Participativní rozpočet krok za krokem

Participativní rozpočet krok za krokem

Jak jsme již dříve informovali, mají obyvatelé Prahy 3 příležitost podílet se na směrování části peněz z rozpočtu do investic (pro rok 2016 je to 2 mil. Kč) podle vlastních představ. Radnice celý projekt připravila ve spolupráci s neziskovou organizací AGORA CE. Nyní přinášíme podrobnější návod, jak se projektu Participativní rozpočet zúčastnit.

Pravidla participativního rozpočtu Prahy 3

Kdo může návrh podat?
Navrhovatelem může být obyvatel městské části Praha 3 starší 15 let, který je občanem České republiky nebo má trvalý pobyt na území ČR. Svůj návrh musí navrhovatel podpořit podpisy alespoň 15 obyvatel městské části Praha 3.

Kdy je třeba návrh podat?
Návrh je třeba podat v období 15. 3. 2016 – 15. 4. 2016

Jaká je role občana navrhovatele?
Klíčovým aktérem celého procesu je právě občan navrhovatel. Je žádoucí, aby aktivně spolupracoval s úřadem i se spoluobčany. V rámci veřejných projednání a diskuzí budou navrhovatelé sami svým spoluobčanům představovat své náměty a návrhy řešení. Úřad bude plnit pouze roli odborného konzultanta v rámci dopracovávání došlých návrhů, organizátora veřejných projednání a diskuzí a realizátora investic.

Jak návrh podat?
Návrh je nutné podat elektronicky na e-mailovou adresu podatelny (podatelna@praha3.cz) prostřednictvím jednotného formuláře (více informací na http://www.participativni-rozpocet.cz/praha3).

Jaké podmínky musí návrh splňovat?

OBLAST
Projekty musí mít investiční povahu se zaměřením do hmotného majetku městské části. Může se tedy jednat například o: vylepšování veřejných prostor, mobiliář v ulicích, výsadba zeleně a další parkové úpravy, zhotovení pítek apod. Nesmí se jednat např. o pouhé vypracování projektové dokumentace, investici do soukromého majetku, pořádání seminářů, přednášek, workshopů apod.

CENA
Náklady na 1 projekt tak nesmí přesáhnout 300.000 Kč, a to včetně DPH a nákladů souvisejících s realizací (např. náklady na zpracování projektové dokumentace, bude-li to povaha investice vyžadovat apod.).

MAJETKOPRÁVNÍ VAZBA
Návrh musí být realizován na majetku městské části Prahy 3, resp. na pozemcích svěřených do správy městské části Praha 3.

PROVEDITELNOST
Návrh musí obsahovat podklady/informace pro posouzení možnosti realizace návrhu.
Návrh musí být zpracovaný v písemné podobě. Součástí musí být zejména přesná lokalizace a prostorové požadavky na realizaci, příp. fotodokumentace stávajícího stavu, vhodnou (nikoliv povinnou) součástí jsou pak grafické poklady (výkresy, vizualizace, typy navrhovaných prvků aj.). Povinnou přílohou je fotografie nebo obrázek.

VYUŽITELNOST PRO ŠIRŠÍ VEŘEJNOST
Návrh musí být podpořen alespoň 15 podpisy obyvatel městské části Praha 3 (podpisový arch je povinnou přílohou návrhu)

Další ustanovení
Osoba účastnící se hlasování souhlasí se svou identifikací.
V případě podezření na zmanipulování hlasování si městská část vyhrazuje právo projekty nerealizovat.

Sousedská veřejná setkání
Při tvorbě návrhů se obyvatelé za asistence pracovníků radnice setkávají na sousedských setkáních. Na nich diskutují o tom, co chtějí ve své obci změnit a jak. Společné návrhy pak předkládají radnici k posouzení z hlediska realizovatelnosti. Vyvrcholením je všelidové hlasování o tom, které návrhy obyvatel má obec realizovat.

Program sousedských setkání v Praze 3
proběhlo - 25. 2. 2016 od 18.00 hod. Velká zasedací síň radnice, Havlíčkovo náměstí
16. 3. 2016 od 18,30 hod. KC Vozovna
17. 3. 2016 od 18.00 hod. Informační centrum, náměstí Jiřího z Poděbrad

Koordinátorka projektu
Koordinátorkou projektu a kontaktní osobou pro případné dotazy je JUDr. Pavla Černoušková, vedoucí oddělení organizačního, pavlac@praha3.cz, tel.: +420 222 116 222


Související články

Radnice vyzývá občany ke spolupráci na „Participativním rozpočtu“

Participativní rozpočet je novým projektem městské části Praha 3, který umožňuje občanům zapojit se do rozhodování o rozvoji. Radnice pro něj vyčlenila ze svého ročního rozpočtu částku ve výši 2.000.000 Kč a obyvatelé mohou podávat návrhy, co se za tyto peníze může v jejich městské části vylepšit. Jedná se o projekty investiční povahy se zaměřením do ...pokračování
reklama