Úřad Prahy 3 už má zase tajemníka

Úřad Prahy 3 už má zase tajemníka

Ode dneška má po více než třech měsících Úřad MČ Prahy 3 zase tajemníka. Z celkem 14 uchazečů byl vybrán Ing. Bc. Rudolf Zahradník, naposledy zaměstnanec úřadu v Příboře, kde měl na starosti rozvojové projekty města. V oblasti veřejné správy se pohybuje od roku 2001, kdy začal pracovat na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje, od roku 2007 pak pro město Ostrava.

Všechna dosavadní působiště pana Zahradníka byla spojena s Moravskoslezským krajem, nové angažmá na Praze 3 pro něj znamená i velkou osobní změnu - stěhování do Prahy. Rudolf Zahradník vystudoval VŠB Ostrava (ekonomickou fakultu) a Slezskou univerzitu v Opavě (fakultu veřejných politik). Mezi jeho záliby patří historie a šachy, je mu 58 let. 

Jak byl pan Zahradník vybrán?
Podle zákona o obcích jmenuje a odvolává tajemníka starosta obce. Na Praze 3 byla v květnu sestavena komise, v níž byly zastoupeny všechny strany koalice a také dva zástupci úředníků. K účasti na výběru byla vyzvána také opozice, ale Koalice pro Prahu 3 i ANO se této možnosti vzdaly. Ačkoliv jmenování tajemníka patří výhradně k pravomoci starosty, usiloval starosta Jiří Ptáček o širokou shodu nad vybíranou osobou a každý člen výběrové komise měl tak velké slovo.
Z prvního kola výběrového řízení byli vybráni 3 uchazeči, kteří byli posláni na testování společností TCC, s.r.o. Ve zkoušce uspěl pan Zahradník nejlépe ze všech tří finalistů. Pan Zahradník tedy splňuje profesní předpoklady a rovněž zástupci úředníků i politické reprezentace našli 100% shodu nad jeho osobou. Zkušební doba je smluvena na 6 měsíců.

Kdo je tajemník, komu podléhá, kdo jej odvolává a jmenuje?
Vedle starosty a členů rady je klíčovou postavou celého úřadu tajemník, který je nadřízený všech ostatních úředníků na radnici.
Tajemníka jmenuje a odvolává výhradně starosta se souhlasem ředitele Magistrátu hl. m. Prahy.
Tajemník obecního úřadu plní úkoly uložené mu zastupitelstvem obce, radou obce nebo starostou a dále:
a) zajišťuje výkon přenesené působnosti s výjimkou věcí, které jsou zákonem svěřeny radě obce nebo zvláštnímu orgánu obce, 
b) stanoví podle zvláštních právních předpisů platy všem zaměstnancům obce zařazeným do obecního úřadu, 
c) plní úkoly statutárního orgánu zaměstnavatele - vůči zaměstnancům obce zařazeným do obecního úřadu, 
d) vydává spisový řád, skartační řád a pracovní řád obecního úřadu a další vnitřní směrnice obecního úřadu, nevydává-li je rada obce.
reklama