, takový zisk, jaká volební podpora, takový prostor.  U vědomí mého vlastního volebního výsledku by se mi samozřejmě líbil princip  „kolik hlasů tolik písmen“. Třeba. Nebo,  pokud  vyjdeme z předpokladu, že  při hlasování v Zastupitelstvu jsou si všichni zastupitelé  rovni a mají stejnou sílu hlasu, by  každý zastupitel mohl  mít v Radničních novinách stejný  prostor jako každý jiný  zastupitel. Třeba.  Nynější rada městské části  Prahy 3 dokazuje, že si  to ale  nejen nemyslí, ale že to také  vůbec nechce připustit. A  tvoří a vykládá a deformuje a nepravdivě informuje. 

Radní  stanovili, že  každý „zvolený subjekt“, má v každých  Radničních novinách  vyhrazený   prostor o velikosti 1500 tiskových znaků.  V praxi  vedoucích sil radnice  to znamená, že  např. ČSSD ( 5 zastupitelů)  má   prostor  o velikosti 1500 znaků,  ODS ( 5 zastupitelů)  má    prostor o  velikosti 1500 znaků,  KSČM  (2 zastupitelé ) má  prostor  o velikosti 1500 znaků  atd.   a…  11   dalších zastupitelů ze tří politických stran a někteří  nezávislí kandidáti, mají  dohromady k publikování    prostor  o velikosti  též 1500 znaků.   „Zvoleným subjektem“ však  radní rozumějí, jak po se opakovaně potvrdilo  v dosud vydaných Radničních novinách,  zjevně subjekt, který zvolili oni sami, nikoliv voliči…. Zvoleným subjektem je  totiž to, co rada za zvolený subjekt sama označí !

Toto je důsledek demokratické volby, uplatnění demokratických zákonů a demokratických rozhodovacích procesů?    Dvě ze stran, jejichž členové jsou v radě,  mají v názvu  „demokratická“ a třetí strana  zaštiťuje tradicí, odpovědností a prosperitou. O jakou   tradici a odpovědnost jde  ? 

V naší zemi i samozřejmě  v Praze 3 lze  za zejména  za novodobou  „tradici“ pokládat kde co, ale je  nezákonné rozhodnutí  rozhodnutím odpovědným?  Vede  přes  nezákonnosti  cesta k prosperitě  ? Je rozhodováno  demokraticky – tedy s přihlédnutím k platným zákonům?    Podle mého názoru nikoliv. 

Svým rozhodnutím  Rada  MČ  Prahy  3  předvádí, jak si představuje  výkon moci. Jakým způsobem  ovládla  sdělovací prostředek radnice. Radní tvoří  vlastní  právo v rozporu s právem platným a veřejně  porušují  složený  slib.  

Abych čtenáře  uvedl blíže do problematiky, rekapituluji události, cituji zákony a  nakonec přidávám své názory na věc:    

Rada žižkovské radnice,  se  po volbách náramně rychle  dohodla, že všichni její členové   budou společně  dusit hlasy  těch, kteří společně  volby vyhráli.  Bez diskuze s dotčenými   zastupiteli a zastupitelkami zvolenými  z kandidátní listiny Žižkov (nejen) Sobě omezili publikační prostor v Radničních novinách – listu městské části Praha 3.

O  záležitosti  jsem si  také před nějakým časem vyměnil názory  na stránkách  zpravodaje Kauza 3. Rada již asi ví, že  má  vážný problém,  nicméně nyní po obdržení Radničních novin č. 3, kde  se  předseda redakční rady Radničních novin vyjadřuje v tom smyslu, že  prostor pro  vyjádření opozice byl nově rozšířen a zejména  po   proběhlém jednání zastupitelů,  důvodně   konstatuji, že  se pan předseda  redakční rady  nemá pravdu, protože jím prezentované  „rozšíření prostoru pro opozici“ fakticky znamená, že  dva  zvolení zastupitelé  ze  jedné politické  strany, mají   víc  publikačního prostoru,  než  tři, nebo dokonce pět zvolených zastupitelů -  členů politické strany jiné. Konkrétně je to  například tak, že  dva komunisté  mají radou přidělený  větší  mediální prostor  než  tři lidovci  nebo   že  dva Svobodní  mají   větší  mediální prostor než pět zelených !  Taková je  demokracie v současné žižkovské praxi a  taková je pravda.

 Z článku 5 Ústavy  České republiky:

„Politický systém je založen na svobodném a dobrovolném vzniku a volné soutěži politických stran ….“

 Z článku 6 Ústavy České republiky 

„Rozhodnutí většiny dbá ochrany menšin“. 

ČL. 22 Listiny základních práv a svobod

„Zákonná  úprava všech  politických práv a svobod a její výklad a používání  musí umožňovat a ochraňovat svobodnou soutěž politických stran v demokratické  společnosti“. 

Úhelným kamenem přijatého usnesení je radou prezentovaná  „existence zvoleného subjektu“ do zastupitelstva Městské části Praha 3“, který je reprezentován „jeho (svým) zastupitelem“.  Tento „zvolený subjekt“ ve svém rozhodnutí však rada sama  nijak nedefinuje a zákon takový pojem vůbec nezná! Radou nově stvořený „zvolený subjekt“ je právní  fikcí.  Rada  si vytvořila právem nedefinovaný  pojem a prostřednictví své politické síly ho prosazuje za  daný fakt. Rada si vytvořila slovní  pendrek a žene  sobě nepříjemnou část opozice do prostoru, který jí sama vyhradila.    Z takového  mocenského postupu  mrazí. 

Právní fikce, kterou  rada   argumentuje,  spočívá  v označení  volební strany (tu zákona zná) „Žižkov (nejen) Sobě“    (viz zák. č.491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí  - § 20 a §  21 cit. zákona)    za  „zvolený subjekt“.

Rada jako celek a její jednotliví členové  každý zvlášť přitom musí vědět, že volební strana    „Žižkov (nejen) Sobě“ (dále též  Ž(n)S) měla  volebně-právní  význam  pouze do  okamžiku vyhlášení výsledků voleb, neboť po volbách    zvolené osoby  z její  kandidátní listiny získaly  mandát a ten vykonávají v soudu se svým slibem bez toho, že by   byly povinny poslušností  jakýmkoliv příkazům (viz níže). Osvědčení o zvolení zastupitelem nedostávají  volební strany, politické strany či kandidátní listiny, ale  zvolení zastupitelé – fyzické osoby (§ 53 cit. zákona).   

Žižkov (nejen) Sobě“  nebyl a není samostatnou  politickou, tím méně zvolenou politickou  stranou či hnutím.  Nemůže tak objektivně  být  „zvoleným subjektem“.           Navíc  stejně tak nemůže být  ve smyslu volebních zákonů „zvoleným subjektem“    ODS, ČSSD nebo TOP 09, protože  z hlediska českých volebních zákonů  „zvolený subjekt“  jako  politická strana, hnutí či  sdružení   neexistuje!  Má-li jít řeč  „zvoleném subjektu“  pak ve volebním procesu  je „ zvolen“ jen a jen  člověk –  zastupitelka  či zastupitel.  Hovoříme-li o subjektu z hlediska politické soutěže,   z hlediska ústavy, pak takovým subjektem jsou, jak je shora uvedeno,  politické strany, které se však  ve volbách prezentují prostřednictvím svých členů a  členek a  tudíž politické strany  jako takové nemohou být tudíž „zvolenými subjekty“!   

Fakt, že není  volena politická strana,  že není volen název kandidátky   nýbrž,  že jsou voleny  fyzické osoby,  radní    buď slyšet nechtějí nebo  slyšet nemohou nebo ho úmyslně ignorují. O čem to svědčí ?

V Praze 3 vládnoucí koalice dává najevo,  že  počítá podle  toho, jak se jí to hodí. 

Nikoliv podle politické příslušností, nikoliv dle získaných  hlasů,  ale  podle  názvu kandidátní listiny  rada  přiděluje mediální  prostor. Dává přednost vlastním zájmům  před obsahem zákona. Argumentuje  přitom   stylem   hodinky/holinky, pojmy/dojmy a výsledkem takové argumentace je  pro občana trma/vrma a děs/běs.

Rozhodující  v zastupitelské demokracii  je volba  konkrétního kandidáta a právě tento  zvolený kandidát  voliče  zastupuje.  Volič kandidáta  volí  buď dle osobní znalosti, nebo podle vlastního předpokladu o hodnotách, které  bude kandidát z té které kandidátní listiny prosazovat. Volič většinou   předpokládá, že  kandidát ve volbách  bude po případném zvolení hájit hodnoty, které „hlásá“ politická strana, jejímž je členem. Volič ale také může volit, prostřednictvím preferenčních hlasů, konkrétní kandidáty  z různých  kandidátních listin.  Pokud kdokoliv, včetně členů naší rady, zastává názor,  že je  v zastupitelské demokracii zastupován stranou, pak  je vhodné, aby  nahlédl do zákona  nebo  si ho nechal od někoho, kdo textu rozumí, vysvětlit.     

Po svém zvolení   zastupitelé mimo jiné složili podle § 69 zákona o obcích    tento slib: 

„Slibuji  na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce(města, městyse) a jich (jeho) občanů a  řídit se  Ústavou  a zákony České republiky.“ 

přičemž  dle  odstavce čtvrtého téhož zákona člen zastupitelstva obce  musí :

„vykonávat  mandát  osobně a v souladu  se svým slibem a není přitom vázán žádnými příkazy…..“

 Členové rady  v Praze  3  slib  zjevně nedodržují, ústavu a zákon  již několik měsíců   porušují.    Na jakou  úroveň bude  takový způsob  výkonu moci   povýšen v budoucnosti ?   

Ne výsledek voleb, nikoliv  zákon mají  vliv  na zásadní  rozhodování rady.  Rozhodující  je  přeci okamžitá politická  potřeba !  Rada zneužívá svou vyhandlovanou povolební  moc  proti menšině, která volby vyhrála.  

Za situace, kdy  členům  třech  samostatných politických stran  tj. členům KDU-ČSL, Strany zelených a Starostů a nezávislých a  také bezpartijním  osobnostem z kandidátní listiny „Žižkov (nejen) Sobě,  bylo brutálně  omezeno právo prezentace,  lze  konstatovat, že   slepý Žižka ví,  kam vede ignorance  pravidel  a diskriminace účastníků politické soutěže. To je  též  další důvod, proč lidé politice nevěří a proč k volbám nechodí.   Také je  patrné z jakých   duševních kořenů, z jakých  politických struktur,  vyrůstá  technokratické totalitární   jednání.    

V případě  ovládnutí Radničních novin,  jsou  publikační  podmínky  stanovené  členy ODS, ČSSD a TOP O9  pro  členy  SZ, KDU-ČSL,  STAN a   část nezávislých kandidátů  šikanózní a nedemokratické.  Takové jednání  straníci ODS, ČSSD a TOP09 ve svých programech neměli a nemají, přesto tak  družně a jednohlasně  konají. 

 

reklama